Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zajištění vzdělávání členů A-FORUM z.s.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11555

Název zakázky: Zajištění vzdělávání členů A-FORUM z.s.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 8. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: A - FORUM, z.s.

Sídlo zadavatele: U Divadla 49, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. František Janeba
 • Telefon: +420776211677
 • E-mail: janeba@podporovat.eu

IČ zadavatele: 03740021

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Ing. František Janeba
 • Telefon: +420776211677
 • E-mail: janeba@podporovat.eu

Lhůta pro podání nabídek: 15. 9. 2017 12:00

Místo pro podání nabídek:
U Divadla 49, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění je zajištění realizace vzdělávacích aktivit pro členy A-FORUM z.s. v rámci projektu OPZ výzva: „Vzdělávání – společná cesta k rozvoji!, projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005938 „Vzdělávání členských organizací platformy A-FORUM“

Vzdělávací aktivity budou realizovány formou uzavřených kurzů.

Veřejná zakázka malého rozsahu je rozdělena na čtyři části se samostatným plněním:

 • Obecné IT
 • Měkké a manažerské dovednosti
 • Jazykové vzdělávání
 • Účetní, ekonomické a právní kurzy

Bližší specifikace jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1 Seznam kurzů.

Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik anebo na všechny části veřejné zakázky. Údaje uvedené v této zadávací dokumentaci jsou závazné pro všechny části veřejné zakázky, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Podmínky pro realizaci jednotlivých kurů jsou uvedeny v Příloze č. 2 Podmínky realizace.

Každý jednotlivý kurz bude považován za řádně provedený a dokončený, byl-li řádně realizován za podmínek uvedených ve smlouvě a po předání zpracované dokumentace zadavateli dle Přílohy č. 3 Povinná dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1647934,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Datum zahájení: 1. 10. 2017 Datum ukončení: 30. 6. 2020 Termíny realizace jednotlivých kurzů budou stanoveny s přihlédnutím k potřebám zadavatele v dostatečném předstihu.

Místo dodání / převzetí plnění:
U Divadla 49, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Každá část VZ bude hodnocena samostatně na základě její ekonomické výhodnosti.
 • Hodnocena bude cena za každý jednotlivý předmět plnění příslušné části bez DPH.
 • Váha předmětného kritéria, tj. nabídkové ceny, tak představuje 100 %.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
 • Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Zadavatel stanovuje splnění této způsobilosti v minimálním rozsahu nutném k plnění této veřejné zakázky, tj. předložením - živnostenského oprávnění, jehož předmětem podnikání je: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
 • Čestné prohlášení, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Vítězný dodavatel dodá originál příslušných dokladů před podpisem smlouvy. Doklady nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
 • Účastník veřejné zakázky v nabídce doloží seznam významných služeb za poslední 3 roky v rozsahu celkem tří obdobných zakázek (vzdělávacích kurzů) pro každou dílčí část VZ. Podmínkou zadavatele je minimální počet proškolených osob v zakázkách (vzdělávacích kurzech) - celkem minimálně 20 osob. Splnění této podmínky musí vyplývat z doloženého seznamu významných služeb.
 • Účastník veřejné zakázky v nabídce předloží seznam min. 2 lektorů ke každé části zakázky, kteří se budou na realizaci podílet, kteří dosáhli min. středoškolského vzdělání a mají minimálně tříletou praxi v oblasti v pedagogické anebo lektorské činnosti v oblasti kurzů, které jsou předmětem zakázky. Seznam bude doplněn CV lektorů s přehledem realizovaných kurzů v oblasti předmětu zakázky a s jejich podpisem.
 • V případě nabídky rekvalifikačních kurzů doloží účastník veřejné zakázky kopii platné akreditace MŠMT anebo MPSV.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

 • Nabídka bude předložena v listinné formě v originále v jednom vyhotovení.
 • Nabídka bude předložena v českém jazyce.

Sestavení nabídky

 1. Krycí list (vzor Příloha č. 5)
 2. Obsah nabídky s uvedením jednotlivých kapitol a číslem strany
 3. Dokumenty prokazující způsobilost a kvalifikaci
 4. Návrh smlouvy (vzor Příloha č. 4)
 5. Seznam subdodavatelů
 6. Ostatní dokumenty požadované zákonem či zadavatelem (např. kopie akreditací)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude zpracována v CZK za celý předmět plnění nebo dílčí část veřejné zakázky. Nabídková cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním předmětu veřejné zakázky, včetně např. pronájmu prostor pro školení a souvisejícími náklady na toto školení včetně cestovného lektorů.

Nabídková cena bude uvedená jako cena nejvýše přípustná za celý předmět plnění veřejné zakázky.

Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH, výše DPH a včetně DPH.

Uchazeč vyplní Přílohu č. 4 Smlouva o poskytování služeb.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky a další smluvní podmínky jsou řešeny v návrhu smlouvy v Příloze č. 4.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadavatel připouští plnění prostřednictvím subdodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Nalezena závažná chyba v rozsahu a definování soutěžených částí.

Datum ukončení: 6. 9. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 8. 2017
 
Aktualizováno: 6. 9. 2017