Poučení pro registrované uživatele portálu OPZ

Správcem shromažďovaných osobních údajů osob, které se registrovaly jako uživatelé portálu OPZ, je Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2, datová schránka: sc9aavg. Údaje o pověřenci pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici adrese www.mpsv.cz, další informace jsou na portálu OPZ v sekci Ochrana osobních údajů.

Osobní údaje se zpracovávají v souvislosti s procesem poskytování podpory z Evropského sociálního fondu. Ministerstvo práce a sociálních věcí jakožto Řídicí orgán OPZ má na základě čl. 140 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. 12. 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, povinnost zajistit auditní stopu o provádění OPZ.

Jistá část provádění OPZ je zajišťována prostřednictvím portálu OPZ (www.esfcr.cz). Vymezené úkony prováděné na tomto portálu (přihlášení účastníků na akce pořádané Řídicím orgánem OPZ, editace údajů týkajících se akcí projektu podpořeného z OPZ, vkládání výběrových řízení na vymezené zakázky apod.) jsou vyhrazeny pouze registrovaným uživatelům tohoto portálu. Dále je Řídicí orgán OPZ povinen uchovávat záznamy o účastnících akcí, které byly v rámci provádění OPZ realizovány z jeho úrovně (např. semináře či konference).

Osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány pouze osobám, orgánům či institucím, kterým takové právo plyne z právních předpisů či veřejného zájmu. Orgány, které jsou oprávněny ke kontrole či auditu OPZ, jsou zejména orgány finanční správy, Ministerstvo financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr. Osobní údaje nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii, ani mezinárodním organizacím.

Subjekty osobních údajů mají právo:  

  1. požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům,
  2. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívají, že jejich osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
  3. požadovat omezení jejich zpracování.

Pozn.: S ohledem na to, že Řídicí orgán OPZ nezpracovává osobní údaje na základě souhlasu subjektu osobních údajů (tj. ke zpracování vždy existuje jiný důvod), není v případě OPZ relevantní právo dané osoby odvolat souhlas se zpracováním. Obdobně není relevantní právo na přenositelnost údajů. Právo na výmaz a právo být zapomenut budou relevantní až po uplynutí doby, po kterou je Řídicí orgán OPZ povinen předmětné osobní údaje uchovávat.