Zpět

Vzory dokumentů k evaluaci a popis způsobu jejich předávání (výzva 059)

Obecné informace k evaluaci v rámci výzvy č. 059 OPZ jsou uvedeny v příloze výzvy č. 2 – Požadavky na evaluaci. Text níže popisuje jednotlivé evaluační výstupy a způsob jejich předávání.

Seznam dokumentů:

  • Informovaný souhlas

Účastník vyplní a podepíše po vstupu do projektu, tj. spolu se vstupním dotazníkem. Příjemce předá informované souhlasy poskytovateli dotace za každý běh v elektronické či listinné podobě. Lze zaslat na stepan.rezek@mpsv.cz či v listinné podobě na adresu Oddělení evaluací (802), MPSV, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

  • Vstupní dotazník č. 1

Vstupní dotazník vyplní účastníci po vstupu do projektu. Dotazník je možné vyplnit elektronicky či v listinné podobě. Příjemce obdrží od poskytovatele dotace PDF verzi vstupního dotazníku s předvyplněným kódem a link na online verzi dotazníku.

Příjemce zajistí předání vyplněných dotazníků poskytovateli dotace jedním z následujících způsobů. Lze zaslat sken dotazníků na stepan.rezek@mpsv.cz či v listinné podobě na adresu Oddělení evaluací (802), MPSV, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2. V případě rozeslání online verze dotazníku informuje příjemce poskytovatele dotace o počtu rozeslaných dotazníků, aby bylo možné informovat příjemce o počtu vyplněných dotazníků a zajistit případné připomenutí k vyplnění. Informaci příjemce opět zašle na stepan.rezek@mpsv.cz.

  • Profil účastníka

Profil vyplňuje s účastníkem mentor či pracovní poradce. Příjemce přiloží profily účastníků do nejbližší zprávy o realizaci. Profily účastníků se do ZoR vkládají pouze s uvedeným kódem účastníka (tedy beze jména a data narození). Závazný vzor profilu účastníka je k dispozici ke stažení níže.

  • Dotazník č. 2

Stejně jako vstupní dotazník bude druhý dotazník možné vyplnit v listinné či elektronické podobě. Příjemce obdrží od poskytovatele dotace PDF verzi dotazníku s předvyplněným kódem a link na online verzi dotazníku. Předávání dat poskytovateli je totožné jako v případě vstupního dotazníku. V případě rozeslání online verze dotazníku informuje příjemce poskytovatele dotace o počtu rozeslaných dotazníků, aby bylo možné informovat příjemce o počtu vyplněných dotazníků a zajistit případné připomenutí k vyplnění.

  • Dotazník č. 3

Stejně jako vstupní dotazník bude závěrečný dotazník možné vyplnit v listinné či elektronické podobě. Vzhledem k omezenému kontaktu příjemce a účastníka se očekává zejména využití elektronické podoby dotazníku. Link na elektronickou verzi dotazníku a PDF verzi pro listinnou podobu dotazníku zašle příjemci poskytovatel dotace. Předávání dat poskytovateli je stejné jako u předcházejících dotazníků

Za účelem zvýšení návratnosti dotazníků může příjemce dotace poskytnout účastníkovi finanční odměnu za vyplnění tohoto dotazníku. V případě rozeslání online verze dotazníku informuje příjemce poskytovatele dotace o počtu rozeslaných dotazníků, aby bylo možné informovat příjemce o počtu vyplněných dotazníků a zajistit případné připomenutí k vyplnění.

Dotazník bude distribuován účastníkům v období 4-6 měsíců po návratu účastníka ze stáže, nejpozději však s koncem projektu. Předávání je totožné jako v případě vstupního dotazníku.

V případě vyplacení finanční odměny účastníkovi je s účastníkem nutné podepsat Smlouvu o poskytnutí informací. Vzor této smlouvy je ke stažení níže. Jako nejzazší datum vyplnění dotazníku prosím uvádějte konec realizace projektu bez jednoho měsíce (např. projekt končí 31.5. 2021 -> uveďte datum 30. 4. 2021), aby bylo možné vyplatit odměnu účastníkovi ve lhůtě 30 dnů a vynaložené výdaje byly způsobilé.

  • Kód

Příjemce obdrží spolu se vstupním dotazníkem dvoumístný kód (např. AB). Příjemce každému účastníkovi přidělí dvoumístný číselný kód (tj. u čísel od 1 do 9 bude na prvním místě 0), který bude vyplňován do všech sbíraných dotazníků za účelem jejich propojení. Kód může mít tedy např. podobu AB11, NT03 či DF05. Kód bude též sloužit pro kontrolu vyplněných dotazníků v online verzi.

Dokumenty ke stažení: