Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje II.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12600

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje II.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 12. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Olomoucký kraj

Sídlo zadavatele: Jeremenkova 1191/40a, PSČ 779 11, Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
 • Telefon: +420585508847
 • E-mail: hejtman@olkraj.cz

IČ zadavatele: 60609460

DIČ zadavatele: CZ60609460

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. Petr Fiala, oddělení veřejných zakázek, Krajský úřad Olomouckého kraje
 • Telefon: +420585508475
 • E-mail: p.fiala@olkraj.cz

Lhůta pro podání nabídek: 3. 1. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Olomouckého kraje, 77900 Olomouc - Hodolany, Jeremenkova 1191/40a

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „zakázka“) je vzdělávání pracovníků Krajského úřadu Olomouckého kraje. Cílem tohoto vzdělávání je rozšiřování, prohlubování a zvyšování profesních kompetencí a kvalifikace pracovníků a jejich odborný rozvoj, což je v souladu s Personální strategií Krajského úřadu Olomouckého kraje, neboť jedním z cílů této strategie je právě prohlubování odborných znalostí pracovníků a jejich rozvoj. Výkon funkce úředníka a zaměstnance krajského úřadu je veřejnou službou, která vyžaduje vysoce odborně vzdělané a osobnostně vyzrálé zaměstnance, čehož je možné dosáhnout právě dalším vzděláváním. Prostřednictvím plnění této veřejné zakázky tak dojde ke zvýšení kvality výkonu veřejné správy a také ke zvýšení profesionalizace veřejné správy.

Veřejná zakázka je rozdělena na 23 částí, viz přílohy - Výzva k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 342149,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín zahájení: bezprostředně po uzavření smlouvy

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem poskytování služeb je budova sídla zadavatele Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc. V případě plné kapacity vlastních prostor zadavatel zajistí náhradní prostory včetně výukové techniky na vlastní náklady.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny podle jednotkové ceny za hodinu akreditovaného kurzu vč. DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to ve formě prosté kopie (tzn., není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny),
 • výpis z živnostenského rejstříku či jiný doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, a to ve formě prosté kopie (tzn., není nutný originál ani úředně ověřená kopie listiny);
 • čestné prohlášení účastníka o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle přílohy zadávacích podmínek – viz vzor Příloha č. 2;
 • prostá kopie o akreditaci kurzu, na který je podána nabídka (pokud v době podání nabídky dodavatel nedisponuje příslušnou akreditací, předloží doklad podané žádosti o vystavení akreditace; Maximální doba, stanovená zadavatelem pro předložení vystavené akreditace je 60 dnů ode dne ukončení termínu pro podání nabídek. Pokud v této lhůtě nepředloží získání příslušné akreditace, bude z příslušné části předmětu VZ vyloučen.
Jiné kvalifikační předpoklady zadavatel nepožaduje.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předložena v písemné podobě v českém jazyce.

V nabídce bude uvedena kontaktní osoba účastníka, a to včetně kontaktní adresy, e‑mailové adresy a telefonního čísla.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za účastníka jednat a podepisovat, v případě statutárního orgánu může být zmocněna osoba na základě plné moci, jež musí být součástí nabídky.

Součástí nabídky musí být vyplněný návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, koncipovaný dle vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zadavatel si vyhrazuje právo o obsahu smlouvy dále jednat a upřesnit její konečné znění.

Zadavatel doporučuje účastníkovi, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn, nebo přelepen, nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena musí být v návrhu smlouvy definována jako nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

Nabídková cena a ostatní cenové údaje budou uvedeny v české měně.

