Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávací kurzy v rámci projektu "Žít normálně"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13660

Název zakázky: Vzdělávací kurzy v rámci projektu "Žít normálně"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 10. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Moravskoslezský kraj

Sídlo zadavatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Tomáš Kotyza, ředitel krajského úřadu, kontakty viz Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky
 • Telefon: +420595622127
 • E-mail: jana.zelnickova@msk.cz

IČ zadavatele: 70890692

DIČ zadavatele: CZ70890692

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Jana Zelníčková, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení veřejných zakázek
 • Telefon: +420595622127
 • E-mail: jana.zelnickova@msk.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 11. 2020 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zajištění realizace klíčových aktivit č. 1 a č. 4 projektu „Žít normálně“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016001, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost (dále také „OPZ“). Obsahem zakázky je realizace vzdělávacích kurzů, v části I - tři kurzy z oblasti sociální práce, v části II - dva kurzy z oblasti bazální stimulace.

Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části. Dodavatel (dále též „účastník výběrového řízení“ či „účastník“) může podat nabídku libovolně pro jednu či obě dvě části veřejné zakázky.

Podmínky a požadavky uvedené v této Výzvě platí vždy stejně pro obě dvě části veřejné zakázky, není-li výslovně stanoveno jinak.

1. část VZ – kurzy z oblasti sociální práce

Předmětem této části veřejné zakázky jsou vzdělávací kurzy z oblasti sociální práce, akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

V rámci této části budou realizovány tři vzdělávací kurzy:

 • Zvládání agrese
 • Motivační intervence
 • Předcházení závislosti na službě

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách pro 1. část veřejné zakázky (zejména v příloze č. 1 - Podrobná specifikace vzdělávacích kurzů), které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

2. část VZ – kurzy z oblasti bazální stimulace

Předmětem této části veřejné zakázky jsou vzdělávací kurzy zaměřené na problematiku bazální stimulace, akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, včetně organizačního zajištění a zajištění pitného režimu.

V rámci této části budou realizovány dva vzdělávací kurzy:

 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Nadstavbový kurz Bazální stimulace

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v obchodních podmínkách pro 2. část veřejné zakázky (zejména v příloze č. 1 - Podrobná specifikace vzdělávacích kurzů), které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1989487,60 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dle časového harmonogramu uvedeného v přílohách č. 1 obchodních podmínek pro příslušné části zakázky (viz Zadávací dokumentace), poskytování služeb bude ukončeno nejpozději do 31. 5. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Moravskoslezský kraj, bližší specifikace je uvedena v obchodních podmínkách a jejich přílohách pro příslušnou část zakázky

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel bude nabídky hodnotit dle jejich ekonomické výhodnosti.

Kritérium hodnocení: nejnižší nabídková cena.

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená dodavatelem v čl. IV odst. 1 obchodních podmínek pro příslušnou část veřejné zakázky (viz Zadávací dokumentace), a to:

 • v případě plátce DPH - cena celkem v Kč bez DPH
 • v případě neplátce DPH - cena celkem v Kč

Výsledné pořadí hodnocených nabídek bude určeno seřazením nabídek od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší.

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí, bude nejvhodnější nabídka vybrána losem. Losování proběhne za účasti dodavatelů, v místě a čase, o kterém bude zadavatel informovat min. 3 pracovní dny předem.

Každá část zakázky bude hodnocena samostatně.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Požadovaná kvalifikace – společně pro obě dvě části zakázky:

1. Dodavatel předloží prostou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zapsán.

2. Dodavatel, který není zapsán do obchodního rejstříku, doloží prostou kopii dokumentu, z něhož bude zřejmé, že je oprávněn jednat za smluvní stranu (např. oprávnění k podnikání, zřizovací listina, stanovy, doklad o přidělení IČO apod.). Nevyplývá-li toto oprávnění přímo z výše uvedených dokladů, doloží doklady, ze kterých toto oprávnění bude zřejmé (např. plná moc, jmenovací dekret, podpisový řád, organizační řád, stanovy apod.).

3. Dodavatel předloží analogicky dle § 74 zákona splnění základní způsobilosti formou čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel splňuje podmínky základní způsobilosti. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti je součástí Zadávací dokumentace (Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů). Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

4. Dodavatel ve své nabídce doloží rovněž potvrzení ke střetu zájmů ve smyslu metodiky OPZ, a to formou čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti je součástí Zadávací dokumentace (Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů).

5. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem výše je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci prostou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo prostou kopií certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

6. Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel akreditaci vzdělávací instituce udělenou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rozsahu požadovaném v obchodních podmínkách v Příloze č. 1 pro příslušnou část veřejné zakázky, což doloží prostou kopií akreditace. Tento požadavek platí pro obě části. Pokud se dodavatel bude účastnit obou částí, bude dostačující, aby bylo v nabídce předloženo pouze jednou.

7. Pro 2. část veřejné zakázky dodavatel prokáže odbornou kvalifikaci osoby, která se bude podílet na plnění veřejné zakázky, tj. osoba lektora, který bude zajišťovat odbornou úroveň vzdělávacích kurzů.

Zadavatel požaduje, aby lektor splňoval následující minimální požadavky:

 • VŠ vzdělání v oblasti odpovídající předmětu plnění smlouvy (tj. obory sociální, pedagogické, zdravotní),
 • minimálně 3letá lektorská zkušenost ve vztahu k bazální stimulaci.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kritéria požadované kvalifikace lektora předložením strukturovaného životopisu, ze kterého bude zřejmé nejvyšší dosažené vzdělání a lektorská zkušenost v oblasti bazální stimulace.

Strukturovaný životopis musí obsahovat:

 • jméno a příjmení,
 • nejvyšší dosažené vzdělání v oblasti odpovídající předmětu plnění smlouvy,
 • reference, ze kterých bude vyplývat požadovaná oblast lektorování a doba jejich realizace včetně uvedení názvu a sídla objednatele, jména, příjmení a telefonu kontaktní osoby pro případ ověření referencí.

Současně musí dodavatel uvést, v jakém právním vztahu k dodavateli je osoba prokazující tuto kvalifikaci (Vzor čestného prohlášení o vztahu osoby lektora k dodavateli – 2. část VZ je obsažen v Zadávací dokumentaci).

Výše uvedené osoba (-y), kterými dodavatel prokáže splnění kvalifikace, se musejí v případě zadání veřejné zakázky skutečně podílet na samotném plnění, k němuž se jejich kvalifikace váže. Změna osob, kterými dodavatel prokázal ve výběrovém řízení kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem zadavatele dle čl. VI odst. 14 obchodních podmínek.

8. Dodavatel ve své nabídce dále předloží seznam významných zakázek obdobného charakteru realizovaných (poskytnutých) dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení, který bude obsahovat:

pro 1. část VZ - min. 2 realizované zakázky z oblasti vzdělávání v sociálních službách v objemu min. 200.000,- Kč bez DPH za každou z nich,

pro 2. část VZ - min. 2 realizované zakázky v oblasti vzdělávání v bazální stimulaci v objemu min. 300.000,- Kč bez DPH za každou z nich.

Budou-li součástí uvedené referenční zakázky rovněž jiné služby než služby v oblasti vzdělávání v sociálních službách pro 1. část a služby v oblasti vzdělávání v bazální stimulaci pro 2. část, dodavatel uvede, jaký finanční objem z uvedené zakázky činily pouze služby v oblasti vzdělávání v sociálních službách pro 1. část a služby v oblasti vzdělávání v bazální stimulaci pro 2. část.

Tento kvalifikační předpoklad splní dodavatel i v případě, že se jedná o služby dosud probíhající, a to za předpokladu splnění výše uvedených parametrů nejpozději ke dni podání nabídky.

Seznam referenčních zakázek bude doložen formou čestného prohlášení dodavatele o realizaci s uvedením těchto údajů:

 • název zakázky
 • popis předmětu zakázky (realizovaného plnění, a to min. služby v oblasti vzdělávání v sociálních službách pro 1. část VZ, služby v oblasti vzdělávání v bazální stimulaci pro 2. část VZ)
 • finanční objem zakázky v Kč bez DPH v případě plátce DPH, v Kč v případě neplátce DPH
 • doba realizace zakázky (tj. zahájení a dokončení, v rozsahu alespoň měsíc/rok)
 • obchodní jméno/název subjektu, který zakázku realizoval (v případě, že zakázku realizoval poddodavatel, vč. identifikačních údajů tohoto poddodavatele)
 • objednatel (název, sídlo, jméno a příjmení kontaktní osoby včetně telefonu pro případ ověření referencí)
 • údaj o tom, zda zakázka byla realizována řádně.

Z informací uvedených v seznamu realizovaných zakázek musí být zřejmé, že účastník splňuje všechny požadavky stanovené zadavatelem.

Vzory čestného prohlášení o realizovaných zakázkách jsou součástí zadávací dokumentace (Vzor čestného prohlášení o realizovaných zakázkách – 1. část a Vzor čestného prohlášení o realizovaných zakázkách – 2. část).

