Zpět

Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 11064

Název zakázky: Zajištění vzdělávacích aktivit pro zaměstnance MÚ Valašské Klobouky

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 4. 2017

Název/obchodní firma zadavatele: Město Valašské Klobouky

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Mgr. Eliška Olšáková, starostka
  • Telefon: +420577311112
  • E-mail: olsakova@mu-vk.cz

IČ zadavatele: 00284611

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Mgr. Robert Hromada
  • Telefon: +420602344671
  • E-mail: robert.hromada@expirit.cz

Lhůta pro podání nabídek: 18. 4. 2017 10:00

Místo pro podání nabídek:
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen „VZMR“) jsou služby spojené se zajištěním vzdělávacích kurzů pro volené zástupce města Valašské Klobouky a pracovníky Městského úřadu Valašské Klobouky.

Veřejná zakázka je rozdělena na části, z nichž každá část vyjadřuje jednu klíčovou aktivitu (dále jen „KA“). Dodavatelé mohou podávat nabídky na jednu, několik nebo na všechny části veřejné zakázky. Údaje uvedené v této zadávací dokumentaci jsou závazné pro všechny části veřejné zakázky, není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak.

Smlouva bude uzavřena na každou část veřejné zakázky s jedním dodavatelem.

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1428000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Školení, která jsou plněním této veřejné zakázky, budou zahájena nejpozději do 14 dní od podpisu smlouvy s vítězným dodavatelem a budou probíhat nejpozději do 2/2019. Předpokládaný harmonogram jednotlivých kurzů je uveden v Příloze č. 1 této výzvy. Přesné termíny jednotlivých kurzů budou stanoveny zadavatelem po dohodě s dodavatelem.

Místo dodání / převzetí plnění:
Klíčové aktivity KA 1 a KA 3 se budou konat formou dvoudenních výjezdních kurzů mimo sídlo zadavatele. Místo konání výjezdních kurzů jsou Luhačovice. Místem plnění KA 2, KA 4 a KA 5 je sídlo zadavatele – Masarykovo náměstí 189 a Valašskokloboucké podnikatelské centrum Masarykovo náměstí 103, Valašské Klobouky. Místem plnění KA 6 je sídlo zadavatele Masarykovo náměstí 189 a Valašskokloboucké podnikatelské centrum Masarykovo náměstí 103, Valašské Klobouky nebo místo dle aktuální nabídky otevřených kurzů (Brno, Praha, Olomouc, Ostrava, Zlín) odpovídajících požadavkům zadavatele pro KA 6. Náklady na dopravu účastníků kurzů v rámci KA 6 hradí zadavatel.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

  • Celková nabídková cena (váha 60 %)
  • Metodika organizace kurzů (váha 40%)

Více viz Výzva k podání nabídek ke stažení.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku s tím, že se zúčastní jedné, několika nebo všech části veřejné zakázky.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz) zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídek ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 5), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Viz Rozhodnutí o zrušení

Datum ukončení: 10. 4. 2017

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 4. 2017
 
Aktualizováno: 25. 4. 2017