Zpět

Výsledky 1. kola výzvy JPD 3

Obsah:

 

MPSV dokončilo kontrolu výběru projektů ESF v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončilo kontrolu, která měla prokázat, zda zastupitelstvo hlavního města Prahy (HMP) postupovalo správně při vybírání projektů určených pro financování z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Jednotného programového dokumentu JPD 3 pro hl. město Prahu. Provedená kontrola zahrnovala také opětovné posouzení nezávislými hodnotiteli. Přestože realizace některých nápravných opatření ze strany hl. města Prahy nebyla plně dostačující pro prokázání průhlednosti výběru projektů, MPSV shromáždilo v průběhu kontroly dostatek informací, na jejichž základě může prohlásit, že výběr projektů probíhal v souladu s požadavky na správu prostředků z EU a financování schválených projektů tak může začít.

Na základě výsledku kontroly MPSV dnes, po uplynutí lhůty k námitkám, okamžitě přistoupí k vydávání rozhodnutí o dotacích a podnikne veškeré potřebné kroky, aby urychlilo převod zálohových plateb úspěšným žadatelům. Cílem je co nejvíce minimalizovat zdržení v zahájení realizací projektů. Jejich předkladatelé obdrží dotace v celkové výši téměř 400 mil. Kč. Zároveň se zástupci MPSV dohodli se zástupci hl. města Prahy na zpracování potřebných úprav metodických postupů pro výběr a schvalování projektů, které bude nadále HMP uplatňovat ve všech fázích výběru tak, aby v příštích kolech výzev nedocházelo k pochybení.

MPSV zahájilo kontrolu 9. května 2005. Tedy ihned poté, co obdrželo výsledek schvalovacího procesu, který proběhl 28. dubna 2005. Důvodem kontroly byl především fakt, že zastupitelstvo HMP rozhodlo o financování předložených projektů v rozporu s doporučeními výběrových komisí a provedené změny v seznamech projektů dostatečně neodůvodnilo.

Kontrola měla několik částí. V rámci první fáze se MPSV zaměřilo na to, jak celý proces výběru projektů probíhal. Kontroloři zjistili, že konečný výběr a schválení projektů zastupitelstvo HMP dostatečně nezdůvodnilo a nezdokumentovalo z hlediska dodržení zásad průhlednosti, rovného zacházení a nediskriminace při výběru projektů. MPSV proto uložilo magistrátu, aby přijal nápravná opatření a zajistil tak plný soulad výběrového procesu se zásadami finančního řízení prostředků Evropských společenství, a to do 31. 7. 2005.

Dne 23. 6. 2005 zastupitelé HMP znovu prošli seznamy projektů a schválili změny usnesení, kterými seznamy projektů opětně upravili. Shodli se i na deseti projektech, které zůstaly nadále z financování vyřazeny. Přijatá nápravná opatření ze strany HMP však ve zdůvodnění u některých z těchto vyřazených projektů pouze částečně prokazovala průhlednost výběru. Proto MPSV rozhodlo počátkem července, že provede další kontrolu, do které byli zapojeni také nezávislí hodnotitelé.

Závěrečný protokol z kontroly projednali zástupci MPSV a hlavního města Prahy dne 10. 8. 2005 a dne 15. srpna 2005 kontrola po formální stránce skončila.

Ministerstvo práce a sociálních věcí věnovalo důkladnou pozornost celému procesu kontroly a průběžně o zvoleném postupu informovalo také Ministerstvo financí a Evropskou komisi. Reagovalo tak na upozornění Evropské komise, která na základě veřejně dostupných informací vyjádřila obavy o průhlednost a regulérnost výběrového procesu. Nedostatek průkazných informací o transparentnosti výběru byl důvodem pozastavení celého schvalovacího procesu, a to pro všechny projekty, které byly v rámci 1. kola výzev vyhlášených v gesci Hlavního města Prahy předloženy. Tím došlo i k pozastavení uzavírání smluvních vztahů mezi ministerstvem a předkladateli projektů.