Zpět

Podrobný popis doprovodných opatření - pomůcka pro žadatele o finanční podporu v rámci GS pro opatření 2.2 OP RLZ


Jízdné, ubytování a stravné

  • jízdní náhrady pro osoby nově začleňované do zaměstnání (§ 115 ZoZ Příspěvek na dopravu zaměstnanců)
  • úhrada výdajů na ubytování účastníků rezidenčních školení
  • úhrada nákladů na veřejnou dopravu a stravné účastníkům zařazených do projektů ESF
  • úhrada nákladů na osobní dopravu z důvodu zdravotního postižení
  • úhrada nákladů na doprovod ve výši stanovených zákonem č. 119/1992 Sb. a upravených MP SSZ (cestovné - strava, ubytování, doprava) - pro osoby doprovázející zdravotně postižené osoby, do poradenských činností, do rekvalifikace či při zácviku na pracovním místě
  • úhrada nákladů na doplnění vstupních vzdělávacích požadavků rekvalifikace - jedná se o příspěvek na splnění vstupních kvalifikačních podmínek rekvalifikačního kurzu (tzv. předrekvalifikace).

Jízdní náhrady
- lze proplácet skutečné náklady na základě předložených cestovních dokladů. Pokud nelze před-ložit cestovní doklady, je možné proplatit cestovné nejvýše v ceně jízdenky 2. třídy vlaku nebo autobusu pro nejkratší spoje z místa bydliště do místa konání školení, místa zaměstnání atd. (cesty osobním automobilem lze proplácet v sazbách podle nařízení vlády lze jako přímo podporu jen pro úseky bez prokazatelně použitelné veřejné dopravy nebo pro fyzické osoby zdravotně postižené ).

Stravné
- lze hradit zabezpečené stravování v cenách místně obvyklých, nejvýše však do úrovně 300,00 Kč za celý den v případě poskytování stravného organizátorem poradenských a rekvalifikačních aktivit, tzn. nezúčtovatelných účastníkem), výjimečně lze stravné přímo proplácet až do výše stanovené zákonem. č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších novel

Ubytování
- je možné pro účastníky rezidenčních školení hradit v úrovni cen místně obvyklých, nejvýše však 1200,00 Kč za noc (bez snídaně) - navrhujeme upravit v souladu s vyhláškou č.  519,/2004 Sb., která stanoví maximální výši ubytování do 1 000,- Kč

Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby

Tento příspěvek může být použit pro úhradu nutných nákladů (ve výši místně obvyklé) spojených s péčí o děti nebo jiné závislé osoby např. při účasti osoby pečující o ně na školení (po dobu jeho trvání) nebo při nástupu dosud nezaměstnané osoby do nového zaměstnání (po dobu max. 6 měsíců).