Zpět

Evropský sociální fond v ČR

Evropský sociální fond v ČR

Evropský sociální fond (ESF) je jedním ze tří strukturálních fondů Evropské unie. Je klíčovým finančním nástrojem pro realizování Evropské strategie zaměstnanosti.

Hlavním posláním ESF je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů.

Cíle Evropského sociálního fondu

 • Pomoc nezaměstnaným lidem při vstupu na trh práce
 • Rovné příležitosti pro všechny při přístupu na trh práce
 • Sociální začleňování, pomoc lidem ze znevýhodněných sociálních skupin při vstupu na trh práce
 • Celoživotní vzdělávání
 • Rozvoj kvalifikované a přizpůsobivé pracovní síly
 • Zavádění moderních způsobů organizace práce a podnikání
 • Zlepšení přístupu a účasti žen na trhu práce
 • Boj se všemi formami diskriminace a nerovnostmi souvisejícími s trhem práce

Operační programy Evropského sociálního fondu

Programové období 2014-2020

Programové období 2007-2013

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2007-2013 v České republice a hlavním městě Praze, byly:

Programové období 2004-2006

Programy, které umožňovaly čerpání prostředků z ESF v oblasti lidských zdrojů v období 2004-2006 v České republice a hlavním městě Praze, byly:

Příklady podporovaných projektů

Z Evropského sociálního fondu (ESF) jsou podporovány projekty neinvestičního charakteru, jako např.:

 • rekvalifikace nezaměstnaných,
 • speciální programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel,
 • tvorba inovativních vzdělávacích programů pro zaměstnance,
 • podpora začínajícím OSVČ,
 • rozvoj institucí služeb zaměstnanosti,
 • rozvoj vzdělávacích programů včetně distančních forem vzdělávání,
 • zlepšování podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele,
 • zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky,
 • zavádění a modernizace kombinované a distanční formy studia,
 • stáže studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků v soukromém a veřejném sektoru a další.

Zajímá vás, které projekty již byly z fondů ESF podpořeny? Prohlédněte si příběhy projektů a jejich účastníků.