Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání ve společnosti ELSPOL - Gattnar s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11374

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti ELSPOL - Gattnar s.r.o.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 7. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: ELSPOL - Gattnar s.r.o.

Sídlo zadavatele: Stará cesta 230/9, Hrušov, 711 00 Ostrava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: JANA MIKULICOVÁ - jednatel

IČ zadavatele: 25865455

DIČ zadavatele: CZ25865455

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Nikola Machová
  • Telefon: +420721565043
  • E-mail: machova.nikola@post.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 8. 2017 09:00

Místo pro podání nabídek:
Mgr. Michal Nosek Purkyňova 787/6 702 00 Ostrava 1 Po-Čt: 9-11 hod., 13-15 hod.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění zakázky je realizace vzdělávacích aktivit v těchto jednotlivých okruzích:

Měkké a manažerské dovednosti, Obecné IT, Technické a jiné odborné kurzy.

Podrobná specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v příloze č.3–Detailní vymezení předmětu zakázky.

Forma výuky: prezenční

Výuka kurzů bude probíhat v pracovních dnech. Dodavatel bude realizovat kurzy tak, aby byly dokončeny v termínu, který je určen touto výzvou. Dodavateli bude poskytnut harmonogram, případné odchylky podléhají schválení zadavatelem.

 

Jedna výuková hodina představuje 60 min. čistého času.
Školicí den představuje 10 hodin, z toho 8 hodin čistého času je vyhrazeno pro školení a 2 hodiny jsou vyhrazeny na pauzy a přestávku na oběd.

Minimální počet účastníků v jednotlivých kurzech: 1osoba, konkrétně u kurzů: Technické a jiné odborné kurzy a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

Maximální počet účastníků v jednotlivých kurzech: 12osob.

Jedná se o počet účastníků, které zajistí zadavatel v rámci projektu. Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurzy dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Účast jiných účastníků není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osoby, konkrétně u kurzů Technické a jiné odborné kurzy a Účetní, ekonomické a právní kurzy.

1                Manažerské a měkké dovednosti:

1.1            Efektivní komunikace

Cílem kurzu je uvědomit si své vlastní chyby v komunikaci, zlepšit mezilidské vztahy a snížit počtu nedorozumění. Cílem kurzu je zlepšit úroveň komunikace s podřízenými, nadřízenými, kolegy i s obchodními partnery.

 

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.2            Hodnocení zaměstnanců

Cílem kurzu je: Cílem kurzu je uvědomit si přínosy z pravidelného hodnocení pro hodnotitele, hodnocené a pro firmu, procvičit si způsob vedení hodnotícího rozhovoru, připravit se na možné obtížné situace během rozhovoru. 

 

Celkový počet osob: 9

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.3            Komunikace v obtížných situacích

Cílem kurzu je naučit se co nejefektivněji a nejúsporněji řešit spory na pracovišti, naučí se těmto situacím předcházet, naučí se komunikační model, který vysvětluje, jak lidé myslí a komunikují.

 

Celkový počet osob: 9

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.4            Vedení a koučink zaměstnanců

Cílem kurzu je pochopení významu této vzdělávací a rozvojové metody. Uplatnění role kouče v praxi. Koučování jako firemní filozofie.

 

Celkový počet osob: 9

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.5            Motivace zaměstnanců

Cílem kurzu je osvojit práci v týmu, kolektivu. Umět motivovat jednotlivce i skupinu. Být nad věcí a dozvědět se, jak vést úspěšně tým.

 

Celkový počet osob: 3

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.6            Stres a jeho odstraňování

Cílem kurzu je naučit, jak vzniká stres a jaké jsou jeho hlavní příčiny. Účastnící kurzu se naučí rozpoznávat signály blížícího se stresu, naučí se jednoduché techniky, jak se stresu bránit a jak mu předejít.

 

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.7            Nátlakové metody – jak se bránit

Cílem kurzu je získat jasný popis toho, co je manipulace, jaké taktiky manipulátoři využívají. Účastníci kurzu se naučí zvládat negativní emoce, které při manipulaci vznikají (pocit viny, zodpovědnost, strach, méněcennost) a naučí se techniky, jak reagovat na nejčastější nátlakové metody.

