Všechny operační programy ESF řízené MPSV, v jejichž rámci je (bylo) možné žádat o finanční podporu. K aktuálnímu OP Zaměstnanost zde naleznete potřebné informace o zaměření operačního programu, výzvy k předkládání projektů, odkazy na metodické příručky, související aktuality a akce.  

Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ Znojmo

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12626

Název zakázky: Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ Znojmo

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 20. 12. 2018

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Znojmo

Sídlo zadavatele: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jan Grois, MBA
 • Telefon: +420515216250
 • E-mail: jan.grois@muznojmo.cz

IČ zadavatele: 00293881

DIČ zadavatele: CZ00293881

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petra Kadlecová
 • Telefon: +420733165079
 • E-mail: info@green-dot.cz

Lhůta pro podání nabídek: 7. 1. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
Městský úřad Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Vzdělávání zaměstnanců, zejména vedoucích odborů a oddělení, v oblasti Projektového a strategického řízení a dále seznámení, proškolení s Informační strategií MÚ Znojmo.

Detailní popis předmětu plnění (rozpis kurzů) je uveden v příloze č. 1 této výzvy. 

 

Kurz „Projektové a strategické řízení“ – 430 000,-Kč
Kurz „Seznámení vedoucích zaměstnanců s Informační strategií MÚ Znojmo“ - 67 500,-Kč

Předpokládaná celková hodnota zakázky je 497 500,- Kč

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 497500,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Od účinnosti smlouvy nejpozději do 30. 6. 2019.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 •  Výše nabídkové ceny v Kč bez DPH - 100%

  V rámci tohoto kritéria bude hodnocena výše předložené celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena za kompletní realizaci zakázky. Zadavatel považuje za nejvýhodnější takovou nabídku, která bude mít nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH. Nabídky budou takto seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou nabídku, tedy od nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH po nejvyšší.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

  Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti stanovené analogicky s § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Splnění základní způsobilosti prokáže dodavatel předložením dokumentů stanovených v § 75 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to v prosté kopii. Dodavatel může použít jako vzor přílohu č. 5 této Výzvy.

  Dodavatel musí dále v rámci prokázání profesní a technické způsobilosti předložit:

  •         výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

  •         doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávněni či licenci;

  Doklady prokazující splnění základní způsobilosti a výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení výběrového řízení. Dodavatel je oprávněn prokázat způsobilost také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

  odst. 2 písm b) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. Minimální požadovaná úroveň je realizace:

  •         alespoň 2 významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech s uvedením informací alespoň v rozsahu Přílohy č. 4, zadávací dokumentace.

  Významnou službou se rozumí taková služba, jejímž předmětem plnění byla realizace akreditované vzdělávací aktivity “Projektové a strategické řízení “.

                

  Pro významné služby dále platí:

  - finanční rozsah každé služby byl  min. 200 000,- Kč bez DPH

  - služba byla provedena ve veřejné správě

   odst. 2 písm. c) zákona – kvalifikaci splní uchazeč, který předloží Seznam lektorů uchazeče a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci těchto osob.

  Pro prokázání splnění tohoto kvalifikačního požadavku zadavatel určuje minimální úroveň takto:

  •         2 odborné osoby, které budou odpovědné za poskytování příslušných odborných služeb. Pro všechny osoby zadavatel požaduje prokázat dosažené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně. Uchazeč dále předloží profesní životopisy výše uvedených osob.

  Profesní životopis bude obsahovat tyto údaje:

  •          Jméno, příjmení a titul;

  •          Dosažené vzdělání

  •          Zkušenosti /praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb “Projektové a strategické řízení” ve veřejné správě.

  Součástí profesního životopisu bude rovněž Čestné prohlášení podepsané členem realizačního týmu o úplnosti a pravdivosti údajů uvedených v příslušném profesním životopise.

   

  Všechny odborné osoby musejí splňovat požadavek délky praxe v oblasti poskytování vzdělávacích služeb spojených s oblastí veřejné správy v délce minimálně 5 let.

    Přílohou seznamu budou doklady o vzdělání lektorů a potvrzení či certifikáty osvědčující další vzdělávání.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v českém jazyce. V případě doložení dokumentů v cizím jazyce, dodavatel předloží překlad dokumentu společně s vlastním dokumentem.

Dodavatel závazně použije vzor návrhu smlouvy Příloha č. 2 této Výzvy.

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel uvede nabídkovou cenu bez DPH veřejné zakázky v systému e-aukce.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka bude podána elektronickou formou na portálu e-aukční síně.Pro zadání přihlášky na portál klikněte na odkaz:https://josephine.proebiz.com/cs/public-tenders/lista do vyhledávání zadejte číslo veřejné zakázky (VZ2018-081-HAV-PER).Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud nabídka obsahuje následující náležitosti:- krycí list nabídky (dle Přílohy č. 3 této Výzvy) podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče,- součástí nabídky je doplněný a podepsaný návrh smlouvy na plnění zakázky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, dle Přílohy č. 2 této Výzvy.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební a obchodní podmínky:

 

•          Platba za poskytnuté služby bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností min. 14 dnů.

•          Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

•          Dodavatel bude ve smlouvě zavázán povinností umožnit osobám oprávněným k výkonu

kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

•           Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č.9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadavatel rozhodl o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Zvyšování kvalifikace zaměstnanců MÚ Znojmo“.Důvodem zrušení výběrového řízení je skutečnost, že zadavatel (na základě podkladů dodaných externí firmou, která prováděla administraci VZ) neuveřejnil dotaz v průběhu lhůty pro podání nabídek a to ani na portálu zadavatele.Nové výběrové řízení předmětné veřejné zakázky bude bezodkladně zahájeno.

Datum ukončení: 22. 1. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 20. 12. 2018
 
Aktualizováno: 23. 1. 2019