Zpět

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Výzva pro předkládání GP 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Specifický cíl: Globálním cílem výzvy č. D6 je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.

Číslo: D6

Platnost od: 1. 4. 2014 0:00

Platnost do: 30. 5. 2014 12:00

Investiční priorita: 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Prioritní osa: Prioritní osa 3 - Sociální integrace a rovné příležitosti

Operační program: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Programové období: 2007-2013

Vyhlašovatel: Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí - Odbor implementace fondů Evropské unie

Typ výzvy: otevřená

 

Upozornění pro žadatele: dne 30. 4. 2014 byla uveřejněna revidovaná verze textu výzvy. Revizí č. 1 byl rozšířen bod, že povinnost předložit poslední daňové přiznání ověřené místně příslušným finančním úřadem a/nebo přílohu účetní závěrky, kterými doloží převažující předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poradenství, se netýká škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku, vysokých škol a diplomatických misí registrovaných na ministerstvu zahraničí (str. 8 nahoře textu výzvy).

Žádosti je možné podávat od 7. dubna 2014. 

Semináře pro příjemce:

Semináře pro žadatele:

Soubory ke stažení:

 


 
Uveřejněno: 31. 3. 2014
 
Aktualizováno: 17. 5. 2016