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají:A. V listinné písemné formě v neprůhledných uzavřených obálkách zabezpečených proti neoprávněné manipulaci přelepením, označených nápisem:Veřejná zakázka„Vzdělávání zaměstnanců a úředníků Krajského úřadu Olomouckého kraje II. – číslo a název části veřejné zakázky“NEOTEVÍRATa opatřených na uzavření razítkem, případně podpisem účastníka, je-li fyzickou osobou, či jeho statutárního zástupce, je-li právnickou osobou. Na obálce rovněž účastník uvede svou kontaktní adresu.Na obálce s nabídkou bude uvedeno, na kterou část veřejné zakázky je tato nabídka podána. Nabídku může dodavatel podat na 1 až 23 částí samostatně.Před uplynutím lhůty pro podání nabídek je možno nabídky:podat osobně na podatelně Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, a to v pracovní dny:v pondělí od 8:00 do 16:00 hodinv úterý a středu od 8:00 do 15:00 hodinve čtvrtek a pátek od 8:00 do 14:00 hodinnebo doručit na adresu:Krajský úřad Olomouckého krajeJeremenkova 40a779 11 OlomoucNabídka, která bude zadavateli doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek, se neotevírá a nehodnotí, neboť se nepovažuje za podanou a během výběrového řízení se k ní nepřihlíží. O tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, vyrozumí zadavatel dodavatele, který nabídku podal, do 5 pracovních dnů od identifikace této skutečnosti zveřejněním oznámení na portálu www.esfcr.cz.B. V elektronické formě na profilu zadavatele TENDER ARENA: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilOlomouckykrajPro podání nabídky je nutné mít dokončenou registraci. Po přihlášení na TENDER ARENU vybere dodavatel na profilu zadavatele příslušnou veřejnou zakázku, a podá nabídku/nabídky pro vybranou/vybrané část/části. Elektronická forma nabídky je plnohodnotným ekvivalentem listinné nabídky, tj. v případě podání nabídky elektronickou formou nelze podat nabídku v listinné podobě pro příslušnou část VZ. Nabídky v elektronické podobě musí být zadavateli doručeny do skončení lhůty pro podání nabídek.Na základě pravidel metodiky OP Zaměstnanost musí být elektronická nabídka opatřena elektronickým podpisem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku na každou část veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Poskytovatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vzhledem ke krátkým lhůtám pro doručení žádosti bude pro poskytnutí dodatečných informací využito elektronických prostředků. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel zajistí vlastní prostory, v případě plné kapacity vlastních prostor náhradní prostory, včetně výukové techniky (tj. dataprojektor, plátno, notebook) na své náklady. Rovněž zajistí informování pracovníků, registraci v interním registračním systému a prezenční listiny včetně povinných prvků vizuální identity.

Účastník zajistí tištěné materiály a certifikát o účasti. Před konáním vzdělávací akce, nejpozději však 2 pracovní dny předem, zašle účastník materiály také v elektronické formě pro potřeby evidence v rámci projektu, a to na e-mailovou adresu koordinátorky vzdělávacích akcí Bc. Moniky Bártové, m.bartova@olkraj.cz.

Termíny konání jednotlivých vzdělávacích aktivit navrhne a zkonzultuje účastník se zadavatelem v dostatečném časovém předstihu, nejpozději však 30 dní před navrhovaným termínem.

Vzdělávací aktivity všech částí budou akreditovány a každý zaměstnanec obdrží osvědčení o účasti.

Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené pro veřejnou zakázku jsou vymezeny ve formě a struktuře vzoru smlouvy o poskytování služeb - Příloha č. 3 výzvy k podání nabídky. Účastník do obchodních podmínek doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy, které jsou ve smlouvě označeny k doplnění účastníkem (vlastní identifikaci, nabídkovou cenu a další údaje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem nebo statutárním orgánem účastníka nebo jinou osobou oprávněnou za účastníka jednat. V takovém případě učiní účastník součástí návrhu smlouvy i plnou moc nebo jiný dokument opravňující k zastupování účastníka.

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách, rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.

Ostatní obchodní a platební podmínky včetně smluvních sankcí jsou součástí návrhu smlouvy.

Podmínky, za kterých je možné překročit výši nabídnuté ceny:

Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě, že v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu zakázky. Jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští

Jako další podmínky soutěže zadavatel vymezuje

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Zadavatel je oprávněn nehodnotit nabídku účastníka, která je z hlediska požadavků stanovených zadavatelem neúplná nebo neobsahuje po obsahové stránce podmínky uvedené v zadání.
Zadavatel je oprávněn si při posuzování nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované účastníkem v nabídce.
Zadavatel nebude vracet účastníkům podané nabídky.
Účastník nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých s jeho účastí na tomto zadávacím řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do okamžiku podpisu smlouvy, a to bez udání důvodu.

Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

 • poptávkové řízení zrušit,
 • odmítnout veškeré předložené nabídky,
 • neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel v souladu s právem uvedeným ve Výzvě k podání nabídky výběrové řízení ruší, a to na základě výsledku kontroly OP Zaměstnanost.

Datum ukončení: 1. 4. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 12. 12. 2018
 
Aktualizováno: 2. 4. 2019