Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zpracování pasportu živých plotů a solitérních keřů na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice - 2018

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12383

Název zakázky: Zpracování pasportu živých plotů a solitérních keřů na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice - 2018

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 4. 7. 2018

Název/obchodní firma zadavatele: Statutární město Teplice

Sídlo zadavatele: náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, na základě vnitřních předpisů:
 • Telefon: +420417510903
 • E-mail: teuschelova@teplice.cz

IČ zadavatele: 00266621

DIČ zadavatele: CZ00266621

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Vendula Pillerová, odborný pracovník odboru životního prostředí Magistrátu
 • Telefon: +420417510916
 • E-mail: pillerova@teplice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 7. 2018 14:00

Místo pro podání nabídek:
Osobně do hlavní podatelny Magistrátu města Teplice, nám. Svobody 2/2, úřední hodiny oddělení pro styk s veřejností - podatelna - CzechPoint viz. http://teplice.cz/vismo/isvs.asp?id_org=16600&p1=1028 Doporučeně kurýrními službami na adresu: Magistrát města Teplice, města, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vymezení plnění zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování pasportu živých plotů a solitérních keřů (dále jen „keřů“) na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice (dále jen města).

Solitérními keři jsou myšleny samostatně vysazené keře v travnatých plochách, mohou to být však i keře v blízkosti chodníků, silnic a budov.

Živými ploty jsou myšleny liniově vysazené keře, a to zejména v blízkosti chodníků, silnic a budov.

Měrnou jednotkou je m2, neboť budou měřeny „vnější obvody“ „keřů“.

Účelem tohoto typu inventarizace je mj. získání přehledu o majetku a zajištění podkladů pro sestavení optimálního plánu údržby těchto „keřů“. Výměra území, na kterém bude pasport prováděn, činí cca 180 ha. Pasport bude proveden nejen jako inventarizace veškerých keřů ve vlastnictví města, se zajištěním polohové a geometrické přesnosti, ale zároveň jako komplexní podklad pro vyčíslení nákladů na údržbu keřů, který bude použitelný jako základ zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele údržby veřejné zeleně, kdy údržba keřů je její součástí.

Pasport „keřů“ bude obsahovat:

určení polohy „keřů“ v souřadnicovém systému S-JTSK

základní dendrometrické údaje (výška, šířka, délka) + zaměření „vnějších obvodů“ (v m2)

základní taxonomické údaje (český a latinský název - rod, druh)

Předání dat - vlastníkem pořízených dat je zadavatel. Z toho vyplývá, že veškerá zpracovaná data může využít nejen pro potřebu svou, ale i třetích osob (např. projekční nebo realizační subjekty pro zpracování zakázek objednatele pasportu). Zpracovatel pasportu je povinen zpracovat data ve formátu vhodném pro GIS MgM Teplice (např. dgn, dwg, shp, dxf ) tak, aby je bylo možné importovat do stávajícího pasportu ostatního majetku města (např. komunikací, veřejného osvětlení, apod.). Data musí být rozdělena podle geometrie objektů na plošné a bodové objekty. Data pasportu budou dodána v tištěné podobě v rozsahu 2 paré. Digitální podoba tiskových výstupů bude ve formátu PDF.

Popisné informace, které se připojí na grafickou část a bude fungovat jejich vzájemná provázanost, musí být předány jako tabulka, ve které jeden ze sloupců bude klíčem k identifikaci položek v grafické části. Formát předávaných dat: MS Excel.

Zadávací dokumentace:

Zadávací dokumentace - mapa s vyznačením jednotlivých lokalit v majetku města, na kterých se „keře“ nachází (pravidelně udržované pozemky) - je součástí této výzvy a je uvedena v příloze č. 1 této výzvy.

Další podrobnosti, zejména obchodní podmínky, jsou k předmětu zakázky obsaženy v návrhu smlouvy o dílo v příloze č.2 této zadávací dokumentace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
10. 12. 2018 (podrobně viz.návrh Smlouvy)Podpis smlouvy: Smlouva bude vybraným dodavatelem podepsána do 10 dnů od doručení Výzvy k podpisu smlouvy, a to v sídle dodavatele, pokud nebude vzájemnou dohodou mezi zadavatelem a dodavatelem stanoveno jinak. Pro účely doručování se považují v pochybnostech písemnosti za doručené třetím pracovním dnem po doručení oznámení o uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb nebo třetím dnem po odeslání písemnosti prostřednictvím datové zprávy. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nezdržuje, nebo když změnila sídlo či místo podnikání, ale neoznámila druhé smluvní straně písemně takovou změnu adresy pro doručování písemností a v případě, že doručení písemnosti jakkoliv jinak zmařila.

Místo dodání / převzetí plnění:
Magistrát města Teplice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti, a to pouze na základě nabídkové ceny v Kč včetně DPH.
 • Pořadí nabídek bude stanoveno dle cenových nabídek účastníků zadávacího řízení v Kč včetně DPH, a to od nejnižší cenové nabídky k nejvyšší.
 • Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho účastníka zadávacího řízení, který splní všechny zadávací podmínky a nabídne nejnižší nabídkovou cenu v Kč včetně DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost (§ 74 zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ)):

Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení (příloha č. 3 této výzvy) podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Profesní způsobilost (§ 77 ZZVZ):

Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel, který předloží:

 • alespoň kopii výpisu z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán)
 • alespoň kopii dokladu o oprávnění podnikat, a to alespoň v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky. Pro předejití pochybnostem zadavatel upozorňuje, že existence živnostenského oprávnění nelze prokázat živnostenským listem, ale pouze výpisem ze živnostenského rejstříku. Živnostenský list je průkazný pouze v případě, že je doložen čestným prohlášením, že držitel živnostenského listu doposud o výpis ze živnostenského rejstříku nepožádal. Pokud dodavatel (nebo jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci) již o výpis ze živnostenského rejstříku požádal, nelze tuto část kvalifikace živnostenským listem prokázat.

