Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění externího vzdělávání pro firmu Hájenka Břeclav s.r.o.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10959

Název zakázky: Zajištění externího vzdělávání pro firmu Hájenka Břeclav s.r.o.

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 2. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Hájenka Břeclav s.r.o.

Sídlo zadavatele: Hraniční 763/60, Poštorná, 691 41 Břeclav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Monika Opavská
  • Telefon: +420602537959
  • E-mail: m.opavska@atlas.cz

IČ zadavatele: 04514785

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Marie Šedová
  • Telefon: +420777553939
  • E-mail: m.sedova@sedova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 21. 2. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
ŠEDOVÁ s.r.o. Budovatelská 872/51 696 01 Rohatec v pracovní dny v době od 7:30 hod do 15:30 hod

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Viz Výzva

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 960000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace je od 22. 2. 2017 do 31. 12 2018. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění jsou prostory uchazeče nebo prostory zadavatele (Hraniční 763/60, Poštorná, 691 41 Břeclav)

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Viz Výzva

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Viz Výzva

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz Výzva

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Viz Výzva

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout uchazečům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz Výzva

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): TOLINAX, s.r.o.; Jílkova 3291/219, Židenice, 615 00 Brno; IČO: 03604136, DIČ: CZ03604136; Zdeněk Němec, jednatel

    Datum podpisu smlouvy: 22. 2. 2017

Datum ukončení: 22. 2. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 2. 2017
 
Aktualizováno: 7. 3. 2017