Back

Vzdělávání ve společnosti ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 12979

Název zakázky: Vzdělávání ve společnosti ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 13. 9. 2019

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Alpha Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.

Sídlo zadavatele: V.Opatrného 1050, 517 21 Týniště nad Orlicí

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ivana Krupičková
 • Telefon: +420724010888
 • E-mail: ivana.krupickova@kk-alpha.com

IČ zadavatele: 04468562

DIČ zadavatele: CZ04468562

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Lucie Grünwaldová
 • Telefon: +420607067846
 • E-mail: lucie.grunwaldova@kk-alpha.com

Lhůta pro podání nabídek: 30. 9. 2019 12:00

Místo pro podání nabídek:
ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o., V . Opatrného 1050, 517 21 Týniště nad Orlicí

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Dodavatel je povinen při zpracování nabídky dle této zadávací dokumentace dodržet požadavky zadavatele uvedené v části 1 Obecná část, a to vždy s ohledem na specifika konkrétní části veřejné zakázky uvedenými v příslušné části 2 Zvláštní části této zadávací dokumentace.

Tato veřejná zakázka vychází z projektu AGE MANAGEMENT ve společnosti ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o., registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009429 dle rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/1.3/079/0009429 a je spolufinancována z prostředků z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“), prioritní osa OPZ: 1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto zadávací řízení je realizováno v souladu s Pravidly OPZ.

Zadavatel není zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ“), poptávkové řízení je realizováno jako zakázka malého rozsahu a spolufinancováno z dotace na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace č.: OPZ/1.3/079/0009429 a dle pravidel pro zadávání zakázek dle Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost OPZ dostupných na www.esfcr.cz.

Dodavatel je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje vyplněním krycího listu nabídky, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

Cílem projektu AGE MANAGEMENT ve společnosti ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. je nastartování systému interního vzdělávání zaměstnanců. Konkrétně jde o vytvoření vzdělávacího programu pro předávání odborných znalostí, podporu a rozvoj pracovních schopností zaměstnanců společnosti v rámci Průmyslu 4.0. Dále pak o vytvoření personální strategie s ohledem na schopnosti zaměstnanců a zavedení age managementu ve společnosti.

S ohledem na skutečnost, že v rámci plnění veřejné zakázky by měly být zabezpečovány vzdělávací moduly odlišného obsahu a rozsahu, rozhodl se zadavatel tuto veřejnou zakázku dále rozdělit na čtyři části. S ohledem na skutečnost, že k plnění v rámci jednotlivých dílčích částí veřejné zakázky bude docházet v různých časových obdobích a v různých vzdělávacích modulech, rozhodl se zadavatel zadat jednotlivé části veřejné zakázky samostatně, přičemž ve vztahu ke každé dílčí části bude uzavřena samostatná smlouva s jedním dodavatelem.

Rozsah a požadavky na jednotlivé části předmětu zakázky jsou stanoveny v příloze č.1 výzvy, k nacenění poskytovaného plnění dodavatelům slouží příloha č. 2

Veřejná zakázka je dělena na dílčí části:

Číslo

Název dílčí části veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota dílčí části v Kč (bez DPH)

1

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

879.597,-Kč

2

Tvorba personální strategie v závislosti Age management

438.253,-Kč

3

Technické odborné školení – vzdělávání PLC moduly

69.000,-Kč

4

Technické odborné školení – vzdělávání kolaborativních robotů

195.000,-Kč

Dále viz. příloha výzva k podání nabídek

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1581850.00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dílčí plnění 1 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců: předpoklad 10/2019 – 03/2020 Dílčí plnění 2 – Tvorba personálních strategií: předpoklad 10/2019 – 03/2021 Dílčí plnění 3 – Technické odborné školení- vzdělávání PLC moduly : předpoklad 10/2019 – 03/2020 Dílčí plnění 4 – Technické odborné školení - vzdělávání kolaborativních robotů : předpoklad 10/2019 – 03/2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Místo zadavatele: ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.,V.Opatrného 1050,517 21 Týniště

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Základním kritériem hodnocení nabídky je u všech částí VZ ekonomická výhodnost nabídky, která bude posuzována dle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

  Vítěznou nabídkou se stane nabídka dodavatele, který nabídl nejnižší nabídkovou  cenu v Kč bez DPH při respektování všech podmínek a požadavků uvedených  v této Výzvě k podání nabídek.

  V případě rovnosti nabídkových cen rozhodne los. Losování bude provedeno zadavatelem transparentním způsobem při zachování zásady rovného přístupu a zákazu diskriminace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Základní způsobilost nesplňuje ten dodavatel, který:

byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Požadavky na prokázání profesní kvalifikace dodavatele

Splnění a prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní způsobilost splňuje a zároveň prokáže ten dodavatel, který předloží prostou kopii:

a)    výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (výpis z živnostenského rejstříku apod.), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)    dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to zejména

-       živnostenské oprávnění pro provozování živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - pro dílčí plnění č. 1, 3, 4

-       živnostenské oprávnění pro provozování živnosti poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - pro dílčí plnění č. 2.

V případě právnické osoby musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat i tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Prokazování základní způsobilosti:

Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být předloženo v originále.

Požadavky na prokázání profesní kvalifikace dodavatele:

Splnění a prokázání profesních kvalifikačních předpokladů

Profesní způsobilost splňuje a zároveň prokáže ten dodavatel, který předloží prostou kopii:

 

a)    výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (výpis z živnostenského rejstříku apod.), pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b)    dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a to zejména

-       živnostenské oprávnění pro provozování živnosti mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - pro dílčí plnění č. 1, 3, 4

-       živnostenské oprávnění pro provozování živnosti poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - pro dílčí plnění č. 2.

