Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění poradenství a zastupování zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích řízení na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 10670

Název zakázky: Zajištění poradenství a zastupování zadavatele při přípravě a realizaci zadávacích řízení na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje

Druh zakázky: Služby

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 9. 2015

Název/obchodní firma zadavatele: Jihočeský kraj

Sídlo zadavatele: U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje+420 386 720 492zimola@kraj-jihocesky.cz

IČ zadavatele: 70890650

DIČ zadavatele: CZ70890650

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Lenka Sládková
  • Telefon: +420 724 775 598
  • E-mail: sladkova@kraj-jihocesky.cz

Lhůta pro podání nabídek: 2. 10. 2015 11:00

Místo pro podání nabídek:
Poštou na adresuKrajský úřad - Jihočeský krajOREG - oddělení realizace veřejných zakázekU Zimního stadionu 1952/2370 76 České Budějovicenebo osobněna podatelnu (č. dveří 1.039) Jihočeského kraje - krajského úřadu(pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin, úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hodin, pátek: 8:00 – 14:00 hodin)

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění odborných poradenských služeb a zajištění veškerých zadavatelských činností při přípravě a následné realizaci zadávacích řízení na zajištění vybraných druhů sociálních služeb na území Jihočeského kraje.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 439256,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Veřejné zakázky budou vyhlašovány a uzavírány podle pokynů zadavatele, nejdříve však po uzavření smlouvy s vybraným zástupcem zadavatele a nejpozději do ukončení podpory sociálních služeb, tj. do 31. 12. 2018.

Místo dodání / převzetí plnění:
Jihočeský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele· Čestné prohlášení uchazeče, že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele· Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán· Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání- min. 3 referencí v oblasti zajištění nadlimitních veřejných zakázek na služby za poslední 3 roky (2012 - 2015), z toho min. 1 reference musí být v min. objemu. 10 mil. Kč bez DPH

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Ve smlouvě uzavírané s vybraným dodavatelem bude dodavatel zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejm. poskytovateli, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropskému účetnímu dvoru), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Varianty nabídky: Každý uchazeč o zakázku je oprávněn předložit zadavateli pouze jednu nabídku. Pokud uchazeč poruší podmínku uvedenou v předchozí větě, nebude žádná z jeho nabídek hodnocena.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ ve verzi 2, na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Analogicky s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona: nastaly v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.Odůvodnění zrušení zadávacího řízení:Zadavatel obdržel ve lhůtě pro podání nabídek od právních poradců projektu aktuální verzi Metodického pokynu pro realizaci řízení k poskytnutí vyrovnávací platby v rámci projektu Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. (dále jen Metodického pokynu), která mění znění článku 3 Výzvy k podání nabídky Stručný popis předmětu veřejné zakázky.Na základě tohoto Metodického pokynu dochází k významnému upřesnění popisu předmětu veřejné zakázky, podle nově dostupných informací budou veřejné zakázky zadávány formou jednacího řízení bez uveřejnění. Tato forma zadávání veřejných zakázek má významný vliv na přehled činností vymezený ve Výzvě ke každé veřejné zakázce, časovou a administrativní náročnost průběhu jednotlivých zadávacích řízení a tomu odpovídající potřebu efektivity a hospodárnosti zajištění těchto výběrových řízení. Novému popisu předmětu veřejné zakázky musí rovněž odpovídat požadované technické kvalifikační předpoklady, které vyžadují doložení zkušeností s realizací této formy zadávacích řízení.

Datum ukončení: 5. 10. 2015

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 9. 2015
 
Aktualizováno: 18. 5. 2016