Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zavedení age managementu ve společnosti SKR stav, s. r. o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12860

Název zakázky: Zavedení age managementu ve společnosti SKR stav, s. r. o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: SKR stav, s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Ivo Skřivánek
  • Telefon: +420545249000
  • E-mail: ivo.skrivanek@skrstav.cz

IČ zadavatele: 26961474

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Petra Hájková
  • Telefon: +420542211083
  • E-mail: verejne-zakazky@rpa.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 7. 2019 09:00

Místo pro podání nabídek:
RPA Tender, s.r.o. Starobrněnská 20 602 00 Brno

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zajištění vzdělávání pro zadavatele v rámci projektu „Zavedení age managementu ve společnosti SKR stav, s. r. o. za účelem podpory mezigenerační výměny zaměstnanců II“. Předmětem zakázky jsou konkrétně:

a)Manažerský kurz Age management
b)Kurz mentoringu
c)Kurz s fyzioterapeutem - skupina I
d)Kurz s fyzioterapeutem - skupina II
e)Diagnostika pomocí WAI
f)Implementace konceptu Age managementu do politiky společnosti

Blíže je předmět veřejné zakázky specifikován v přílohách zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 510000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
21.10.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Nováčkova 233/18, Husovice, 614 00 Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Hodnotící kritéria veřejné zakázky

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH. To znamená, že hodnotící kritérium NEJNIŽŠÍ NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH má váhu 100 %.

Zadavatel příp. hodnotící komise stanoví pořadí jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

Zadavatel příp. hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho dodavatele. Pokud je ve výběrovém řízení jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1.Požadavky na kvalifikaci
1.1.Způsobilým pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který prokáže:


a)splnění základní způsobilosti,
b)splnění profesní způsobilosti,
c)splnění technické kvalifikace.


2.Prokazování splnění kvalifikace
2.1.Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace předložením dokladů o kvalifikaci nebo je může nahradit čestným prohlášením.
2.2.Doklady prokazující splnění podmínek základní způsobilosti dle čl. 9 této zadávací dokumentace a profesní způsobilosti dle čl. 10 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace musí prokazovat splnění požadovaného kritéria kvalifikace nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
2.3.Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jehož prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
2.4.Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle dle čl. 10 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace, požadovaných zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:


a)doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle čl. 10 odst. 1 písm. a) této zadávací dokumentace jinou osobou,
b)doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
c)čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti podle čl. 9 této zadávací dokumentace jinou osobou a
d)písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.


2.5.Má se za to, že požadavek podle čl. 8 odst. 4 písm. d) této zadávací dokumentace je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle čl. 11 této zadávací dokumentace vztahující se k takové osobě, musí dokument podle čl. 8 odst. 4 písm. d) této zadávací dokumentace obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.
2.6.Dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli doklady prokazujících splnění kvalifikace, pokud je zadavatel již nemá k dispozici. Zadavatel vyzve k splnění této povinnosti vybraného dodavatele. V případě nesplnění této povinnosti vybraným dodavatelem zadavatel nabídku vybraného dodavatele ze zadávacího řízení vyřadí.


3.Základní způsobilost
3.1.Zadavatel požaduje splnění základní způsobilosti. Způsobilým není dodavatel, který
a)byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b)má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek
c)má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
3.2.Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením čestného prohlášení. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace „Příloha č. 4 Vzor čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti“.


4.Profesní způsobilost
4.1.Zadavatel požaduje splnění profesní způsobilosti. Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice splňuje dodavatel, který předloží:
a)výpis z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b)doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídající předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění. K prokázání způsobilosti dle tohoto písmene dodavatel předloží živnostenské oprávnění k předmětu podnikání “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.


5.Technická kvalifikace
5.1.Zadavatel požaduje splnění technické kvalifikace, požadavky splňuje dodavatel, který předloží:

 

b) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Limit pro splnění kvalifikačního předpokladu je stanoven na:

i.Lektor manažerského kurzu Age management
–lektor manažerského kurzu Age management musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském/inženýrském stupni, k prokázání tohoto požadavku dodavatel předloží kopii diplomu lektora manažerského kurzu Age management
–lektor manažerského kurzu Age management musí mít lektorskou praxi v délce trvání  min. 3 let, k prokázání této skutečnosti doloží dodavatel životopis podepsaný lektorem manažerského kurzu Age management, ze kterého bude lektorská praxe minimálně 3 roky vyplývat.

 

Lektor kurzu mentoring

–lektor kurzu mentoring musí mít minimálně vysokoškolské vzdělání v magisterském/inženýrském stupni, k prokázání tohoto požadavku dodavatel předloží kopii diplomu lektora kurzu mentoringu
–lektor kurzu mentoring musí mít lektorskou praxi v délce trvání  min. 3 let, k prokázání této skutečnosti doloží dodavatel životopis podepsaný lektorem kurzu mentoringu, ze kterého bude lektorská praxe minimálně 3 roky vyplývat.