9. Dodavatel, který bude vybrán jako vítěz zakázky, musí na základě výzvy zadavatele před podpisem smlouvy doložit platné akreditace, kterými bude pokrývat všechny kurzy v rámci zajištění předmětu plnění.

10. Zadavatel bude akceptovat rovněž doložení realizovaných zakázek v případech, kdy u dodavatele došlo k datu podání nabídky ke změně názvu, právní formy či odštěpení a v dalších obdobných případech, doloží-li řádně, že dodavatel má právo i nadále pro tyto účely předmětnou referencí disponovat.

11. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění kvalifikace požadované v odst. 6, 7 a 8 tohoto článku v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiné osoby (poddodavatele). Dodavatel je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit od tohoto subjektu tyto doklady:

 • výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 • doklad prokazující splnění podmínek základní způsobilosti podle § 74 zákona a
 • písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

12. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace z nabídky, s ohledem na charakter těchto informací (dostupnost ve veřejně přístupných rejstřících apod.), bez nutnosti vyzývat dodavatele k doplnění/upřesnění nabídky.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel předloží návrh smlouvy včetně příloh doplněný na místech určených zadavatelem. Návrh smlouvy musí respektovat požadavky uvedené v obchodních podmínkách pro příslušnou část zakázky (viz Zadávací dokumentace), přičemž se od obchodních podmínek nelze odchýlit v neprospěch zadavatele.  Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele.

Dodavatel dále ve své nabídce s ohledem na § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, prohlásí, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů je součástí Zadávací dokumentace (Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti a ke střetu zájmů).

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Tento požadavek platí pro každou jednotlivou část veřejné zakázky.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel požaduje jako součást podané nabídky předložení veškeré textové a tabulkové části nabídky (včetně úředních dokladů) v elektronické formě ve formátu *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx nebo *.pdf. Zadavatel doporučuje, aby v elektronické formě nabídky bylo umožněno textové vyhledávání (vyjma úředních dokladů či jejich kopií). Součástí nabídky bude i kopie celé nabídky dodavatele včetně návrhu smlouvy v elektronické podobě, a to ve formátu *.pdf nebo *.jpg.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ale o veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ustanovením § 31 zákona. Výběrové řízení se řídí pravidly pro zadávání veřejných zakázek MSK a Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (číslo vydání 13), viz https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/797767.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná, uvedena v české měně a ve struktuře uvedené v čl. IV odst. 1 obchodních podmínek pro příslušnou část veřejné zakázky (viz Zadávací dokumentace).

Nabídková cena bude zpracována rovněž ve struktuře dle přílohy č. 2 obchodních podmínek „Podrobný rozpis ceny“ pro příslušnou část veřejné zakázky.

Tato cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky malého rozsahu.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána plně elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále také „NEN“).Pro podání nabídky v elektronickém nástroji je nezbytné, aby byl dodavatel v tomto nástroji řádně registrován. Zadavatel upozorňuje účastníky, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému, jenž má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované údaje.Bližší podmínky a informace ohledně elektronického podávání nabídek, včetně kontaktu na uživatelskou podporu provozovatele elektronického nástroje, jsou k dispozici na webové adrese https://nen.nipez.cz/.Další technické požadavky na komunikaci realizovanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje jsou uvedeny v provozním řádu Národního elektronického nástroje.Systémové požadavky na PC pro podání nabídek v aplikaci NEN jsou na adrese https://nen.nipez.cz na úvodní straně „Ověření kompatibility mého zařízení“. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si toto ověření kompatibility provedli s dostatečným předstihem před řádným podáním nabídky, případně pak využili referenčního (testovacího) prostředím v NEN na adrese: https://nen-ref.nipez.cz, kde lze všechny kroky, které bude muset dodavatel při výběrovém řízení vykonat, nasimulovat.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, a to včetně kontaktní adresy, e-mailové adresy a telefonu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel smí podat v rámci téže části zakázky pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek v dané části zakázky hodnocena.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek, a to formou žádosti zaslané elektronicky (tzn. např. e-mailem, prostřednictvím NEN, prostřednictvím datové schránky apod.), která musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel poskytne vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení, změny či doplnění zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Vysvětlení či změny/doplnění zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na svém profilu (https://nen.nipez.cz/profil/MSK) a současně v souladu s metodickými pokyny OPZ prostřednictvím portálu www.esfcr.cz . Zadavatel již nebude tyto informace zasílat duplicitně e-mailem.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Bližší informace viz Výzva k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Kompletní dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 10. 2020
 
Aktualizováno: 21. 10. 2020