Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění kurzů vzdělávání pro Coworkingové centrum Zlín, z. s. II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12651

Název zakázky: Zajištění kurzů vzdělávání pro Coworkingové centrum Zlín, z. s. II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 2. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Coworkingové centrum Zlín, z. s.

Sídlo zadavatele: třída Tomáše Bati 5146, 760 01 Zlín

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Ševčík, předseda

IČ zadavatele: 22743596

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: JUDr. Josef Kudrna
 • Telefon: +420511113244
 • E-mail: zakazky@rpa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 25. 2. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Regionální poradenská agentura, s.r.o., Starobrněnská 20, 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění vzdělávání pro zadavatele včetně místa, prostor pro kurz a parkování (mimo případů, kdy místo kurzu zajišťuje sám zadavatel) a občerstvení pro účastníky (ve všech případech), v rozsahu dle technických podmínek, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1624066,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.1.2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Ostrava, Karviná

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním kritériem pro zadání každé části veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona na základě jediného hodnotícího kritéria a to nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Základní způsobilost
  Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti pro každou část. Základní způsobilost nesplňuje dodavatel, který
  a)byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  b)má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
  c)má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  d)má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  e)je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
  Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o jejich splnění.
  Profesní způsobilost
  Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti. Profesní způsobilost splňuje dodavatel, který předloží:

  výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
  doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

   

  Technická kvalifikace

  Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

  osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávky, služby nebo stavební práce poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na:

  2 lektoři výuky anglického jazyka

  Hlavní lektor

  musí mít vysokoškolské vzdělání, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii diplomu této osoby,

   

  musí mít úroveň jazykových znalostí podle Společného Evropského Referenčního Rámce min. C1, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží dokument ve formě diplomu, certifikátu, popř. jiného osvědčení, ze kterého bude zřejmá min. požadovaná úroveň jazykových znalostí,

   

  musí mít minimálně 5 let lektorské praxe, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží podepsaný životopis této osoby,
  musí mít zkušenosti s realizací alespoň 3 zakázek obdobného charakteru v posledních 3 letech (zakázka spočívající v poskytnutí vzdělávacích služeb v oblasti výuky anglického jazyka, kde lektor osobně vzdělával, každá v hodnotě alespoň 150.000,- Kč bez DPH). K prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby, ve ketrém uvede u každé zakázky obdobného charakteru její cenu, dobu poskytnutí a identifikaci objednatele včetně jména, příjmení, telefonního kontaktu a e-mailové adresy kontaktní osoby objednatele z důvodu možnosti provedení kontroly pravdivosti uvedených údajů,
  účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o o tom, v jakém poměru je tato osoba k účastníkovi (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

  Lektor

  musí mít vysokoškolské vzdělání, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii diplomu této osoby,
  musí mít úroveň jazykových znalostí podle Společného Evropského Referenčního Rámce min. C1, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží dokument ve formě diplomu, certifikátu, popř. jiného osvědčení, ze kterého bude zřejmá min. požadovaná úroveň jazykových znalostí,
  musí mít minimálně 5 let lektorské praxe, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží podepsaný životopis této osoby,
  účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o o tom, v jakém poměru je tato osoba k účastníkovi (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

  2 lektoři lean managementu

  Hlavní lektor

  musí mít vysokoškolské vzdělání, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii diplomu této osoby,

   

  musí mít minimálně 5 let lektorské praxe, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží podepsaný životopis této osoby,
  musí mít zkušenosti s realizací alespoň 3 zakázek obdobného charakteru v posledních 3 letech (zakázka spočívající v poskytnutí vzdělávacích služeb v oblasti lean managementu, kde lektor osobně vzdělával, každá v hodnotě alespoň 60.000,- Kč bez DPH). K prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby, ve ketrém uvede u každé zakázky obdobného charakteru její cenu, dobu poskytnutí a identifikaci objednatele včetně jména, příjmení, telefonního kontaktu a e-mailové adresy kontaktní osoby objednatele z důvodu možnosti provedení kontroly pravdivosti uvedených údajů,
  účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o o tom, v jakém poměru je tato osoba k účastníkovi (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

  Lektor

  musí mít vysokoškolské vzdělání, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii diplomu této osoby,
  musí mít minimálně 5 let lektorské praxe, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží podepsaný životopis této osoby,
  účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o o tom, v jakém poměru je tato osoba k účastníkovi (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