Pro tuto konkrétní zakázku se jedná o oprávnění k činnosti: výkon zeměměřičských činností

 • alespoň kopii dokladu, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje

Pro tuto konkrétní zakázku se jedná o oprávnění k činnosti: úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo c) téhož zákona

Technická kvalifikace (§79 ZZVZ):

Splnění technické kvalifikace prokáže dodavatel, který předloží:

 • seznam významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Za nejvýznamnější služby v rámci seznamu služeb považuje zadavatel služby splňující alespoň níže uvedené parametry. Dodavatel je povinen splnit všechny níže uvedené parametry minimálně v požadovaném rozsahu, aby zadavatel považoval technickou kvalifikaci takového dodavatele za prokázanou.

Pro tuto konkrétní zakázku se jedná o následující:

nejméně 1 významnou službu obdobného charakteru provedenou dodavatelem v posledních 3 letech v hodnotě nejméně 300.000,- Kč bez DPH / 1 rok. Službou obdobného charakteru se pro účely tohoto bodu rozumí pasportizace.

 • osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou služby poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům,

Pro tuto konkrétní zakázku se jedná o následující:

1 pracovník kvalifikovaný v oboru zahradnictví: minimální vzdělání – vyučený v oboru

Dodavatel předloží prostou kopii výučního listu a zároveň doloží formou čestného prohlášení právní vztah dodavatele a této osoby.

Před uzavřením smlouvy o dílo předloží vybraný dodavatel zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o profesní způsobilosti a technické kvalifikaci (pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Seznam:

 • identifikace účastníka
 • list s údaji: celková nabídková cena bez DPH, DPH a včetně DPH
 • prokázání kvalifikace v pořadí dle této výzvy (příslušné doklady + čp = příloha č. 3 této výzvy)
 • návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 2 této výzvy)
 • tabulka pro stanovení nabídkové ceny (příloha č. 4 této výzvy)
 • prohlášení o počtu listů nabídky podepsané oprávněnou osobou účastníka (listy nabídky musí být číslovány)

Nabídka musí být zadavateli podána v tištěné písemné formě.

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Obchodní a platební podmínky:

Obchodní a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této výzvy k podání nabídky a je součástí této výzvy.

Účastník plně akceptuje návrh Smlouvy, a to ve všech ustanoveních včetně platebních a sankčních podmínek. Tato podmínka je splněna, pokud bude k nabídce účastníka přiložen originál (ne prostá kopie) Smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka, do něhož účastník řádně doplní pouze žlutě označené údaje pro doplnění. Účastník není oprávněn návrh Smlouvy upravovat ani jinak doplňovat. Účastník je oprávněn doplnit pouze žlutě označené údaje.

Bude-li Smlouva podepsána odlišnou osobou než tou, u které vyplývá oprávnění jednat za účastníka z obchodního rejstříku, je účastník povinen do nabídky předložit originál nebo ověřenou kopii příslušné plné moci nebo jiného dokumentu, ze kterého vyplyne oprávnění podepsané osoby jednat za účastníka.

Obchodní podmínky předpokládají, že nabídka účastníka zadávacího řízení předložená v této výzvě, která byla podkladem pro zpracování nabídky (všechny její dokumenty) jsou přílohou smlouvy, která se ke smlouvě fyzicky nepřikládá. Nabídka a výzva je závazná pro obě smluvní strany a v případě sporů při realizaci předmětu plnění budou rozhodné i skutečnosti v těchto dokumentech uvedené.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • nabídková cena musí být zpracována způsobem dle tabulky pro stanovení nabídkové ceny, viz příloha č. 4
 • nabídková cena bude uvedena v české měně ve skladbě bez DPH, sazba DPH a celková cena včetně DPH. Neplátce DPH uvede cenu celkem a „nejsem plátce DPH“
 • nabídková cena bude považována za nejvýše přípustnou po celou dobu plnění a nebude žádným způsobem zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů
 • nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením služby dle vymezení plnění zakázky včetně veškerých rizik a vlivů během plnění

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v uzavřené obálce opatřené identifikačními údaji účastníka, dále bude nabídka výrazně označená: OŽP- veřejná zakázka - „Zpracování pasportu živých plotů a solitérních keřů na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Teplice - 2018“ - NEOTVÍRAT. Nabídka musí být podepsána dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Zadavatel neumožňuje elektronické předkládání nabídek.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu http://www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Platební a obchodní podmínky: Platební a obchodní podmínky jsou přesně specifikovány ve smlouvě, která je přílohou této výzvy.
 • Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.
 • Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky si ověřit, případně vyjasnit, informace deklarované v nabídce a požádat účastníka o doplňující informace.
 • Zadavatel je povinen, resp. oprávněn zrušit výběrové řízení za podmínek uvedených v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8), nejpozději však do okamžiku uzavření smlouvy. Za tímto účelem zadavatel vydá a zveřejní písemné rozhodnutí o zrušení s uvedením důvodu pro zrušení.
 • Zadavatel nepřiznává účastníkům právo na náhradu nákladů spojených s účastí v tomto výběrovém řízení.
 • Nabídky nebudou účastníkům vráceny.
 • Prohlídka místa plnění se nestanovuje, místa jsou veřejně přístupná.

Zadávací řízení se řídí:
•Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 8 z 21.5.2018)•Směrnicí Rady města Teplice č. 4/2016, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice při zadávání veřejných zakázek •Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ATREGIA s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov - Kateřina, IČ 02017342

  Datum podpisu smlouvy: 3. 8. 2018

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 4. 7. 2018
 
Aktualizováno: 13. 8. 2018