Zpět

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti je zaměřena především na:

  • pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením nebo osobám sociálně vyloučeným formou přímé podpory i formou zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb,
  • opatření vedoucí ke zvyšování zaměstnatelnosti těchto osob,
  • prosazování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce,
  • opatření směřující k lepší slučitelnosti rodinného a profesního života.

Zvláštní pozornost je v této prioritní ose věnována příslušníkům romských komunit, migrantům a dalším skupinám z odlišného sociokulturního prostředí.

V rámci prioritní osy 3 mohou být realizovány projekty prostřednictvím následujících oblastí podpory:

### list recursive=1 display=list sort=aorder order=desc limit=15 total=0 ###

 

3.JPG 

3.JPG