  1 lektor Právního vzdělávání

  Hlavní lektor

  musí mít vysokoškolské vzdělání právního směru, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii diplomu této osoby,

   

  musí mít minimálně 5 let lektorské praxe, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží podepsaný životopis této osoby,
  musí mít zkušenosti s realizací alespoň 3 zakázek obdobného charakteru v posledních 3 letech (zakázka spočívající v poskytnutí vzdělávacích služeb v oblasti právního vzdělávání, kde lektor osobně vzdělával, každá v hodnotě alespoň 30.000,- Kč bez DPH). K prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby, ve ketrém uvede u každé zakázky obdobného charakteru její cenu, dobu poskytnutí a identifikaci objednatele včetně jména, příjmení, telefonního kontaktu a e-mailové adresy kontaktní osoby objednatele z důvodu možnosti provedení kontroly pravdivosti uvedených údajů,
  účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o o tom, v jakém poměru je tato osoba k účastníkovi (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

  2 lektoři Soft skills

  Hlavní lektor

  musí mít vysokoškolské vzdělání, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii diplomu této osoby,
  musí mít minimálně 5 let lektorské praxe, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží podepsaný životopis této osoby,
  musí mít zkušenosti s realizací alespoň 3 zakázek obdobného charakteru v posledních 3 letech (zakázka spočívající v poskytnutí vzdělávacích služeb v oblasti soft skills, kde lektor osobně vzdělával, každá v hodnotě alespoň 350.000,- Kč bez DPH). K prokázání splnění tohoto požadavku dodavatel doloží podepsaný profesní životopis této osoby, ve ketrém uvede u každé zakázky obdobného charakteru její cenu, dobu poskytnutí a identifikaci objednatele včetně jména, příjmení, telefonního kontaktu a e-mailové adresy kontaktní osoby objednatele z důvodu možnosti provedení kontroly pravdivosti uvedených údajů,
  účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o o tom, v jakém poměru je tato osoba k účastníkovi (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

  Lektor

  musí mít vysokoškolské vzdělání, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží kopii diplomu této osoby,
  musí mít minimálně 5 let lektorské praxe, k prokázání splnění tohoto požadavku účastník doloží podepsaný životopis této osoby,
  účastník předloží v nabídce čestné prohlášení o o tom, v jakém poměru je tato osoba k účastníkovi (zda se jedná o pracovněprávní vztah, poddodavatelský vztah, atd…)

  V případě, že zadavatel nebo hodnotící komise shledá po telefonickém nebo e-mailovém ověření pochybnosti a pravdivosti údajů uvedených v profesním životopisu výše uvedených osob ve vztahu k jednotlivým zakázkám obdobného charakteru, vyhrazuje si zadavatel právo vyžádat si od jednotlivých objednatelů osvědčení o realizaci zakázky obdobného charakteru.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem. Zadavatel doporučuje, aby nabídka byla očíslována nepřetržitou číselnou řadou od 1(krycí list nabídky) po poslední stranu nabídky.
Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:
a)krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Tento dokument tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace „Příloha č. 6 Krycí list nabídky dodavatele“,
b)obsah s uvedením jednotlivých oddílů s číslem strany, na které se dokumenty tvořící daný oddíl uvedené v obsahu nachází,
c)doklady prokazující splnění kvalifikace v kopiích,
d)doplněné Obchodní podmínky zadavatele respektující veškeré zadávací podmínky, zpracované podle pokynů obsažených v této zadávací dokumentaci podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (včetně Přílohy č. 1 Smlouvy - Rozepsané ceny dle jednotlivých kurzů nebo sérií kurzů). Tento dokument tvoří přílohu zadávací dokumentace „Příloha č. 1 Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy.“,
e)součástí nabídky veřejné zakázky musí být k nabídce přiloženy podepsané technické podmínky dle čl. 14 zadávací dokumentace. Tyto dokumenty tvoří přílohu č. 2 a č. 3 zadávací dokumentace „Příloha č. 2 Technické podmínky místa kurzů“ a „Příloha č. 3 Technické podmínky rozsahu kurzů“,
f)vyplněné Rozklíčování nabídkové ceny. Tento dokument tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Rozklíčování nabídkové ceny“,
g)doklad prokazující poskytnutí jistoty,

případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH.

Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení služby dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele zakazky@rpa.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 2. 2019
 
Aktualizováno: 7. 3. 2019