Zpět

SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ

Odpovědné veřejné zadávání (OVZ) je koncept založený na přístupu "value for money" - tj. získat ve veřejném zadávání (VZ) co nejvyšší hodnotu za vložené prostředky. Jde tedy o to nejen nakoupit potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlednit související společenské, širší ekonomické a environmentální aspekty, např. povinnost zaměstnat mladé lidi či absolventy bez praxe. 

MPSV si vytyčilo za cíl, aby se OVZ stalo standardní součástí zadávacích postupů mezi zadavateli v ČR. Inovační projekt, který se realizoval v letech 2016 až 2020, pomohl vyplnit metodické vakuum pro aplikaci principů OVZ a vytvořil koncepčně ucelenou systematickou podporu tohoto konceptu. Klíčové bylo začlenění užívání principů OVZ do každodenní praxe veřejných nákupů. Přístup byl nový v tom, že poprvé vytvořil dlouhodobou konzultační a odbornou platformu pro rozvoj tohoto konceptu v celé jeho šíři. Získával potenciál systematicky téma uchopit, nabídnout podporu, učinit širší diseminaci a osvětu prostřednictvím webového portálu, help-linek, sociálních sítí, konkrétních příkladů z EU a rozsáhlých vzdělávacích aktivit. Projekt v prvé řadě mířil na podporu sociálně-odpovědných aspektů (zaměstnanost, sociální začleňování, důstojné pracovní podmínky), nicméně v širším kontextu zahrnoval i aspekt udržitelnosti a druhotně napomáhal lepšímu strategickému zacílení veřejného zadávání. Za dobu trvání projektu byla navázána spolupráce s přibližně 40 převážně významnými zadavateli (např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Lesy ČR, Česká televize, kraje, města a další), kteří za pomoci projektu implementovali koncept OVZ do praxe svých zakázek. Veškerá snaha a kvalitní práce realizátora se pozitivně odrazila koncem roku 2020 ve schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek, které přineslo zásadní změnu. Od 1. 1. 2021 byla  de facto zavedena povinnost veřejných zadavatelů k sociálně a environmentálně odpovědnému veřejnému zadávání. S významným přispěním projektu tak nastala systémová změna s dopady na celou ČR. 

Podpora a šíření konceptu zadávání veřejných zakázek v ČR sociálně odpovědně byl cíl, který si MPSV vytyčilo ve svém inovačním projektu realizovaném v letech 2016-2020. Při odpovědném veřejném zadávání (OVZ) jde o to nejen nakoupit potřebné zboží, služby a stavební práce, ale současně zohlednit související společenské (sociální), širší ekonomické a environmentální aspekty, např. podpořit ty, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni, nebo uplatnit etické a ekologické principy, a tím šetřit veřejné rozpočty. Snahou bylo OVZ koncepčně uchopit a vytvořit konzultační základnu pro veřejné zadavatele, kteří se rozhodli využívat sociálně odpovědné principy. Během realizace projektu vznikla řada metodických podkladů a byl vytvořen postup, jak tento koncept systematicky uvést v život a do každodenní praxe veřejných nákupů. Pomocí osvěty prostřednictvím webového portálu, help-linek, sociálních sítí, konkrétních příkladů z EU a rozsáhlých vzdělávacích aktivit došlo k rozšíření povědomí o OVZ a navázání spolupráce s přibližně 40 významnými zadavateli (např. Dopravní podnik hl. m. Prahy, Lesy ČR, Česká televize, kraje, města a další), kteří pomocí projektu implementovali koncept OVZ do svých veřejných zakázek. Realizátor mířil nejen na podporu sociálně-odpovědných aspektů (zaměstnanost, sociální začleňování, důstojné pracovní podmínky), ale v širším kontextu zahrnoval i aspekt udržitelnosti a napomáhal lepšímu strategickému zacílení veřejného zadávání. Veškerá snaha a kvalitní práce realizátora se pozitivně odrazila koncem roku 2020 ve schválení novely zákona o zadávání veřejných zakázek, které přineslo zásadní změnu. Od 1. 1. 2021 byla zavedena povinnost veřejných zadavatelů k sociálně a environmentálně odpovědnému veřejnému zadávání. S významným přispěním projektu tak nastala systémová změna s dopady na celou ČR. 

 

Název projektu

PODPORA IMPLEMENTACE A ROZVOJE SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO VEŘEJNÉHO ZADÁVÁNÍ 

Číslo projektu

CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_018/0000732

Příjemce

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Realizace projektu

1. 1. 2016 - 31. 8. 2020

Web

https://www.sovz.cz/