Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání Pinko & partner

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11348

Název zakázky: Vzdělávání Pinko & partner

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: PINKO a.s.

Sídlo zadavatele: Vlašimská 409, 256 01 Benešov

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Miroslav Červ, člen představenstva
  • Telefon: +420602273521
  • E-mail: cerv.micher@seznam.cz

IČ zadavatele: 00565890

DIČ zadavatele: CZ00565890

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ladislava Milfaitová
  • Telefon: +420721273981
  • E-mail: ladislava.milfaitova@pinko.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 8. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
PINKO a.s., Vlašimská 409, 256 01 Benešov

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je realizace níže uvedených vzdělávacích aktivit v rámci projektu “Vzdělávání Pinko & partner“ (registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004179) dle specifikace kurzů v příloze č. 1.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, která je zadávána dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost a nejedná se tedy o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to i přesto, že v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách může být uveden odkaz na relevantní ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Postup výběru dodavatele je však v souladu se zásadami a principy zákona o zadávání veřejných zakázek. Projekt zadavatele jakož i tato veřejná zakázka, která je jeho součástí, je spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.

Zadávací dokumentace je pro dodavatele ucházejícího se o veřejnou zakázku závazná.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani dílčí plnění resp. dělení zakázky na části. Účastník podá nabídku na celý předmět zakázky. Částečné plnění zadavatel neumožňuje.

 

 

Součástí dodávky vzdělávacích aktivit bude poskytnutí studijních materiálů, vztahujících se k uvedeným kurzům, všem účastníkům kurzů a zajištění technického zařízení, nezbytného k realizaci výuky (pokud nebude využito technické zařízení zadavatele). Prostory, stravování a občerstvení účastníků zajišťuje zadavatel a není předmětem zakázky.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti a partnera z řad vedení, kuchařů, prodavaček, vrátných, účetních, fakturantek, údržbářů a skladníků.

Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, zprávy z kurzů atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu Operačního programu zaměstnanost.

Dodavatel zajistí ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci ke vzdělávacímu kurzu (anotaci), která obsahuje:

- název vzdělávacího kurzu,

- název vzdělávacího subjektu,

- typ kurzu – otevřený nebo uzavřený kurz,

- obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,

- využívané formy vzdělávání a jejich časová dotace,

- výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,

- seznam doporučené studijní literatury,

- způsob ověření znalostí/dovedností,

- časovou dotaci kurzu,

- vzor osvědčení/certifikátu/potvrzení o absolvování.

Dodavatel zajistí ke každému kurzu prezenční listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem. Originál prezenčních listin předá zadavateli.

Dodavatel zajistí hodnotící dotazník od účastníků kurzu a předá ho zadavateli.

Dodavatel zajistí poskytnutí zpětné vazby. Z každého kurzu zpracuje lektor zprávu s vyhodnocením kurzu. Na vyžádání dodavatel poskytne zpětnou vazbu manažerovi projektu a vedení společnosti.

Dodavatel vystaví každému absolventovi kurzu osvědčení či certifikát o absolvování kurzu, pokud splní alespoň 70% docházky.

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti PINKO a.s. na různých pozicích dle specifikace v příloze č. 1.

Obsah kurzů a úroveň budou vycházet z tématického názvu kurzu a cílové skupiny. Přesnou osnovu navrhne dodavatel a odsouhlasí se zadavatelem před zahájením kurzu. V průběhu realizace každého tématu kurzů bude dle potřeby ve spolupráci se zadavatelem probíhat přizpůsobení náročnosti kurzu podle úrovně poznatků školicí skupiny tak, aby byl časový rámec kurzu využit co nejefektivněji.

Podrobný rozpis požadovaných vzdělávacích kurzů je obsažen v příloze č. 1 k této výzvě, která je součástí zadávací dokumentace.

Součástí dodávky vzdělávacích aktivit bude poskytnutí studijních materiálů, vztahujících se k uvedeným kurzům, všem účastníkům kurzů a zajištění technického zařízení, nezbytného k realizaci výuky (pokud nebude využito technické zařízení zadavatele). Prostory, stravování a občerstvení účastníků zajišťuje zadavatel a není předmětem zakázky.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci společnosti a partnera z řad vedení, kuchařů, prodavaček, vrátných, účetních, fakturantek, údržbářů a skladníků.

Dodavatel zajistí na všech kurzech, školících materiálech a jím poskytovaných dokumentech (prezenční listiny, zprávy z kurzů atd.) dodržení pravidel pro publicitu v souladu s požadavky na publicitu Operačního programu zaměstnanost.

Dodavatel zajistí ke každému vzdělávacímu kurzu dokumentaci ke vzdělávacímu kurzu (anotaci), která obsahuje:

- název vzdělávacího kurzu,

- název vzdělávacího subjektu,

- typ kurzu – otevřený nebo uzavřený kurz,

- obsahovou strukturu vzdělávacího kurzu,

- využívané formy vzdělávání a jejich časová dotace,

- výčet případných školicích (výukových) materiálů a pomůcek,

- seznam doporučené studijní literatury,

- způsob ověření znalostí/dovedností,

- časovou dotaci kurzu,

- vzor osvědčení/certifikátu/potvrzení o absolvování.

