Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců členů spolku LBL plus, z. s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12985

Název zakázky: Vzdělávací kurzy pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců členů spolku LBL plus, z. s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 17. 9. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: LBL plus, z. s.

Sídlo zadavatele: Provaznická 1645/24, 700 30 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Beáta Jahnátková
 • Telefon: +420736783633
 • E-mail: lblplus@email.cz

IČ zadavatele: 07700059

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Beáta Jahnátková
 • Telefon: +420736783633
 • E-mail: lblplus@email.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2019 11:00

Místo pro podání nabídek:
LBL plus, z. s., Provaznická 1645/24, 700 30 Ostrava V případě osobního podání budou nabídky přijímány pouze v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 na shora uvedené adrese po telefonické či e-mailové domluvě s kontaktní osobou zadavatele. V poslední den lhůty pro podání nabídek jsou nabídky přijímány pouze do 11 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt Školení pro zvýšení kvalifikace zaměstnanců spolku LBL plus, z. s., pro společnost LBL plus z. s.

Všechna školení budou organizována jako uzavřená školení pro cílovou skupinu zaměstnanců členů spolku. Kurzy budou realizovány v prezenční formě.

Jednu skupinu bude tvořit max. 12 osob. Jeden školící den může trvat max. 8,5 hodiny (hodina = 60 minut) vč. 30 minut na povinnou přestávku podle § 88 Zákoníku práce.  

Dodavatel zajistí na jednotlivá školení vhodné lektory a zadavatelem požadované výstupy pro každé školení. Bude se jednat o:

 • Dokumentaci k obsahu vzdělávacího kurzu (dle vzoru OPZ)
 • Prezenční listinu (dle vzoru OPZ)
 • Potvrzení o absolvování (dle vzoru OPZ)
 • Výukové materiály (skripta) splňující publicitu dle OPZ

Bližší specifikace školení, předpokládaný počet školených osob, skupin a délka kurzu v hodinách je uveden v textu výzvy viz přílohy.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je říjen 2019 - březen 2022. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude dohodnut neprodleně po podpisu smlouvy na zakázku. Jednotlivé termíny vzdělávacích kurzů mohou být upraveny dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory zajištěné zadavatelem v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definované touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů. 

Nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za celý předmět plnění poskytované zadavateli v Kč bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační předpoklady

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + originálem plné moci) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy.

Profesní kvalifikační předpoklady

 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán v prosté kopii ve stáří max. 90 dní k podání nabídky, doklad bude předložen v prosté kopii.

Technické kvalifikační předpoklady

 • Seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele a předložen v originálním vyhotovení. Minimální úroveň pro splnění kvalifikace je stanovena na předložení alespoň 1 služby (souboru služeb) obdobného charakteru k předmětu zakázky (Měkké a manažerské dovednosti), přičemž finanční hodnota této služby (souboru služeb) činila min. 150 tis. Kč bez DPH.
 • Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám pro osoby zabezpečující odborné vzdělávání – členy lektorského týmu. Minimální úroveň pro splnění kritéria technické kvalifikace je stanovena na předložení seznamu alespoň 2 lektorů, kteří budou realizovat vzdělávací kurzy v oblasti Měkkých a manažerských dovedností (je dostačující, aby předložení lektoři vzdělávali pouze část z plánovaných kurzů). Každý z lektorů musí prokázat alespoň 3 roky praxe v oblasti, v níž bude zajišťovat školení a dosažení minimálně středoškolského vzdělání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat.

Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování a musí plně respektovat podmínky stanovené výzvou.

Každý účastník může podat maximálně jednu nabídku.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

 • Titulní strana nabídky
 • Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)
 • Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2)
 • Doklady o splnění a prokázání kvalifikace – Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 3), doklad o oprávnění k podnikání, výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní), seznam významných služeb
 • Popis předmětu zakázky
 • Nabídková cena bez DPH (Příloha č. 4)
 • Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 5)
 • Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele
 • Elektronická verze s kompletní nabídkou (CD/DVD)
 • Plná moc
 •  pokud jedná za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, nebo je jednáno na základě pověření, musí být v nabídce předložena platná plná moc nebo pověření v originále nebo úředně ověřené kopie (je-li relevantní).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1).

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Nabídková cena bez DPH (Příloha č. 4) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 5). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, příloze č. 4 a Návrhu smlouvy se budou shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky a jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a jedné kopii – elektronické podobě (CD, DVD) v PDF formátu.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Vysvětlení zadávacích podmínek může být doručeno poštou na adresu zadavatele k rukám paní Mgr. Beáty Jahnátkové, nebo elektronicky e-mailem na adresu lblplus@email.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dní po doručení žádosti. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění vzdělávacích kurzů (Příloha č. 5). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1 a výši celkové ceny bez DPH na str. 3 a přílohu č. 1 návrhu smlouvy. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo ověřené kopii.
 • Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.
 • Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.
 • Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.
 • Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.
 • Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanový jinak. Doba archivace začíná běžet od 1.1. následujícího roku od zahájení projektu. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.
 • Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 10 s účinností od 17. 6. 2019), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 234000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Martin Valigura, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, Hornopolní 2335/22, IČ: 461 09 404

  Datum podpisu smlouvy: 9. 12. 2019

Datum ukončení: 9. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 17. 9. 2019
 
Aktualizováno: 16. 12. 2019