Zpět

Uveřejnění smluv v registru smluv jako nezbytnost pro způsobilost výdajů v rámci OPZ

Dnem 1. 7. 2017 nabývají účinnosti § 6 a 7 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které obsahují „sankční“ ustanovení spojené s nezveřejněním smlouvy v registru smluv.

Smlouvy níže specifikovaných subjektů musí být podle tohoto zákona uveřejněny v registru smluv.

Dotčené smlouvy, jež nenabyly účinnosti do dne 30. 6. 2017 (včetně), nabývají účinnosti až dnem zveřejnění. Ze smluv, jež nenabyly účinnosti, pak není možné plnit. „Výdaje“ z neúčinných smluv jsou nezpůsobilé k proplacení z prostředků OPZ (§ 6).

Nebude-li dotčená smlouva uveřejněna ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku (§ 7).

Kterých subjektů se povinnost uveřejnit smlouvy v registru týká?

Uveřejňovat smlouvy jsou povinni (§ 2 zákona):

 1. Česká republika,
 2. kraje a obce s rozšířenou působností (viz bod 11 níže),
 3. státní příspěvkové organizace,
 4. státní fondy,
 5. veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy,
 6. dobrovolné svazky obcí,
 7. regionální rady regionů soudržnosti,
 8. příspěvkové organizace kraje či obce s rozšířenou působností (viz bod 11 níže),
 9. ústavy založené státem, krajem či obcí (viz bod 11),
 10. obecně prospěšné společnost založené státem, krajem či obcí (viz bod 11),
 11. státní podniky nebo národní podniky,
 12. zdravotní pojišťovny,
 13. Český rozhlas nebo Česká televize,
 14. právnické osoby, v nichž má stát, kraj či obec s rozšířenou působností (viz bod 11) sám/sama nebo s jinými kraji či obcemi většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.

Které smlouvy povinných subjektů jsou z povinnosti uveřejnění vyňaty (§ 3 zákona)?

 1. smlouvy vzniklé v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti (např. pracovněprávní smlouvy); to neplatí, jde-li o převod vlastnického práva povinného subjektu k hmotné nemovité věci,
 2. smlouvy, které se týkají činnosti zpravodajských služeb a Generální inspekce bezpečnostních sborů nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky,
 3. smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky,
 4. smlouvy uzavřené adhezním způsobem, jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená pod písm. e), k), l) nebo n), s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách,
 5. smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti Kanceláře prezidenta republiky, Poslanecké sněmovny, Senátu, Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Kanceláře Veřejného ochránce práv a Úřadu Národní rozpočtové rady, a činnosti správců jejich kapitol,
 6. smlouvy uzavřené na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,
 7. smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (pozn.: aktuálně se jedná o ČEZ, a.s., IČO 45274649 a ČEPS, a.s., IČO 25702556),
 8. smlouvy, jestliže výše hodnoty jejich předmětu je 50000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo nižší,
 9. smlouvy, které je uzavřeny s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,
 10. smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvy o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,
 11. smlouvu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost (tj. obce I. a II. typu), příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

 
Uveřejněno: 30. 6. 2017
 
Aktualizováno: 30. 6. 2017
 
 
Určeno pro: Příjemce