Zpět

Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13222

Název zakázky: Vzdělávání členů zaměstnanců OHK Opava

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 10. 1. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: Okresní hospodářská komora Opava

Sídlo zadavatele: Městský DK Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, Opava

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr. Petr Psotka
 • Telefon: +420775209289
 • E-mail: psotka@advokatova.cz

IČ zadavatele: 47673320

DIČ zadavatele: CZ47673320

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petr Psotka
 • Telefon: +420775209289
 • E-mail: psotka@advokatova.cz

Lhůta pro podání nabídek: 4. 2. 2020 13:00

Místo pro podání nabídek:
elektronický nástroj na stránkách: https://nen.nipez.cz/

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění jsou vzdělávací služby, které budou realizovány formou uzavřených kurzů (kurzy výlučně pro zaměstnance členů komory). Zakázka je rozdělena na dvě části: I. Měkké manažerské dovednosti a Obecné IT. Výběr dodavatelů pro jednotlivé dílčí části zakázky proběhne v samostatných zadávacích řízeních.

Typ kurzů, jejich předpokládané množství, místo realizace, ostatní obsazení a podmínky je uvedeno v  Příloze č. 1 – Seznam kurzů a v Příloze č. 2 – Specifikace kurzů (dále též jen „kurzy“). Objem kurzů se může oproti údajům v těchto přílohách lišit díky organizačním, provozním a ekonomickým faktorům na straně členů komory.

Účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) se zavazuje realizovat za nabídnutou cenu kurzy specifikované v Příloze č. 1.- Seznam kurzů a Příloze č. 2 – Specifikace kurzů za podmínek uvedených v Příloze č. 4 Smlouva, podmínek v této zadávací dokumentaci, a dále Pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci OPZ (včetně podmínek stanovených ve Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání).

Zakázka je charakterizována kódem CPV: 79632000  -  Vzdělávání zaměstnanců.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1684800,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Plnění veřejné zakázky bude realizováno od února roku 2020 (ve vazbě na trvání výběrového řízení a po podpisu) do prosince roku 2021. Konkrétní termíny kurzů budou domlouvány s dodavatelem vzdělávání individuálně dle aktuálních vzdělávacích potřeb zaměstnanců členů OHK a možností zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
Opava

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 

Hodnotí se cena nabídnutá účastníkem za realizaci jedné hodiny uzavřeného kurzu příslušné části veřejné zakázky doplněné do Přílohy č. 1 Seznam kurzů (dále jen „kurzohodina“). Účastník doplní takto zpracovanou nabídkovou cenu rovněž do krycího listu nabídky (Příloha č. 4 této výzvy) v členění: (i) částka bez DPH, (ii) výše DPH, (iii) částka s DPH.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti - podle nejvýhodnější cenové nabídky. Výše nabídkové ceny je omezena hodnotou uvedenou v Příloze č. 1 Seznam kurzů – tato nemůže být překročena. K nabídce, která poruší toto omezení nebude zadavatel přihlížet.

 

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje:

a) Splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – viz prohlášení v Příloze č. 6.

b) Splnění profesní způsobilosti předložením:

- výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, je-li v něm dodavatel zapsán,

- dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské či jiné obdobné oprávnění),

c) Splnění technické kvalifikace předložením seznamu minimálně 3 významných poskytnutých vzdělávacích služeb - kurzů či školení se shodným  předmětem plnění (dle části zakázky, které se nabídka týká) poskytnutých v uplynulých 3 letech před zahájením zadávacího řízení, s minimální celkovou cenou těchto služeb ve výši:

- celkem 3 mil. Kč bez DPH v případě I. části zakázky – Měkké manažerské dovednosti,

- celkem 1 mil. Kč bez DPH v případě II. části zakázky – Obecné IT.

