Zpět

Community of Practise in Inclusive Enterpreneurship (COPIE, síť zabývající se podnikáním znevýhodněných)

Výstupy sítě směřují zejména k efektivnímu nastavení podpory podnikání v ESF a zvýšení znalostí a dovedností subjektů a osob působící v této oblasti. COPIE tak reaguje na zhoršenou ekonomickou situaci a úbytek (nových) pracovních míst, přičemž podpora podnikání znevýhodněných je součástí koordinovaného přístupu řešení této situace.  Sebe zaměstnávání (samostatná výdělečná činnost) totiž pro mnoho lidí se znevýhodněním představuje možnost využití jejich nápadů a skrytého podnikatelského potenciálu k nalezení zaměstnání, spíše než práce na zaměstnanecký poměr v technologicky náročných a rostoucích oborech.  Nové podnikání znevýhodněných často vytváří další nová pracovní místa a zvyšuje potenciál pro vznik inovačních firem s vysokou přidanou hodnotou (např. podnikání mladých, studentů), obecně se podporou podnikání jednotlivců zlepšují podnikatelské kompetence prospěšné pro jakoukoliv práci (projektové řízení, finanční gramotnost, komunikativnost, spolupráce ad.) a zlepšuje vnímání a ocenění podnikání ve společnosti.   

Vedoucí partner: Německo

Ostatní partneři: Česká republika, Belgie-Valonsko, Belgie-Vlámsko, Litva, Španělsko, španělské regiony Katalánsko, Andalusie, Asturie, Galicie a Extremadura.

Doba trvání sítě: únor 2009 – květen 2012

Podrobnosti: http://www.cop-ie.eu a http://wikipreneurship.eu/

Hlavní výstupy:

  • Akční plán pro začleňující podnikání

Na závěrečném Policy Foru v Berlíně v dubnu 2012, na kterém byla shrnuta práce a výsledky sítě, byla představena hlavní doporučení pro podporu drobného podnikání z ESF v novém programovém období, tzv. Akční plán pro začleňující podnikání (Action plan for inclusive entrepreneurship). Akční plán zahrnuje tyto kroky: 1. získání dostatečných a relevantních informací o situaci v podnikání znevýhodněných a sociálních podniků a o výsledcích poskytnuté podpory inklusivního podnikání; 2.  realizovat podporu (politiky) koordinovaným a integrovaným způsobem; 3. zajistit vysokou kvalitu služeb poskytovaných pro začínající podnikatele a pro podnikatele ve fázi po zahájení podnikání; 4. podporovat/plánovat propojení a dostupnost různých poskytovatelů služeb; 5. podpořit poskytování mikropůjček; 6. podpořit rozvoj dovedností a podnikatelského vzdělávání; 7. zvyšovat povědomí a zapojit se do diskuze o inklusivním podnikání.

  • COPIE Toolkit

Dalšími výstupy COPIE jsou nástroje a pomůcky tvořící tzv. COPIE Toolkit pro nastavení strategického rámce podpory začleňujícího a sociálního podnikání a realizaci Akčního plánu pro začleňující podnikání:

  • Diagnostický nástroj COPIE (nástroj pro analýzu prostředí pro podnikání, problémů a potřeb znevýhodněných podnikatelů a sociálních podnikatelů)
  • Nástroj pro spolupráci klíčových aktérů při přípravě a realizaci akčního plánu na podporu podnikání
  • Diagnostický nástroj podnikatelského vzdělávání/výuku podnikání
  • Sada nástrojů pro řízení kvality podnikatelských poradců
  • Manuál ŘO OP ESF na implementaci programů mikrofinancování podpořených z ESF
  • Nástroj pro mapování organizací a služeb pro znevýhodněné a sociální podnikatele