Dodavatel zajistí ke každému kurzu prezenční listinu z každého jím organizovaného kurzu, která bude podepsána všemi účastníky a lektorem. Originál prezenčních listin předá zadavateli.

Dodavatel zajistí hodnotící dotazník od účastníků kurzu a předá ho zadavateli.

Dodavatel zajistí poskytnutí zpětné vazby. Z každého kurzu zpracuje lektor zprávu s vyhodnocením kurzu. Na vyžádání dodavatel poskytne zpětnou vazbu manažerovi projektu a vedení společnosti.

Dodavatel vystaví každému absolventovi kurzu osvědčení či certifikát o absolvování kurzu, pokud splní alespoň 70% docházky.

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem zakázky je realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti PINKO a.s. na různých pozicích dle specifikace v příloze č. 1.

Obsah kurzů a úroveň budou vycházet z tématického názvu kurzu a cílové skupiny. Přesnou osnovu navrhne dodavatel a odsouhlasí se zadavatelem před zahájením kurzu. V průběhu realizace každého tématu kurzů bude dle potřeby ve spolupráci se zadavatelem probíhat přizpůsobení náročnosti kurzu podle úrovně poznatků školicí skupiny tak, aby byl časový rámec kurzu využit co nejefektivněji.

Podrobný rozpis požadovaných vzdělávacích kurzů je obsažen v příloze č. 1 k této výzvě, která je součástí zadávací dokumentace.

Výuka bude probíhat prezenční formou ve skupinách dle podrobného rozpisu dle přílohy č. 1. Výuka bude realizována ve školicí místnosti poskytnuté zadavatelem.

Požadované kurzy jsou rozděleny do těchto tématických okruhů:

- kurzy manažerských a měkkých dovedností (vedení společnosti)

- měkké dovednosti (vedení společnosti, kuchaři)

- měkké dovednosti (prodavačky)

- měkké dovednosti (kuchaři a vrátní)

- právní a ekonomické kurzy (účetní a fakturantky)

- IT kurzy (účetní a fakturantky)

- technické kurzy (údržbáři) – 2 skupiny kurzů

- technické kurzy (skladníci)

Celkem je poptáváno 81 školicích dnů po 8 hodinách.

Délka vyučovací hodiny činí 60 minut.

Kurzy budou realizovány v období uvedeném v této zadávací dokumentaci, konkrétní termíny budou vždy dohodnuty mezi zadavatelem a dodavatelem.

V rámci poskytnutí školení se požaduje:

- úprava obsahové náplně vzdělávacích témat v souvislosti s aktuální potřebou cílové skupiny,

- zpracování vzdělávacích materiálů,

- zajištění pomůcek a materiálů ke školení,

- realizace školení,

- zpracování závěrečných testů (min. 10 otázek a)b)c), včetně seznamu správných odpovědí)

- vyhodnocení závěrečných testů

- hodnocení dopadu školení na cílovou skupinu.

Zajištění školicí místnosti a občerstvení pro účastníky se nepožaduje. Bude zajištěno zadavatelem. Místem plnění jsou prostory společnosti PINKO a.s. na adrese jejího sídla.

ýuka bude probíhat prezenční formou ve skupinách dle podrobného rozpisu dle přílohy č. 1. Výuka bude realizována ve školicí místnosti poskytnuté zadavatelem.

Požadované kurzy jsou rozděleny do těchto tématických okruhů:

- kurzy manažerských a měkkých dovedností (vedení společnosti)

- měkké dovednosti (vedení společnosti, kuchaři)

- měkké dovednosti (prodavačky)

- měkké dovednosti (kuchaři a vrátní)

- právní a ekonomické kurzy (účetní a fakturantky)

- IT kurzy (účetní a fakturantky)

- technické kurzy (údržbáři) – 2 skupiny kurzů

- technické kurzy (skladníci)

Celkem je poptáváno 81 školicích dnů po 8 hodinách.

Délka vyučovací hodiny činí 60 minut.

Kurzy budou realizovány v období uvedeném v této zadávací dokumentaci, konkrétní termíny budou vždy dohodnuty mezi zadavatelem a dodavatelem.

V rámci poskytnutí školení se požaduje:

- úprava obsahové náplně vzdělávacích témat v souvislosti s aktuální potřebou cílové skupiny,

- zpracování vzdělávacích materiálů,

- zajištění pomůcek a materiálů ke školení,

- realizace školení,

- zpracování závěrečných testů (min. 10 otázek a)b)c), včetně seznamu správných odpovědí)

- vyhodnocení závěrečných testů

- hodnocení dopadu školení na cílovou skupinu.

Zajištění školicí místnosti a občerstvení pro účastníky se nepožaduje. Bude zajištěno zadavatelem. Místem plnění jsou prostory společnosti PINKO a.s. na adrese jejího sídla.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1600000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.9.2017 do 28.2.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo firmy zadavatele. Po vzájemné dohodě mezi zadavatelem a dodavatelem lze pro vyhraná školení využít i jiné vhodné místo.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Kritéria hodnocení

Hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem podle základního hodnotícího kritéria, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.