 V seznamu budou uvedeny názvy kurzů, popisu kurzů (v rozsahu, aby mohl zadavatel ověřit jejich relevantnost), objem kurzů, kontaktních údajů na objednatele (pro účely možného ověření informací), cena a doby plnění (viz. vzorový seznam služeb v Příloze č. 7)

d) Splnění technické kvalifikace předložením:

1. seznamu školitelů, kteří se budou na realizaci zakázky přímo podílet jako lektoři a kteří dosáhli následujícího vzdělání a praxe v pedagogické či lektorské činnosti, s tím, že intenzita lektorské činnosti činila min. 6 hodin (v délce 45 min.)/měsíc: viz. tabulka v přiložené výzvě k podání nabídek.

Pokud školitel nesplňuje požadavek na vysokoškolské vzdělání (výše jen „VŠ“), může být požadované vzdělání nahrazeno odpovídající praxí v oboru v délce trvání min. sedm let.

K seznamu školitelů budou přiloženy tyto dokumenty: (i) strukturované životopisy každého ze školitelů, (ii) seznam s názvy a popisem kurzů, které v rámci dokládané pedagogické či lektorské praxe příslušný školitel zajišťoval (v rozsahu, aby mohl zadavatel ověřit relevantnost praxe), (iii) uvedením názvu objednatele či zaměstnavatele a (iv) kontaktem na osobu/osoby, u které je možné údaje ověřit.

Pro účely doložení praxe v oboru doloží účastník: (i) čestné prohlášení školitele o výkonu této praxe, se (ii) stručným popisem dané činnosti, (iii) uvedením názvu a popisu kurzů , ke kterým se praxe vztahuje (v rozsahu, aby mohl zadavatel ověřit relevantnost praxe), (iv) s informací, zda-li se jedná o praxi získanou zaměstnáním nebo v rámci vlastní podnikatelské činnosti a (v) kontaktem na osobu/osoby, u které je možné údaje ověřit.

Pro účely doložení vysokoškolského vzdělání (nebo při nahrazení pedagogické či lektorské praxe –viz výše), předloží účastník vysokoškolský diplom.

Školitelé, pomocí nichž je dokládána technická kvalifikace, se budou podílet na realizaci příslušné části veřejné zakázky jako zaměstnanci po celou dobu realizace, nebrání-li tomu těžko předvídatelné okolnosti, které účastník objektivně nemohl ovlivnit. V případě ukončení zapojení školitele musí být tento školitel dodavatelem nahrazen bez odkladu osobou splňující výše uvedená kritéria, přičemž splnění těchto kritérií je dodavatel povinen zadavateli doložit předem.

Pokud se osoby, pomocí nichž dokládá účastník splnění výše uvedených kvalifikačních kritérií, nebudou na plnění zakázky podílet jako zaměstnanci, je účastník povinen u těchto osob - poddodavatelů předložit zadavateli rovněž:

a) doklady o splnění základní způsobilosti viz. výše

b) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti viz. výše

_______________

Účastník je oprávněn nahradit předložení dokladů o kvalifikaci čestným prohlášením viz. Příloha č. 7 Čestné prohlášení.

Dokumenty k prokázání kvalifikace mohou být předloženy v prostých kopiích (prostřednictvím elektronického nástroje). Zadavatel si může v průběhu zadávacího řízení vyžádat od účastníků předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů o kvalifikaci.

Vybraný dodavatel je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace.

Doklady prokazující splnění základní a profesní způsobilosti nesmí být starší 3 měsíců (ke dni podání nabídky).

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

1. Základním a jediným hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky je ekonomická výhodnost  - nejnižší nabídková cena s DPH.

2. Hodnotí se cena nabídnutá účastníkem za realizaci jedné hodiny uzavřeného kurzu příslušné části veřejné zakázky doplněná do Přílohy č. 1 Seznam kurzů (dále jen „kurzohodina“) k části zakázky, které se nabídka týká. Účastník doplní takto zpracovanou nabídkovou cenu rovněž do krycího listu nabídky (Příloha č. 5 této výzvy) v členění: (i) částka bez DPH, (ii) výše DPH, (iii) částka s DPH.

3.Výše nabídkové ceny je omezena hodnotou uvedenou v Příloze č. 1 Seznam kurzů – tato nemůže být překročena. K nabídce, která poruší toto omezení nebude zadavatel přihlížet.

