Formuláře týkající se ochrany osobních údajů

Osoby, jejichž osobní údaje jsou v OPZ+ (a případně také v OPZ) zpracovávány, mají na základě Obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo požadovat přístup k osobním údajům (viz
čl. 15), opravu nepřesností ve svých osobních údajích (viz čl. 16) a také mají právo na omezení zpracování (viz čl. 18).

Žádost lze Řídicímu orgánu OPZ/OPZ+ odeslat s využitím tohoto formuláře. V žádosti je třeba specifikovat, o jakých údajích jsou informace požadovány a zda je požadována kopie zpracovávaných osobních údajů.

Žádost lze Řídicímu orgánu OPZ/OPZ+ odeslat s využitím tohoto formuláře. V žádosti je třeba specifikovat, jaké údaje jsou nepřesné a jak je má správce změnit, aby byly správně.

Žádost lze Řídicímu orgánu OPZ/OPZ+ odeslat s využitím tohoto formuláře. V žádosti je třeba specifikovat, u kterých osobních údajů je požadováno omezit zpracování, jak mají být tyto nepřesné údaje opraveny a jaký je důvod žádosti o omezení zpracování.

Pozn.: S ohledem na to, že Řídicí orgán OPZ/OPZ+ nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný důvod), není v případě OPZ/OPZ+ relevantní právo dané osoby odvolat souhlas se zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po uplynutí doby, po kterou je Řídicí orgán OPZ/OPZ+ povinen předmětné osobní údaje uchovávat.

Doporučený způsob podání jakékoli z výše uvedených žádostí

Řídicí orgán OPZ/OPZ+ poskytne informace jen té osobě, o jejíž údaje se jedná, nebo osobě, která byla příslušnou osobou k tomuto jednání zplnomocněna. Podpis žádosti musí být proto nezpochybnitelný. Žádost je nutné buď podat prostřednictvím datové schránky (pozn.: držitelem datové schránky musí být příslušná fyzická osoba), nebo v listinné podobě prostřednictvím držitele poštovní licence. Při zaslání v listinné podobě musí být podpis na žádosti úředně ověřený.

Adresa pro podání:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce

Na Poříčním právu 1/376

128 01 Praha 2

Datová schránka: sc9aavg

  • V případě osobních údajů osob podpořených v souvislosti s realizací projektuosob uvedených v datech v MS2021+ (případně v MS2014+), žádost zasílejte oddělení monitoringu a reportingu.
  • V případě kontaktních osob zadavatelů zakázek, které jsou spolufinancovány z projektů podpořených z OPZ/OPZ+, kontaktních osob pro akce realizované v rámci projektů podpořených z OPZ/OPZ+, registrovaných uživatelů portálu OPZ/OPZ+ a účastníků akcí Řídicího orgánu OPZ/OPZ+ žádost zasílejte oddělení podpory implementace.
  • V případě osobních údajů hodnotitelů žádostí o podporu a dalších osob, které se přihlásily jako zájemci o zařazení do databáze hodnotitelů OPZ/OPZ+, žádost zasílejte oddělení podpory implementace.

Po předchozí domluvě lze žádost podepsat (po prokázání identity žadatele průkazem totožnosti) také na pracovišti Řídicího orgánu OPZ/OPZ+ v Kartouzské ulici v Praze 5. Kontakt pro sjednání termínu osobní návštěvy: +420 950 195 602.