Metoda hodnocení

Bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako celková cena za kompletní realizaci zakázky. Jako vítězná bude vybrána ta nabídka, která bude obsahovat nejnižší celkovou nabídkovou cenu.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

1. Základní způsobilost

2. Profesní způsobilost

3. Technická kvalifikace


1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Tyto skutečnosti dodavatel prokáže podepsaným čestným prohlášením. (doporučený vzor čestného prohlášení – příloha č. 4)

2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost prokazuje dodavatel dokladem oprávnění k podnikání (živnostenské oprávnění, případně jiný obdobný doklad).

3. Technická kvalifikace

Splnění podmínky technické kvalifikace dodavatel prokáže předložením:

Seznamu obdobných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Dodavatel uvede název zakázky, včetně uvedení ceny a doby (roku) jejich poskytnutí a identifikace objednatele, a bližší popis, není-li patrný z názvu plněné zakázky. Dodavatel předloží nejméně 2 obdobné realizované zakázky ukončené v uvedeném období, v hodnotě nejméně 1/2 předpokládané hodnoty této vyhlašované zakázky bez DPH.

Doložení dokladů o splnění základní způsobilosti, profesní způsobilosti a technické kvalifikace postačí v kopii – na vyžádání musí být dodavatel schopen doložit originály nebo ověřené kopie předkládaných dokumentů.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být jednoznačná a bez pochybností. Za početní nesrovnalosti a vzájemně si odporující údaje je zodpovědný účastník.

Formální požadavky na nabídku

Zadavatel požaduje, aby jednotlivé listy nabídky byly pevně spojeny nerozebíratelným způsobem a řádně očíslovány a nabídka byla strukturována v následujícím pořadí:

Krycí list nabídky dle přílohy č. 2 k této výzvě

Rozpis nabídkové ceny

minimálně v rozsahu jednotkové ceny za každý vzdělávací den v každém okruhu kurzů - doporučená tabulka ke krycímu listu. Je-li struktura kalkulace ceny dodavatele odlišná, nahradí uvedenou tabulku vlastní kalkulací.

Doklady k prokázání splnění kvalifikace

- čestné prohlášení (doporučený vzor – příloha č. 4 k této výzvě)

- doklad oprávnění k podnikání

- seznam poskytnutých služeb (reference)

- další případné podklady k posouzení kvalifikace dodavatele

Doplněný návrh smlouvy dle přílohy č. 5. k této výzvě

Zadavatel jako součást výzvy předkládá návrh smlouvy o realizaci zakázky (příloha č. 5), který je pro dodavatele závazný. Dodavatel doplní do návrhu smlouvy identifikační a kontaktní údaje, nabídkovou cenu, a smlouvu opatří podpisem oprávněnou osobou.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude stanovena v české měně (CZK).

Nabídková cena bude zpracována v členění na:

- nabídkovou cenu bez DPH,

- výše DPH,

- nabídkovou cenu včetně DPH.

Způsob výpočtu ceny:

- z rozpisu musí být jasná cena za každý jednotlivý školicí den pro každý tématický okruh kurzů - bez DPH a včetně DPH

- celková cenová nabídka se musí rovnat součtu cen za školicí dny

Nejvyšší možná přípustná cena za služby, tj. za všechny uváděné kurzy činí 1.600.000,- Kč bez DPH

Nabídka, která bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu převyšující limitní částku, bude zadavatelem vyloučena.

Nabídková cena je „cena nejvýše přípustná“ a zahrnuje veškeré náklady nutné a uznatelné k realizaci předmětu zakázky.

Platnost nabídkové ceny bude do konce realizace zakázky.

Cena zahrnuje:

- přípravu a realizaci výuky,

- školící materiály pro účastníky,

- elektronickou verzi školících materiálů,

- náklady na zajištění lektora,

- technické pomůcky pro školení,

- výstupy a zpětnou vazbu pro zadavatele,

- osvědčení/certifikát o absolvování kurzu,

Nabídkovou cenu lze překročit pouze v případě změny sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v jednom vyhotovení v listinné podobě v uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání Pinko & partner“ a nápisem „NEOTEVÍRAT“. Na obálce musí být identifikace dodavatele. Nabídky musí být podepsány dodavatelem (oprávněnou osobou).Nabídka, včetně dokladů a informací k prokázání splnění kvalifikace musí být předložena v českém jazyce.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost (pošta, e-mail) musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Kontaktní osoba zadavatele: Ladislava Milfaitová, e-mail: ladislava.milfaitova@pinko.cz.Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
-

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost aktuální ke dni vyhlášení tohoto výběrového řízení. Na toto zadávací řízení se přímo neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 679995.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): S - COMP Centre CZ s.r.o.Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8IČ: 26170621

    Datum podpisu smlouvy: 14. 8. 2017

Datum ukončení: 14. 8. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 7. 2017
 
Aktualizováno: 14. 8. 2017