4.  Dodavatel je povinen se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na nabídkovou cenu. Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na úkony související s řádnou realizací veřejné zakázky a veškeré související náklady, a to i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů až do doby ukončení plnění předmětu veřejné zakázky.

5. Nabídkovou cenu je možné v průběhu plnění veřejné zakázky změnit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně.

6. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je zadavatel oprávněn požadovat po účastníkovi zdůvodnění způsobu jejího stanovení.

7. V případě, že budou podány 2 či více nabídek, jejichž obdržený výsledný počet bodů bude zcela shodný, bude o umístění takových nabídek v konečném pořadí rozhodnuto losováním. Účastnit se losování mají právo dodavatelé, kteří takové nabídky podali. O termínu losování je zadavatel písemně vyrozumí nejméně 3 dny před losováním.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 

Hodnotí se cena nabídnutá účastníkem za realizaci jedné hodiny uzavřeného kurzu příslušné části veřejné zakázky doplněná do Přílohy č. 1 Seznam kurzů (dále jen „kurzohodina“) k části zakázky, které se nabídka týká. Účastník doplní takto zpracovanou nabídkovou cenu rovněž do krycího listu nabídky (Příloha č. 5 této výzvy) v členění: (i) částka bez DPH, (ii) výše DPH, (iii) částka s DPH.

 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
1. Účastník může podat nabídku k jedné nebo oběma částem veřejné zakázky. Účastník nemůže podat více nabídek na jednu část veřejné zakázky. Variantní nabídky se nepřipouští. Každý účastník může do příslušné části podat pouze jednu nabídku.2. Účastník je povinen vyznačit v krycím listu část zakázky, které se jeho nabídka týká. Účastník dále předloží ke každé z takto označené části doplněnou a podepsanou Přílohu č. 1 - Seznam kurzů, a to zvlášť pro každou z částí, které se účastní.3. Pokud podá účastník nabídku na realizaci více částí zakázky, předloží doklady ke splnění kvalifikace, které jsou dle této výzvy totožné pro všechny části zakázky, pouze v jednom vyhotovení. 4. Nabídku lze podat výlučně v elektronické podobě, prostřednictvím elektronického nástroje na stránkách https://nen.nipez.cz/ (dále jen „elektronický nástroj“) - bližší informace o nástroji a návod k podání nabídky naleznete na uvedené stránce, případně doporučujeme využít telefonickou podporu na čísle: +420 841 888 841. Pro podání nabídky je nutná registrace do systému a vyhledání této zakázky se systémovým číslem NEN: N006/20/V00000291.5. Nabídka jako celek bude opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na osobním kvalifikovaném certifikátu. U dokumentů, které budou součástí nabídky, zadavatel nevyžaduje, aby byly elektronicky podepsány.6. Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v českém jazyce. V případě dokladů vydaných v jiném jazyce než českém, připojí dodavatel v nabídce jejich překlad do českého jazyka. Povinnost připojit k dokladům překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady, které jsou vyhotoveny ve slovenském jazyce.7. Otevírání nabídek proběhne prostřednictvím elektronického nástroje. Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.8. Krycí list a čestná prohlášení budou podepsána zástupcem zadavatele, jehož zmocnění vyplývá ze zápisu v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku. V případě zastoupení jinou osobou je účastník povinen přiložit k nabídce plnou moc.9. Variantní řešení se nepřipouští.10. K nabídkám podaným po uplynutí lhůty pro podání nabídek zadavatel nebude přihlížet. Nabídka bude obsahovat:a) Seznam kurzů s doplněním cen viz Příloha č. 1b) Krycí list nabídky viz Příloha č. 5 c) Čestné prohlášení viz Příloha č. 6 d) Doklady prokazující splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace (tyto může účastník nenahradit pro účely podání nabídky čestným prohlášením viz. Příloha č. 7)

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku k dané části zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Účastnici jsou oprávněni požadovat vysvětlení zadávající dokumentace. Žádost musí být zadavateli nejpozději doručena do 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím e-mailové adresy : ohkopava@advokatova.cz. Později obdrženou žádostí o vysvětlení se zadavatel nebude zabývat. Podané vysvětlení zpřístupní zadavatel i všem ostatním dodavatelům formou zveřejnění webu www.esfcr.cz .

