Zpět

Desatero příruček OP LZZ

U jednotlivých příruček, které vás provedou tématy spojenými s přípravou i realizací projektů OP LZZ, naleznete aktuální i starší verze.

Desatero příruček:

UPOZORNĚNÍ: Řídící orgán připravil pro příjemce přehled hlavních změn v metodice OP LZZ, které jsou obsaženy v jednotlivých příručkách vydaných s platností od 1. 11. 2012. Změnám musí věnovat pozornost především ti příjemci, kteří mají v právním aktu o poskytnutí podpory z OP LZZ stanovenu povinnost dodržovat vždy aktuálně platné verze jednotlivých příruček tzv. desatera. V případě, že jsou příjemci v právním aktu zavázáni k dodržování konkrétní verze uvedené příručky, nejsou pro ně některé změny uvedené v přehledu relevantní.

PRO PŘÍJEMCE GRANTOVÝCH PROJEKTŮ, KTERÝM BYLO ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE VYDÁNO PO 31. 12. 2010, JSOU ZÁVAZNÉ VŽDY AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍRUČEK. Příjemci grantových projektů s Rozhodnutím o poskytnutí dotace vydáným do 31. 12. 2010 včetně se řídí verzí příručky platnou ke dni podpisu Rozhodnutí.