Zpět

Zpracování pasportů města Boskovice

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12720

Název zakázky: Zpracování pasportů města Boskovice

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 3. 4. 2019

Název/obchodní firma zadavatele: Město Boskovice

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaroslav Dohnálek

IČ zadavatele: 00279978

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Kolářová
 • Telefon: +420602642419
 • E-mail: lucie.kolarova@boskovice.cz

Lhůta pro podání nabídek: 29. 4. 2019 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky je možné podávat osobně či poštou na adresu sídla zadavatele. V případě osobního podání se nabídky podávají na podatelnu města Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 18 Boskovice, a to v úředních dnech pondělí a středa od 08:00 hodin do 17:00 hodin, v neúředních dnech úterý, čtvrtek a pátek od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je zpracování pasportů na pozemcích ve vlastnictví zadavatele na katastrálním území Města Boskovice.

Jedná se o zpracování celkem 4 pasportů majetku města Boskovice:

- pasport zeleně (včetně inventarizace stromů),

- pasport místních komunikací a dopravního značení,

- pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti),

- pasport mobiliáře města včetně separačních míst.

Veškeré pasporty musí být zpracovány a předány jak v listinné tak i v elektronické podobě (v pdf a v digitální vektorové podobě ve vektorovém formátu ESRI SHP v souřadném systému S-JTSK včetně vyplněných tabulek atributů). Jedná se o státní souřadný systém, otevřený formát, který je kompatibilní s geografickým systémem zadavatele.

 

Zadavatel na základě těchto klíčových aktivit rozdělil veřejnou zakázku na čtyři části:

1. část – pasport zeleně (včetně inventarizace stromů)

2. část – pasport místních komunikací a dopravního značení

3. část - pasport budov města (včetně zhodnocení jejich stavu a energetické náročnosti)

4. část - pasport mobiliáře města včetně separačních míst

Vymezení předmětu plnění a rozsah požadovaného plnění pro jednotlivé části jsou specifikována v příloze č. 1a až 1d Podrobná specifikace předmětu a rozsahu požadovaného plnění a v obchodních podmínkách, které jsou přílohou č. 4a až 4d této výzvy (pro každou část).

 

Podrobněji jsou podmínky stanoveny ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách, které jsou ke stažení.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 730000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Místo dodání / převzetí plnění:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou podávány pro každou část samostatně a každá část bude hodnocena samostatně.

Zadavatel stanovil jako hodnotící kritérium každé části veřejné zakázky ekonomickou výhodnost nabídek.

Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek podaných do každé části veřejné zakázky podle nejnižší nabídkové ceny včetně DPH, stanovené za celý předmět veřejné zakázky té dané části, na kterou je nabídka podávána.

Pro účely hodnocení bude brána celková nabídková cena včetně DPH uvedená ve smlouvě příslušné části veřejné zakázky.

Hodnocení bude probíhat tak, že nabídky budou seřazeny podle výhodnosti, a to od nejvýhodnější nabídky po méně výhodnou nabídku. Nejvýhodnější nabídka je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. V případě rovnosti nabídek bude rozhodnuto transparentním výběrem (losem). V případě losu se budou moci účastnit zástupci dodavatelů, o jejichž umístění se bude losovat.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na písemnou formu nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Požadavek na jednu nabídku:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Další požadavky na zpracování nabídky:
viz Výzva k podání nabídky ke stažení

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 9), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 617600.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Edita PáslerováJiřího z Poděbrad 938,549 31 HronovIČ: 01745247

  Datum podpisu smlouvy: 31. 5. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o.Vídeňská 546/55,639 00 Brno – středIČ: 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 31. 5. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ENVIPARTNER, s.r.o.Vídeňská 546/55,639 00 Brno – středIČ: 28358589

  Datum podpisu smlouvy: 31. 5. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Ing. Stanislav MudrákPodhradí 69,763 26 LuhačoviceIČ: 45682020

  Datum podpisu smlouvy: 29. 5. 2019

Datum ukončení: 31. 5. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 3. 4. 2019
 
Aktualizováno: 5. 6. 2019