 

Celkový počet osob: 10

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.8            Obchodní dovednosti

Kurz je zaměřen na představení klíčových dovedností, které jsou nezbytné pro úspěšnou přípravu, vedení a ukončení obchodního jednání. Základem kurzu bude se seznámit se základními faktory úspěchu profesionálního obchodníka a na rozvoj speciálních obchodních technik, které usnadní a zefektivní komunikaci s klientem, což vede k úspěšnějšímu zakončování obchodního jednání.

Celkový počet osob: 4

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.9            Snižování nákladů

Cílem kurzu je dát účastníkům školení podněty a efektivní a vlastními silami aplikovatelné návody praktických postupů na zvýšení zisku firmy snížením nákladů, a to včetně stanovení potenciálu dosažitelných dílčích zlepšení a návodu na správné stanovení priorit a pořadí kroků pro co nejúčinnější postup.

 

 

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.10         Strategické myšlení, plánování, rozhodování a řízení

Kurz je určen pro manažery a vedoucí pracovníky. Cílem je seznámit se základy strategického myšlení a rozhodování vedoucí k dlouhodobé prosperitě organizace.

 

Celkový počet osob: 7

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.11         Týmová spolupráce

Cílem kurzu je definovat tým a skupinu, uvědomění si role jednotlivce v týmu, vývoj týmu a práce efektivního týmu. Seznamuje účastníky s technikami týmové práce a rozhodováním v týmu.

 

Celkový počet osob: 7

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.12         Zvyšování výkonnosti

Cílem kurzu je naučit se, co skutečně motivuje zaměstnance. Cílem každého vedoucího je dovést svůj tým k vyšší výkonnosti. Kurz seznamuje se základními nástroji práce s lidmi a s možnostmi jejich motivace k dosahování lepších výsledků.

 

Celkový počet osob: 6

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.13         Vyjednávání a argumentace

Cílem kurzu je vyšší efektivita vyjednávání, prosazení si požadovaných výsledků. Získat jistotu a přesvědčivost v komunikaci s obchodními partnery, argumentační technika.

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.14         Emoční inteligence

Cílem kurzu je naučit účastníky více porozumět svým emocím a naučit se s nimi co nejlépe pracovat. Naučit se odhalovat a korigovat automatické vzorce chování, zlepší své schopnosti zvládat vlastní emoce a emoce druhých lidí, naučí se některým technikám úspěšného jednání s druhými lidmi a zvládání emočně náročných situací.

 

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.15         Firemní kultura

Kurz je zaměřen na pochopení základních prvků a významu firemní kultury. Na stanovení cílů v této oblasti a postupy jak je dosáhnout.

Základem kurzu bude naučit se rozlišovat vztah jednotlivých zaměstnanců k firmě a ovlivňovat firemní kulturu dle potřeb organizace a získat odpověď na otázku, co ovlivňuje další rozvoj celkové výkonnosti firmy, dílčích procesů i zaměstnanců.

Obsah kurzu je následující: Definice firemní kultury; typologie firemní kultury; firemní kultura a změna; kultura, konflikt a komunikace; kultura výkonu, dosažení cíle apod.

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.16         Asertivní jednání

Obsahem kurzu je pozitivní komunikace (druhy chování, styly jednání). Sebeprosazení, manipulativní jednání a asertivní práva. Asertivní projev, nácvik.

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.17         Time management

Cílem kurzu je naučit se efektivně hospodařit s časem využívat pracovní dobu. Rozeznávat žrouty času, jak se jim vyhýbat. Co je v práci pro firmu důležité. Efektivní rozvržení časového snímku dne.

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16 hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

1.18         Konfliktní situace

Cílem kurzu je zaměření se na předcházení konfliktům. Cílem je účastníky kurzu seznámit a naučit prakticky zpracovávat negativní psychologické hry, které nám konflikt způsobují. Účastníci kurzu sami zjistí, jak sami reagují v různých konfliktech.

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 16hod., 1 běh
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

 

2                Obecné IT:

2.1            MS Excel

Cílem je prohloubení znalostí programu Excel, práce s více listy, spojování tabulek z různých sešitů a listů, zadání složitějších vzorků a funkcí, vkládání tabulek a grafů do programu Word apod.

Celkový počet osob: 7

Počet hodin kurzu: min. 16 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

2.2            MS Word

Cílem je prohloubení znalostí programu Excel, práce s více listy, spojování tabulek z různých sešitů a listů, zadání složitějších vzorků a funkcí, vkládání tabulek a grafů do programu Word apod.

