Zpět

Jak získám dotaci a co pro mne bude závazné?

Dotace je přidělena na základě výsledku procesu hodnocení a výběru žádostí vydáním právního aktu (Rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo Podmínky použití prostředků na realizaci projektů organizačních složek státu). Nositelem práv a povinností plynoucích z právního aktu je vždy pouze příjemce dotace.

  • Příjemce dotace, její účel, režim, v jakém je podpora poskytnuta, a lhůta, v níž má být účelu dosaženo, jsou definovány v právním aktu v Části I Obecné vymezení dotace.
  • Části II jsou definovány povinnosti příjemce dotace týkající se užití přidělených prostředků, plnění rozpočtu a harmonogramu, způsobilosti výdajů, plnění monitorovacích indikátorů, vedení účetnictví, veřejných zakázek, publicity, poskytování informací atd.
  • Část III je věnována platebním podmínkám a vymezuje, jaké náležitosti musí příjemce splnit, aby došlo k proplacení prostředků, způsob proplacení a v případě ex-ante financování také výši zálohových plateb.
  • Část IV definuje finanční postihy za nedodržení podmínek právního aktu a povinností příjemce.
  • Součástí Rozhodnutí o poskytnutí dotace jsou přílohy, které právní akt doplňují. Jedná se o Klíčové aktivity, Rozpočet projektu, Harmonogram projektu, Monitorovací indikátory, popř. Realizační tým (klíčové pozice realizačního týmu) a v případě partnerů nebo zapojených subjektů také jejich seznam vč. tabulky pro výpočet míry veřejné podpory pro jednotlivé subjekty zapojené do realizace projektu.

DOPORUČUJEME důkladně prostudovat právní akt (cca 15 stran). KOMPLETNÍ informace naleznete v D2 Příručce pro příjemce.