 Dále viz. Výzva k podání nabídek

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatelé podají nabídku následujícím způsobem:

Obálka s nabídkou bude označena slovy „NEOTVÍRAT“ a heslem „ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ - „AGE MANAGEMENT ve společnosti ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o.“ a dále číslem a názvem příslušné dílčí části, tj.

„Dílčí plnění 1 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“

nebo

 „Dílčí plnění  2 – Tvorba personální strategie v závislosti na Age management“

nebo

„Dílčí plnění 3 – Technické odborné školení- vzdělávání PLC moduly“

nebo

„Dílčí plnění 4 – Technické odborné školení- vzdělávání kolaborativní roboti

 

Obálka bude doručena osobně, poštou nebo kurýrní službou na adresu zadavatele:

 ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. ,V. Opatrného 1050, 517 21 Týniště nad Orlicí

 

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

-       Vrchní stranu nabídky obsahující identifikační údaje o dodavateli: Firma, IČO, sídlo a kontaktní osoba ve věci nabídky.

-       Krycí list nabídky (příloha č.1) – Krycí list nabídky bude podepsaný statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele na základě plné moci.

-       Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech (Příloha č.4 Čestné prohlášení o základních kvalifikačních předpokladech).- pro dílčí plnění 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4, do kterého podává nabídku.

-       Doklady o prokázání Profesních kvalifikačních předpokladů - pro dílčí plnění 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4, do kterého podává nabídku.

-       Doklady o prokázání Technických kvalifikačních předpokladů - pro dílčí plnění 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4, do kterého podává nabídku.

-       Dodavatel předloží podrobný návrh nabízeného plnění 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4, do kterého podává nabídku,

-       Dodavatel předloží osobou oprávněnou jednat za dodavatele podepsanou Smlouvu o poskytování dílčího plnění 1 nebo 2 nebo 3 nebo 4 a to v originále ve dvojím vyhotovení (Příloha č. 8).

Plná moc – Dodavatel doloží plnou moc pouze v případě, že budou Doklady o prokázání

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude dodavatelem uvedena v českých korunách bez DPH a je závazná pro uzavření smlouvy.

Celková nabídková cena za dané dílčí plnění bude dodavatelem uvedena v členění Cena bez DPH, DPH a cena vč. DPH dle zadání v krycím listu.

V případě, že je dodavatel neplátce DPH uvede cenu pouze do kolonky cena s DPH a pole pro uvedení ceny bez DPH a DPH nechá prázdnou.

Součástí nabídkové ceny jsou veškeré náklady potřebné na zajištění aktivit zejména náklady na odměnu pro lektora, jeho dopravu, ubytování, studijní materiály, atp. Součástí ceny jsou i náklady na zajištění výstupů a dokladů jako je Potvrzení o absolvování školení.

 

Nabídková cena může být dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka a všechny doklady v ní předložené budou zpracovány v listinné podobě v českém jazyce a bude podepsána dodavatelem nebo osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Nabídka bude řádně čitelná, bez škrtů a přepisů.Všechny popsané strany nabídky budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou včetně příloh a budou zabezpečeny, resp. svázány tak, aby nemohlo dojít k manipulaci s obsahem nabídky. Na obálce bude uvedena kontaktní adresa dodavatele.Nabídka bude dodaná poštou, doporučenou poštou, kurýrem nebo osobně na adresu – ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o., V. Opatrného 1050, 517 21 Týniště nad Orlicí. Podání nabídek e-mailem není možné. V případě osobního doručení nabídky budou nabídky doručeny na vrátnici v sídle zadavatele, kde budou nabídky převzaty.Nabídka do každého dílčího plnění bude zpracována samostatně se všemi náležitostmi. Pokud dodavatel podá nabídky pro více dílčích plnění zakázky, musí nabídky doručit v samostatných obálkách, vždy musí být na obálce označeno, pro jaké dílčí plnění je nabídka podávána.Nabídka bude zpracována v jednom tištěném originále a v jedné kopii v elektronické podobě na CD nebo flash disku.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její kontaktní adresu, telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku do každého dílčího plnění.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávací dokumentace může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz

Další požadavky na zpracování nabídky:

Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat pouze písemně dodatečné informace (odpovědi na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

V případě požadavku na dodatečné informace bude tento dotaz vznesen na kontaktní osobu Mgr. Lucii Grünwaldovou, +420 607 06 846, e-mail: lucie.grunwaldova@kk-alpha.com. a do kopie zadat také paní PaedDr. Ivanu Krupičkovou e-mail:ivana.krupickova@kk-alpha.com.

Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce.

Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečně informaci k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Centrum andragogiky s.r.o., K Dolíkám 809/8b,503 11 Hradec Králové, IČ:27489698

  Datum podpisu smlouvy: 3. 12. 2019

 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ATS aplikované technické systémy s.r.o.,Divadelní 1361/21, 741 01 Nový Jičín,IČO:27779556

  Datum podpisu smlouvy: 27. 11. 2019

Zrušené části zakázky: „Dílčí plnění 1 – Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců“ a „Dílčí plnění 4 – Technické odborné školení- vzdělávání kolaborativní roboti

Datum ukončení: 3. 12. 2019

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 13. 9. 2019
 
Aktualizováno: 4. 12. 2019