Další požadavky na zpracování nabídky:

1. Účastník je nabídkou vázán po dobu trvání zadávací lhůty v délce 90 kalendářních dnů.

2. Zapojení poddodavatelů je povoleno. Účastník je povinen:

a) předložit seznam poddodavatelů, kteří se mají na realizaci příslušné části zakázky podílet společně s dokumenty prokazujícími splnění následující kvalifikace u každého z nich:

b) prokázat profesní kvalifikaci (viz. výše)

Nesplní-li účastník tuto povinnost, má zadavatel možnost (právo) účastníka z tohoto důvodu vyloučit.

2.1.Ohledně poddodavatelů/subdodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel kvalifikaci (viz výše), doloží účastník také:

- doklady k prokázání příslušné části kvalifikace,

- doklad k prokázání základní způsobilosti – viz Příloha č. 6 Čestné prohlášení

2.2. Účastník, který podal nabídku v tomto zadávacím řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

3. Ochrana osobních údajů - zadavatel upozorňuje, že v souvislosti s veřejnou zakázkou jsou jím i administrátorem zadávacího řízení veřejné zakázky zpracovávány některé osobní údaje z nabídek dodavatelů. Důvodem zpracování osobních údajů je skutečnost, že předložení těchto osobních údajů ze strany dodavatelů zadavateli je vyžadováno podmínkami zadávacího řízení stanovenými v rámci pravidel dotace. Zadavatel i administrátor zpracovávají předmětné osobní údaje za účelem splnění svých povinností, jak je uvedeno v zadávací dokumentaci dle těchto pravidel.

4. Obchodní a platební podmínky - jsou stanoveny v závazném návrhu Smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb obsažené v Příloze č. 4 - Smlouva. Zahrnují mimo jiné následující práva a povinnosti:

4.1. Každý jednotlivý kurz bude považován za řádně dokončený, byl-li realizován za podmínek uvedených ve smlouvě a dodavatel dodal objednateli řádně zpracované doklady uvedené v Příloze č. 3 – Povinná dokumentace.

4.2. Dodavateli vzniká nárok na úhradu ceny za jednotlivé kurzy po jejich řádném dokončení. Platby za poskytnuté služby budou realizovány bankovním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů a dále náležitosti uvedené ve smlouvě.

4.3. Účastník je vázán cenou osobohodiny nebo kurzohodiny, kterou doplnil v Příloze č. 1 - Seznam kurzů u příslušné části zakázky po celou dobu trvání smlouvy.

4.4. V případě, že dodavatel poruší kteroukoliv z povinností uvedených ve smlouvě a k nápravě nedojde ani přes výzvu zadavatele, resp. k nápravě dojde, ale porušení dané povinnosti se bude opakovat i poté, anebo v případě, že dojde k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení smlouvy, splatnou na výzvu. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost dodavatele zaplatit objednateli vzniklou škodu.

5. Pojištění - účastník je povinen před podpisem smlouvy předložit zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu dokládající jeho pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti, jež je předmětem plnění zakázky, třetí osobě, s min. pojistným krytím 3 miliony Kč. Toto pojištění je účastník povinen dodržovat po celou dobu realizace příslušné části veřejné zakázky.

6. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o splnění kvalifikačních předpokladů ověřit, případně vyjasnit informace deklarované účastníky v nabídkách.

7. Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude probíhat v elektronické podobě.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 11), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): AP NETSOFT, s.r.o., se sídlem Hradecká 772/15, Předměstí, 746 01 Opava, IČO: 25900901

  Datum podpisu smlouvy: 9. 3. 2020

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): KONFUCIUS s.r.o., se sídlem Průběžná 6178/2, 708 00 Ostrava, IČO: 27779432

  Datum podpisu smlouvy: 9. 3. 2020

Datum ukončení: 9. 3. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 10. 1. 2020
 
Aktualizováno: 12. 3. 2020