Celkový počet osob: 7

Počet hodin kurzu: min. 16 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

 

 

3                Technické a jiné odborné kurzy

3.1            Svařování ZK – základní kurzy

Celkový počet osob: 3

Počet hodin kurzu: min. 160 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.2            Periodické přezkoušení dle normy ČSN EN 287-1

Celkový počet osob: 2

Počet hodin kurzu: min. 40 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.3            Obsluha motorové řetězové pily a křovinořezu

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 40 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.4            Výškové práce

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost k provádění prací ve výškách zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 28

Počet hodin kurzu: min. 32 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.5            Obsluha pracovních plošin

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost k obsluze pracovních plošin zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 17

Počet hodin kurzu: min. 30 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.6            Obsluha tlakových nádob stabilních (TNS)

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost k obsluze tlakových nádob stabilních zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 8 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.7            Základní kurz obsluhy stavebních strojů

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost k obsluze stavebních strojů zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 8

Počet hodin kurzu: min. 54 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.8            Řidičské oprávnění skupiny B

Dle zákonného požadavku/normy.

Celkový počet osob: 4

Počet hodin kurzu: min. 70 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.9            Řidičské oprávnění skupiny C (rozšíření z B na C)

Dle zákonného požadavku/normy.

Celkový počet osob: 2

Počet hodin kurzu: min. 64 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.10         Opakovací školení Vazači

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost vazačů zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 26

Počet hodin kurzu: min. 8 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.11         Opakovací školení odb. způsobilosti v elektrotech. dle vyhlášky č.50/1978 Sb.

Dle zákonného požadavku/normy.

Celkový počet osob: 15

 

Počet hodin kurzu: min. 24 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.12         Opakovací školení lešenářů

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost lešenářů zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 7

 

Počet hodin kurzu: min. 8 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.13         Opakovací školení na obsluhu motorových pil a křovinořezů

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost pro obsluhu motorových pil a křovinořezů zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 2

 

Počet hodin kurzu: min. 8 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.14         Opakovací školení obsluhy stavebních strojů

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost obsluhy stavebních strojů zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 6

 

Počet hodin kurzu: min. 8 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.15         Opakovací školení obsluhy hydraulických ruk

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost obsluhy hydraulické ruky zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 3

 

Počet hodin kurzu: min. 8 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení.

3.16         Opakovací školení – výškové práce

Školení pracovníků z předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřením na odbornou způsobilost obsluhy k provádění prací ve výškách zaměřené na normy, dle platné legislativy.

Celkový počet osob: 7

 

Počet hodin kurzu: min. 8 hod.
Minimální počet účastníků: 1 osob.
Maximální počet účastníků: 12 osob.

Maximální počet účastníků - jedná se o max. počet účastníků, při kterém je vzdělávání ještě efektivní.

Přičemž je přípustné, aby se jednalo o kurz dodavatele, kterého se účastní i jiní účastníci, které si zajistí dodavatel v rámci své činnosti a na své náklady. Maximální počet účastníků nesmí být překročen. Účast jiných účastníků v takovémto kurzu není hrazena z projektu.

Zadavatel si vyhrazuje právo nenaplnit kurz maximálním počtem účastníků. Dodavatel se zavazuje zrealizovat kurz již při min. počtu 1 osob.
 

Dokladem o úspěšném absolvování kurzu je vystavené Osvědčení. 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1350000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Vzdělávání bude realizováno v termínech určených zadavatelem po dohodě s dodavatelem v období od 08/2017. Veškeré vzdělávací aktivity musí být ukončeny do 02/2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávání bude realizováno prezenční formou. Místo dodání kurzů: dodavatel je povinen zajistit, aby vzdělávání probíhalo v sídle zadavatele popřípadě v Ostravě na místě určené zadavatelem.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Nabídková cena

Celková nabídková cena včetně DPH - váha kritéria 100%

 

Uchazeč je povinen nabídnout celkovou cenu za vzdělávací aktivity v českých korunách bez DPH. Zadavatel bude tuto celkovou cenu hodnotit podle následujícího vzorce:

 

            nejnižší nabídková cena v Kč
100 x  ………………………………………. x  váha kritéria vyjádřená v %
            hodnocená nabídková cena v Kč

 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související s realizací vzdělávání dle veškerých specifikací uvedených v příloze č. 3 této Výzvy. Hodnocení nabídek proběhne v souladu s pravidly uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost v kapitole Pravidla pro zadávání zakázek.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

  • Doklad o oprávnění k podnikání (např. výpis ze živnostenského rejstříku)
  • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Zadavatel požaduje, aby uchazeč prokázal splnění kvalifikace v tomto rozsahu:

základní způsobilost;
profesní způsobilost;
technickou způsobilost.

