Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

ZPRACOVÁNÍ METODIKY VĚCNÝCH KONTROL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VYTVOŘENÍ A ZAVEDENÍ KARET ŘEŠENÝCH POTŘEB SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12509

Název zakázky: ZPRACOVÁNÍ METODIKY VĚCNÝCH KONTROL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, VYTVOŘENÍ A ZAVEDENÍ KARET ŘEŠENÝCH POTŘEB SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V LIBERECKÉM KRAJI

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 9. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Liberecký kraj

Sídlo zadavatele: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jitka Volfová
 • Telefon: +420485226492
 • E-mail: jitka.volfova@kraj-lbc.cz

IČ zadavatele: 70891508

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Eva Trosbergová
 • Telefon: +420485226967
 • E-mail: eva.trosbergova@kraj-lbc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 5. 10. 2018 10:00

Místo pro podání nabídek:
Krajský úřad Libereckého kraje,

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Metodiky věcných kontrol sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen „Metodika“), vytvoření a zavedení Karet řešených potřeb sociálních

služeb v Libereckém kraji (dále jen „Karty potřeb“) včetně Metodického dokumentu popisujícího používání karet pro všechny druhy sociálních služeb a obcí. Zpracování Metodiky věcných kontrol bude zaměřeno na proces věcné kontroly (komplexní kontrolní činnosti) realizace sociálních služeb a vynakládání finančních prostředků na zajištění sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – dále jen „ZSS“, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů), požadavků Libereckého kraje dle Metodiky pro poskytovatele sociálních služeb a všech platných metodických pokynů, které se vztahují k poskytování sociální služby a kontrolní činnosti.  Dodavatel zpracuje návrh výstupního dokumentu z kontrolní činnosti (zprávy z místního šetření). Součástí předmětu veřejné zakázky bude ucelené vyškolení všech pracovníků oddělení rozvoje a financování sociálních služeb pro způsobilost věcných kontrol na místě s úzkou vazbou na karty řešených potřeb.

Vytvoření metodiky věcných kontrol bude založeno na identifikaci zdrojů kvantitativních (souvislost s IT aplikací) i kvalitativních dat (dodržování obsahů Karet řešených potřeb s přesahem do individuální práce s klienty).

Karty potřeb budou podrobně charakterizovat poskytovanou službu z hlediska požadavku na službu i jejího zabezpečení (tj. přesný popis poskytované služby, konkrétní charakterizace zabezpečení služby, obsah služby, v souvislosti s potřebami klienta).

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen do dvou etap.

Etapa 1 - Metodika věcných kontrol sociálních služeb

Etapa 2 - Karty řešených potřeb sociálních služeb

Účastníci musí podat nabídku současně na obě etapy veřejné zakázky.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 952000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
říjen 2018 - říjen 2019

Místo dodání / převzetí plnění:
Krajský úřad Libereckého kraje

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek analogicky dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena.

   

  Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená účastníkem v návrhu smlouvy, a to cena bez DPH.

  Jako nejvýhodnější nabídka bude stanovena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Kvalifikaci splní dodavatel, který:

  prokáže splnění základní způsobilosti analogicky podle § 74 zákona,

  prokáže splnění profesní způsobilosti analogicky podle § 77 zákona,

  prokáže splnění technické kvalifikace analogicky podle § 79 zákona.

 • Účastník může analogicky dle ustanovení § 86 odst. 2 zákona splnění kvalifikačních předpokladů prokázat předložením čestného prohlášení nebo jednotného evropského osvědčení analogicky dle § 87 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 2 zadávacích podmínek.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude předána v jednom listinném vyhotovení (originále), v elektronické podobě, která bude ve formátu *doc a současně bude obsahovat scan celé nabídky vč. podpisů.

Součástí nabídky bude elektronická podoba návrhu smlouvy v otevřeném (editovatelném) formátu. Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem a dle formálních, technických
a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a v přiloženém návrhu smlouvy.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu za danou část veřejné zakázky, na kterou předložil nabídku v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách.

Celková nabídková cena bude uvedena v závazném návrhu smlouvy včetně DPH.

Nabídková cena musí být zpracována jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během provádění díla.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny takové účastníky vyloučí. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel si vyhrazuje právo:vysvětlit a změnit zadávací podmínky za podmínky přiměřeného prodloužení lhůty pro podání nabídek,požadovat od účastníků objasnění nebo doplnění dokladů, vzorků nebo modelůověřit si věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám

Další požadavky na zpracování nabídky:

Pokud nebyla nabídka zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, nepovažuje se analogicky dle § 28 odst. 2 zákona za podanou a v průběhu výběrového řízení se
k ní nepřihlíží.

Nabídky se účastníkům nevracejí, zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení až do doby uzavření smlouvy.

Účastník je seznámen s tím, že účastí ve výběrovém řízení mu nevzniká právo na jakoukoli úhradu výdajů spojených s účastí ve výběrovém řízení, se zpracováním a podáním nabídky.

Analogicky dle § 214 zákona uveřejní zadavatel na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně jejích změn a dodatků.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zrušení výběrového řízení analogicky dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, z důvodů hodných zvláštního zřetele - nejasnosti zadávacích podmínek.

Datum ukončení: 6. 11. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 9. 2018
 
Aktualizováno: 16. 11. 2018