Zpět

Iniciativa Společenství EQUAL (CIP EQUAL)

Iniciativa Společenství EQUAL (CIP EQUAL)

Iniciativa Společenství EQUAL je jednou ze čtyř iniciativ Společenství, které byly na území celé EU v období 2000 – 2006 spolufinancovány ze Strukturálních fondů. Cílem této „laboratoře ESF“ byl vývoj a přenos sociálních inovací.

První kolo Iniciativy Společenství EQUAL bylo vyhlášeno v roce 2001 a bylo zajištěno z prostředků Národního programu PHARE 2002. Její druhé kolo, nazývané též Program Iniciativy Společenství EQUAL (CIP EQUAL), bylo vyhlášeno v roce 2004 a je již spolufinancováno z ESF.

Cíle a priority Iniciativy Společenství EQUAL

Iniciativa Společenství EQUAL podporovala na celém území EU  spolupráci při vývoji a prosazování nových nástrojů boje se všemi formami diskriminace a s nerovnostmi na trhu práce.

Cílem bylo vyvinout a prosadit nástroje na podporu příslušníků znevýhodněných skupin (dlouhodobě nezaměstnaných, nízkokvalifikovaných, absolventů škol, starších občanů, osob se zdravotním postižením, etnických menšin, žen, azylantů apod.), kteří se střetávají s diskriminací či nerovným zacházení buďto přímo v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání. Dlouhodobým cílem je co největší rozšíření a aplikace těch nejlepších inovací do politiky a praxe, k čemuž může docházet i po ukončení samotných projektů a této iniciativy.

Oblasti realizace

Iniciativa Společenství EQUAL se od hlavních forem pomoci z ESF lišila vedle inovativnosti a mezinárodní spolupráce také tím, že se realizovala na celém území všech členských států, tj. jak na územích pokrytých Cílem 1 (regiony s HDP/ob. < 75% HDP/ob. EU), tak pokrytých Cílem 3 (ostatní regiony).

V období 2004 - 2006 bylo podpořeno 74 projektů v celkové hodnotě 43,9 mil. euro.

Podrobnější informace naleznete na oficiální stránce Iniciativy Společenství EQUAL.