Nabídka uchazeče nesplňujícího způsobilost bude vyloučena.

Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje uchazeč:

který není v likvidaci;
který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.

Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti čestným prohlášením uchazeče, ve kterém bude uvedeno, že uchazeč všechny výše uvedené základní způsobilosti požadované zadavatelem splňuje. Uchazeč může použít vzor čestného prohlášení, který je Přílohou č. 2 této Výzvy k podání nabídek. Toto čestné prohlášení musí být opatřeno podpisem uchazeče nebo osoby oprávněné jednat za uchazeče. 

Profesní způsobilost

Profesní způsobilost splňuje uchazeč:

který předloží výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
který je oprávněn k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tuto profesní způsobilost uchazeč prokáže předložením kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo kopií živnostenského listu či koncese.

 

Technická způsobilost

Technickou způsobilost splňuje uchazeč:

který předloží seznam významných služeb realizovaných uchazečem v posledních 5 letech, v oblasti, která je totožného či obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky, tj. v oblasti školení odborných (dále jen „významné služby“).

 

Uchazeč splní tuto způsobilost, pokud prokáže, že v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 významné služby, přičemž všechny významné služby jsou v hodnotě min. 500.000,- Kč bez DPH u každé jednotlivé služby. Doložení formou referenčního listu, vždy s uvedením kontaktní osoby a kontaktem pro ověření reference.

Společná ustanovení ke způsobilosti

Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče je splnění způsobilosti. V případě nesplnění kteréhokoliv kritéria nebo nesplnění povinnosti oznámení změn v kvalifikaci (viz níže) bude uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Zadavatel má právo vyžádat si písemné objasnění předložených informací či dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů a/nebo písemného vysvětlení nabídky.

Uchazeč prokáže splnění způsobilosti ve všech případech příslušnými doklady předloženými v prostých kopiích.

Zadavatel může před uzavřením smlouvy požadovat od vybraného uchazeče předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit údaje a informace uvedené v nabídce uchazeče u třetích osob, uchazeč je povinen zadavateli v tomto poskytnout potřebnou součinnost.

Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění způsobilosti, starší 3 měsíců.

 

Prokázání splnění části způsobilosti prostřednictvím poddodavatele

Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části způsobilosti požadované zadavatelem v bodu 2 a 3 této výzvy v plném rozsahu, je oprávněn splnění způsobilosti v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím poddodavatele.

Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 2 písm. b) této výzvy poddodavatelem a
smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky. 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 

Zadavatel stanovuje, že nabídka předložená uchazečem bude obsahovat:

Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ a DIČ pokud jsou přiděleny;
Předmět plnění;
Celkovou cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH, jednotkovou cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH);
Platební podmínky;
Doklady o prokázání kvalifikace dodavatele; poddodavatele
Místo plnění smlouvy;
Podepsaný návrh smlouvy;
Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol)

Zadavatel stanovuje, že návrh nabídky musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Návrh smlouvy musí být podepsán dodavatelem či osobou jednající na základě plné moci od statutárního orgánu.

 

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. Jiný jazyk nebude akceptován. V případě dodání nabídky v jiném než českém jazyce bude nabídka z hodnocení vyřazena.

Povinné součásti nabídky:

1. Krycí list nabídky, kde je uvedena identifikace uchazeče – název obchodní firmy, či jméno a příjmení, sídlo, IČ, DIČ, jméno osoby oprávněné jednat jménem uchazeče, jméno kontaktní osoby - telefon a kontaktní e-mail; (příloha č.1);

