Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12607

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců města Lovosice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 14. 12. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Město Lovosice

Sídlo zadavatele: Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Milan Dian, Ph.D.
  • Telefon: +420416571115
  • E-mail: hana.landova@meulovo.cz

IČ zadavatele: 00263991

DIČ zadavatele: CZ00263991

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Bc. Hana Landová
  • Telefon: +420416571149
  • E-mail: hana.landova@meulovo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 10. 1. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://zakazky.meulovo.cz

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Jedná se o služby vzdělávání pracovníků městského úřadu v Lovosicích. Zaměstnanci MěÚ absolvujíé školení, kurzy, které povedou ke zlepšení jejich pracovních schopností a zlepšení výkonu jejich povolání, a to v souladu se strategií vzdělávání města.

Bližší informace je uvedena v zadávací dokumentaci.

 

Veřejná zakázka je rozdělena na části. Účastník VŘ může podat nabídku pouze na jednu část nebo na více částí veřejné zakázky.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 910000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.12.2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Lovosice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kriteria jsou odlišná podle jednotlivých částí veřejné zakázky. Níže je uvedená specifikace hodnotících kriterií pro jednotlivé části veřejné zakázky.

ČÁST Č. 1 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

ČÁST Č. 2 eGOVERNMENT

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

a) výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 3 osoby - 60%
b) výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů)-- 40%

ČÁST Č. 3 KOMUNIKACE S VEŘEJNOSTÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

a) výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-3 osoby - 60%
b) výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů)- 40%

ČÁST Č. 4 SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ, SPRÁVNÍ ŘÁD

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

ČÁST Č. 5 ODBOR DOPRAVY

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

a) výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-10 osob - 60%
b) výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů)- 40%

ČÁST Č. 6 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-7 osob - 60%

výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů)- 40%

ČÁST Č. 7 ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

 

ČÁST Č. 8 ODBOR MAJETKU A INVESTIC

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-7 osob - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů)- 40%

ČÁST Č. 9 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

ČÁST Č. 10 ODBOR SPRÁVNÍ A ŽIVNOSTENSKÝ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.

Dílčí hodnotící kritéria jsou stanovena takto:

výše nabídkové ceny 1 kurzu sestaveného na míru v sídle zadavatele pro 1-11 osob - 60%
výše nabídkové ceny standardně vypsaného kurzu pro 1 osobu (kurz v aktuální nabídce vzdělávací agentury, přístupný i pro osoby z jiných úřadů)- 40%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1) Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění základní způsobilost podle § 74 ZVZ, profesní způsobilost v souladu s § 77 ZVZ a technickou kvalifikaci předpokladů v souladu s § 79 ZVZ.
2) Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZVZ.
3) Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci

Prokázání základní způsobilosti

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti podle předchozího odstavce předložením:

čestného prohlášení [písm. a) až e)]; vzor tohoto čestného prohlášení je v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 a násl. ZVZ) mohou prokázat splnění základní a profesní způsobilost výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů; tento výpis nesmí být starší než 3 měsíce ke dni podání nabídky.

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
c) doklad o akreditaci účastníka pro vzdělávání vydané Ministerstvem vnitra ČR.
d) doklad o akreditaci kurzu ve výše požadovaných částech dle čl. 2.1 této dokumentace.

Prokázání technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele v rozsahu:

Seznam 3 zakázek stejného či obdobného charakteru (vzdělávání ve veřejné správě) provedených dodavatelem za poslední 3 roky, v minimálním počtu 20 proškolených osob za jednu zakázku. Seznam referenčních zakázek bude předložen ve formě čestného prohlášení. Čestné prohlášení bude obsahovat název zakázky, stručný popis, čas a místo realizace, finanční hodnotu referenční zakázky, počet proškolených lidí a kontaktní osobu objednatele, u které je možné si údaje ověřit.

Z předložených osvědčení příp. prohlášení musí vyplývat název a rozsah (finanční objem) uvedené zakázky, doba a místo plnění, zda byly služby provedeny řádně, tj. v požadované kvalitě, rozsahu a v dohodnutých termínech.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Požadavky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Podrobnosti jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK, který je dostupný na adrese https://zakazky.meulovo.cz

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Veškeré podmínky veřejné zakázky jsou uvedené v zadávací dokumentaci.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadavatel obdržel nabídky, které obsahovaly zmatečné jednotkové ceny u jednotlivých částí, a nebylo možné nabídky objektivně hodnotit. Nabízené jednotkové ceny byly některými účastníky zpracovány v souladu se zadávací dokumentací a některé odlišně pro celé soubory školení. Zadavatel nemohl jednotlivé nabídky rovnocenně porovnat.

Datum ukončení: 10. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 14. 12. 2018
 
Aktualizováno: 10. 1. 2019