Zpět

Případové studie - integrace sociálně vyloučených

Projekty realizované v rámci oblasti podpory 3.3 a 3.2 OP LZZ

  

 

VSTUP DO PRÁCE JE VSTUPEM DO ŽIVOTA

 

Cílem projektu bylo podpořit pracovní a sociální integraci osob po výkonu trestu odnětí svobody.

MÍT PRÁCI A BÝT JAKO OSTATNÍ

 

Cílem projektu bylo posílení pracovní a společenské integrace 30 osob s mentálním postižením.

 

CHCEME DOSTAT ŠANCI

 

Cílem projektu bylo podpořit začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit.

 

 

 

 


PODPORA SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH LOKALIT V KARLOVARSKÉM KRAJI

 

Cílem projektu bylo prostřednictvím terénní práce předcházet a pomoci vyřešit dlouhodobé problémy obyvatel sociálně vyloučených romských lokalit.

KOMPLEXNÍ PROGRAM INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝCH OBYVATEL MĚSTA MOSTU DO SPOLEČNOSTI

 

Cílem projektu bylo umožnit obyvatelům sociálně vyloučených lokalit plnohodnotné uplatnění se ve společnosti, zlepšení kvality života a soužití v rámci vybrané deprivované zóny města Most.

 

SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ – PROVOZ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM A SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM OHROŽENÝM OBYVATELŮM

 

Cílem projektu bylo zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb a dalších aktivit směřujících k integraci příslušníků sociálně vyloučených romských komunit ve městě Chomutov.


S PRACÍ DO ŽIVOTA 

 

Cílem projektu bylo zprostředkovat zaměstnání lidem se zdravotním (zejména mentálním) postižením prostřednictvím metody podporova­ného zaměstnávání.

 

PRÁH – PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM V BRNĚ

 

Cílem projektu byl návrat osob s psychotickým onemocněním na volný trh práce a jejich podpora při udržení si získaného pracovního místa.


INTEGRACE OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NA PRACOVNÍ TRH

 

Cílem projektu bylo zvýšení kvality života osob s poruchou autistického spektra prostřednictvím jejich integrace na pracovní trh a začlenění do společnosti.

 

KVALIFIKACE A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU BLÍZKOU

 

Cílem projektu bylo rozšířit možnosti pracovního uplatnění skupiny osob pečujících o dítě či se zdravotním postižením či o dospělou osobu se zdravotním postižením.

PŘÍLEŽITOST – POMOC SOBĚ I DRUHÝM

 

Cílem projektu bylo zlepšit pozici osob starších 50 let ohrožených sociálním vyloučením na trhu práce, napomoci k odstranění diskriminace této cílové skupiny a podpořit její udržení na trhu práce.

ZAPOJTE SE…! 

 

Cílem projektu bylo posílení pracovní integrace osob se zdravotním postižením a podpora odstraňování bariér omezujících lidem se zdravotním postižením rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

 

 

PRACOVNÍ INTEGRACE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝCH NA JAVORNICKU

 

Cílem projektu bylo posílení pracovní integrace 40 osob sociálně vyloučených, nebo sociálním vyloučením ohrožených, v regionu Javornicka.