Zpět

PRODUKČNÍ DATOVÉ SÍTĚ V SVL

Projekt Agentury pro sociální začleňování reaguje na problémy zjištěné za její více než desetileté působení v sociálně vyloučených lokalitách. V rámci projektu vzniká tým expertů na tvorbu politik a analýzu dat, který bude v úzkém kontaktu se spolupracujícími kraji (Královehradecký, Olomoucký, Liberecký) a městy (Chomutov a další), a bude podle jejich potřeb hledat nejvhodnější řešení. Konkrétně se jedná o a) nevhodné či málo efektivní řešení sociálního vyloučení, b) nedostupnost a nedostatečné využívání statistických a administrativních dat o situaci v sociálně vyloučených lokalitách a c) omezené kapacity pro analytickou a strategickou práci. Dále byly identifikovány i individualizované potřeby jednotlivých partnerů, jako je ucelený sběr dat a jejich využití pro tvorbu strategie sociálního začleňování, vyčíslení nákladovosti sociálního vyloučení či řešení bariér sociálního začleňování, které existují v podobě spekulativního trhu s byty a předluženosti obyvatel atd.

Partneři pak budou s podporou projektového týmu uvádět inovované politiky do praxe. Zároveň by u nich měl být nastartován sebeučící se proces tvorby politik založený na evidence-based přístupu, díky kterému by sami zvládli definovat nové problémy a nacházet jejich řešení, uměli pracovat s relevantními informacemi a daty, což by mělo vést ke změnám v rozhodování aktérů a řízení politik sociálního začleňování. Dlouhodobé dopady spadající za hranice realizace projektu by měly mít pozitivní vliv na životy osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.

 

Název projektu

PRODUKČNÍ DATOVÉ SÍTĚ V SVL

Číslo projektu

CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0006191

Příjemce

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizace projektu

1. 1. 2020 - 31. 12. 2022

Web

https://www.socialni-zaclenovani.cz/projekt-agentura-pro-socialni-zaclenovani-jako-inovacni-akter-politiky-socialniho-zaclenovani/