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1.Obsah nabídky

1.1.Nabídka bude obsahovat všechny dokumenty požadované zadavatelem.


1.2.Zadavatel doporučuje, aby nabídka obsahovala tyto samostatné části v pořadí, jak je dále uvedeno:


a)krycí list nabídky - vyplněný formulář zadávací dokumentace. Tento dokument tvoří přílohu č. 5 zadávací dokumentace „Příloha č. 5 Krycí list nabídky dodavatele„
b)doklady o kvalifikaci nebo čestné prohlášení,
c)vyplněné a podepsané technické podmínky, které tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
d)vyplněné rozklíčování nabídkové ceny, které tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
e)Případně další dokumenty, pokud je jejich předložení požadováno v zadávacích podmínkách.


1.3.Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně dodavatel – výčet dokumentů obsažený v tomto článku zadávací dokumentace slouží pouze pro usnadnění orientace dodavatele při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument, jehož povinnost doložení do nabídky by eventuálně vyplývala ze zadávacích podmínek nebo ze zákona, nemůže se dodavatel zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1.Nabídková cena


1.1.Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) v členění na cenu celkem bez DPH, výše sazby DPH a cenu celkem včetně DPH. Dodavatel v rámci své nabídky předloží vyplněnou přílohu č. 3 zadávací dokumentace – rozklíčování nabídkové ceny, nabídková cena bude rozklíčována  na cenu celého kurzu pro 1osobu v Kč bez DPH a celkovou cenu za kurz v Kč bez DPH, v případě, že dodavatel tuto přílohu nepředloží nebo nebude plně vyplněna, může být z výběrového řízení vyloučen.


1.2.Nabídkovou cenou se pro účely výběrového řízení rozumí celková cena za předmět plnění bez DPH. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení a dokončení služby dané povahy třeba. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je tato zadávací dokumentace, a dále její veškeré přílohy.


1.3.Překročení nabídkové ceny je možné jen za předpokladu, že v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna ceny bude nejvýše o zvýšení daně z přidané hodnoty.


1.4.Platební podmínky jsou obsaženy v obchodních podmínkách zadavatele, které jsou přílohou této zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídku je možné podat osobně u zástupce zadavatele:RPA Tender, s.r.o.Starobrněnská 20602 00 Brnov pracovních dnech, a to pondělí až pátek od 8:00 do 15:30 hodin, vždy tak, aby byla doručena nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.Dodavatel může nabídku zaslat na adresu zástupce zadavatele prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní poštou – za rozhodující okamžik pro posouzení, zda byla nabídka doručena včas, je vždy okamžik převzetí nabídky.Nabídka bude podána písemně, v listinné podobě, v českém, příp. slovenském jazyce, a to v jednom originále v tištěné podobě. Zadavatel doporučuje, aby dodavatel do nabídky připojil jednu kopii nabídky v elektronické podobě na vhodném nosiči scan celé nabídky ve formátu.pdf). V nabídce nesmí být přepisy a opravy.Zadavatel doporučuje, aby vyhotovení nabídky bylo odpovídajícím způsobem zabezpečeno proti možné manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh a proti jejich vypadnutí. Zabezpečení by mělo být provedeno pevným, nerozebíratelným svázáním, ale zároveň tak, aby bylo možné jednotlivé stránky nabídky při listování bezproblémově obracet, tzn. nejlépe provázané šňůrkou, konce provázání zavázány a zapečetěny nebo přelepeny papírovou páskou opatřenou razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele. Všechny listy nabídky vč. příloh by měly být v pravém dolním rohu vzestupně a řádně očíslovány. Jednotlivé oddíly by měly být přehledně označeny boční popiskou nebo rozdělovníky.Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemnou žádost může dodavatel doručit i elektronickými prostředky na e-mailovou adresu zástupce zadavatele verejne-zakazky@rpa.cz nebo v listinné podobě na kontaktní adresu zástupce zadavatele. Žádost musí obsahovat název veřejné zakázky, identifikační údaje zadavatele a identifikační údaje dodavatele. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele a proto zadavatel analogicky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona ruší zadávací řízení. Konkrétně se jedná o to, že v rámci zadávací dokumentace byly stanoveny diskriminační technické podmínky. Vzhledem k tomu, že jiné opatření k nápravě, kromě zrušení zadávacího řízení není v této fázi možné, rozhodl se zadavatel zadávací řízení zrušit.

Datum ukončení: 27. 8. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2019
 
Aktualizováno: 28. 8. 2019