Kontakty OPZ+

Kontakty OPZ+ Řídicí orgán OP Zaměstnanost plus: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, sekce evropských fondů Odbor řízení programů ESF Odbor realizace programů ESF -...

PROFEM 2.0 - ANALÝZA POTŘEB A NASTAVENÍ SLUŽEB PRO OBĚTI SEXUÁLNÍHO NÁSILÍ

Nezisková organizace proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí (dále proFem) zajišťuje podporu a pomoc obětem domácího, sexuálního a jiných forem násilí. Na základě mapování, co...

POLITIKA STRATEGICKÝCH VEŘEJNÝCH NÁKUPŮ V ČR

Projekt se zaměřuje na nalezení nástroje , který by v praxi veřejných nákupů (zakázek ) vedl k systematickému, strategickému, plošnému, a tedy efektivnímu uplatňování principů odpovědného...

ČASNÁ IDENTIFIKACE A CÍLENÉ INTERVENCE PRO RODINY OHROŽENÉ PSYCHOSOCIÁLNÍM STRESEM V PERINATÁLNÍM OBDOBÍ

Období kolem porodu představuje pro ženu velmi náročnou životní etapu, která může mít negativní dopad na její fyzické ale i duševní zdraví. Až 20 % žen je pak ohroženo rozvinutím duševního...

ROZVOJ PROCESŮ ZADÁVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI

Sociální služby jsou nástrojem, kterým obce nebo kraje odpovídají na potřeby obyvatel daného území. V oblasti služeb existuje řada cílových skupin s různými potřebami, řada různorodých...

CBA: ANALÝZOU K UČENÍ

Projekt šíří metodu Cost–benefit analysis (CBA) do neziskových organizací a institucí veřejného sektoru. Pomocí CBA chtějí České priority u spolupracujících organizací zvýšit evidence – based...

ZMĚNA JE NUTNÁ

Projekt je primárně zaměřen na redesign vlastních služeb . Organizace reflektuje, že pracovníci sociálně aktivizačních služeb nedostatečně vnímají měnící se potřeby klientů. Navíc, dosavadní...

INTELIGENTNÍ VZDÁLENÝ DOHLED

Také jste si už někdy zapomněli vzít léky ve správný čas? Řešíte tuto věc i třeba u vašich blízkých? Užití léku ve špatnou dobu, neužití léků nebo užití nadměrného množství léku vede ke...

AKTIVIZACE, PODPORA SOCIÁLNÍCH VZTAHŮ A PODPORA ZDRAVOTNÍHO FONDU PROSTŘEDNICTVÍM TELEREHABILITAČNÍCH SLUŽEB

Lidé staršího věku čelí sociální izolaci, což může spolu s dalšími negativními jevy vést ke snížení kvality jejich života. Ta má silný vliv na wellbeing seniora. Ztrátě vazeb čelí nejen lidé...

PŘÍPRAVA NA BUDOUCNOST – INOVACE SENIORSKÝCH PROGRAMŮ V TOTEM, Z.S.

Osamělost je problém, se kterým se potýká řada starších lidí, mimo jiné i klientů cenzra TOTEM. Nejedná se však o jedinou potřebu, kterou senioři řeší. Spektrum jejich potřeb se v čase...

ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ KLIENTŮ V POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH PRO SENIORY

Přejete si strávit stáří v prostředí vlastního domova nebo jej chcete trávit jako asi zhruba 37 tisíc českých seniorů v domově důchodců? V seniorských domech se z klienta stane odběratel...

EMPATICKÁ PODPORA BĚHEM ZOTAVENÍ (PEER KLUB)

Závislost na alkoholu představuje v Česku významný společenský problém, který má celou řadu širších dopadů. Jen samotné náklady na léčbu závislosti přesahují 1,5 miliardy korun. Pro člověka,...

VEŘEJNÉ KNIHOVNY JAKO MÍSTA PODPORY BUDOUCÍ ZAMĚSTNANOSTI

Také jste si už všimli, že se to ve veřejném informačním prostoru jen hemží umělou inteligencí? Ovlivní umělá inteligence trh práce? Bude mít dopad právě třeba na Vaši pracovní pozici? ...

SEXUÁLNÍ A MRAVNOSTNÍ ČINY: FORENZNÍ POSUZOVÁNÍ RIZIKA (SEMAFOR)

Projekt má přinést do praxe odborníků věnujících se práci s pachateli sexuální delikvence (Policie ČR, Probační a mediační služba, Vězeňská služba) nástroje na měření rizika recidivy (model...

INDIVIDUÁLNÍ NÁBOR– NASTAVENÍ PRÁCE S ODMÍTNUTÝM ZÁJEMCEM

Celá řada dětí dnes čeká na svoji náhradní rodinu. Náhradními rodiči se mohou stát lidé, kteří jsou evidovanými pěstouny. V rámci individuálního náboru jsou zájemci, kteří nejsou evidovanými...

ZMĚNA KULTURY ÚŘADU JAKO KLÍČ DO ZÁMKU SYSTÉMOVÝCH POLITIK UKONČOVÁNÍ BEZDOMOVECTVÍ

Ukončování bezdomovectví a zajištění bydlení pro své občany jako jedné ze základních potřeb je snahou řady obecních samospráv, a to ve spolupráci s dalšími organizacemi v území. Tato snaha však...

PREVENCE ENERGETICKÉ CHUDOBY PROSTŘEDNICTVÍM SOCIÁLNÍCH INOVACÍ

V projektu chtějí analyzovat potřeby domácností ohrožených energetickou chudobu a najít a otestovat několik možností pomoci. Řešení vychází z belgického projektu Papillon. Cílem je ohroženým...

ROLE PREVENCE A ZKVALITNĚNÍ VYHLEDÁVÁNÍ OHROŽENÝCH DĚTÍ V RODINÁCH V OBTÍŽNÝCH ŽIVOTNÍCH SITUACÍCH

V projektu se chtějí zaměřit na mapování “životního” příběhu rodin s dětmi a zjistit slabá místa v systému péče. Klíčem k předcházení selhání rodin zejména v péči o děti a ve výchově je včasná...

VČASNÁ A KOMPLEXNÍ POMOC DĚTEM A ADOLESCENTŮM

Obtíže v duševní oblasti klientů sociální služby ve věku 12-26 let nabývají na intenzitě, odráží celospolečenský trend. Aby byla služba účinná, je třeba, aby vycházela ze skutečných potřeb...

INFORMACE PRO LIDI V ODDLUŽENÍ A PRO TY, KTEŘÍ BY SE ODDLUŽIT CHTĚLI

Lidé s mnoha dluhy a exekucemi často neví, jak dál ve své obtížné situaci. Informace o tom, že mohou vstoupit do oddlužení a co to pro ně znamená, se k nim často nedostanou. Jak zařídit, aby o...