2. Doklady prokázání kvalifikace uchazeče, dle této Výzvy.

3. Cenová kalkulace – uvedení ceny zakázky bez DPH, DPH a ceny s DPH;

4. Nacenění přílohy č. 3 – detailní vymezení předmětu zakázky;

5. Akceptace podmínek vymezených v této výzvě.

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč pro vypracování nabídkové ceny použije přílohu č. 3 – Detailní vymezení předmětu zakázky.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Obálka nabídky musí být opatřena těmito náležitostmi:•Názvem zakázky: Vzdělávání ve společnosti ELSPOL - Gattnar s.r.o. a registračním číslem projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005259.•Nápisem Vzdělávání ve společnosti ELSPOL - Gattnar s.r.o.“ NEOTVÍRAT“.•Názvem/obchodní firmou/jménem uchazeče, sídlem/ adresou uchazeče.•Názvem společnosti zadavatele.ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY: Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech:1. Krycí list nabídky. Pro sestavení krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 zadávací dokumentace.2. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek. 3. Doklady, jimiž uchazeč splňuje kvalifikaci – specifikovány v bodě: "Základní požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele a poddodavatelů."4. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na obsah smlouvy ze strany zadavatele - specifikace v bodě: Další požadavky na zpracování nabídky. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc).

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Smlouva musí splňovat následující kritéria:

Návrh smlouvy musí kromě minima stanoveného Pravidly pro zadávání zakázek obsažených v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost také:
Povinnost dodavatele řídit se pravidly pro informování a komunikaci a vizuální identitu operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ) dle obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu Zaměstnanost.
Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Sankci dodavateli za nesplnění povinnosti dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) ve výši 20% celkové ceny zakázky.
Povinnost dodavatele uchovávat veškerou dokumentaci vzniklou v souvislosti s plněním zakázky a záznamy o elektronických úkonech související s realizací zakázky po dobu uvedenou v právním aktu o poskytnutí podpory, nejméně však po dobu 10 let od roku následujícího po ukončení financování projektu, ze kterého je tato zakázka financována.
Uchazeč v návrhu smlouvy uvede tyto platební podmínky: Placení za poskytnuté služby bude prováděno zpětně po ukončení kurzu. Přílohou k faktuře budou originály prezenčních listin a evaluačních dotazníků. Zadavatel nebude dodavateli poskytovat žádné zálohy. Úhrada za plnění Díla bude zadavatelem prováděna v české měně. Splatnost faktur je 30dnů ode dne jejich doručení zadavateli. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu (dle zák. č,235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) + musí obsahovat název a číslo projektu (Vzdělávání ve společnosti ELSPOL - Gattnar s.r.o., CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005259). Nebude-li dodavatelem předložená faktura obsahovat tyto náležitosti, bude dodavateli zadavatelem odeslána do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá dodavatel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok prodlení, smluvní pokutu ani jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury.
Zadavatel je oprávněn ukončit smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu v jednoměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli.

 

Součinnost před podpisem smlouvy:

Uchazeč je povinen poskytnout součinnost při uzavírání smlouvy tak, aby tato smlouva byla uzavřena do 7 dnů ode dne doručení oznámení o přidělení zakázky. V případě, že vybraný uchazeč tuto součinnost ve stanovené lhůtě neposkytne, má zadavatel právo uzavřít smlouvu s uchazečem, který se umístil jako další v pořadí, popř. zvážit možnost vyhlášení nového výběrového řízení. Na jednání s druhým, příp. dalším uchazečem se vztahuje postup podle věty druhé.
Platební podmínky: Zálohy nejsou přípustné. Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny viz.výše.
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH.
Výše smluvní pokuty, která bude uložena v případě nesplnění nebo porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy: je stanovena ve výši 20% celkové ceny zakázky
Požadavky na formu nabídky: Nabídka bude předložena v listinné (v jednom originále v písemné formě) a elektronické, včetně všech razítek a podpisů, např. CD formě, (v případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito dokumenty je prioritním dokumentem tištěná forma) v českém jazyce na adresu určenou pro podání nabídky v zapečetěné obálce s nápisem „Vzdělávání ve společnosti ELSPOL - Gattnar s.r.o. “  VŘ „neotvírat“, zadavatel: ELSPOL - Gattnar s.r.o.
Zadavatel nepřipouští dílčí plnění předmětu veřejné zakázky.
Zadavatel připouští plnění prostřednictvím poddodavatelů.
Zadavatel si vyhrazuje právo neurčit vítěze a výběrové řízení zrušit.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.
Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí.

Předložené nabídky zadavatel nevrací. pan>doklad prokazující splnění profesní způsobilosti podle bodu 2 písm. b) této výzvy poddodavatelem a

smlouvu uzavřenou s poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky. 

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5, datum účinnosti od 1.10.2016), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 7. 2017
 
Aktualizováno: 8. 8. 2017