Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

„Školení v SW Siemens NX CAD CAM CAE + NX OPEN zaměřené na výrobu kusové a malosériové výroby“

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13971

Název zakázky: „Školení v SW Siemens NX CAD CAM CAE + NX OPEN zaměřené na výrobu kusové a malosériové výroby“

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 21. 1. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: MIKRON plus s.r.o.

Sídlo zadavatele: Klicperova 970, 415 01 Teplice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jaromír jemelík
 • Telefon: +420777011300
 • E-mail: jaromir.jemelik@mikron.cz

IČ zadavatele: 25000586

DIČ zadavatele: CZ25000586

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Miroslav Zügler
 • Telefon: +420723529670
 • E-mail: zugler@seznam.cz

Lhůta pro podání nabídek: 1. 2. 2022 15:00

Místo pro podání nabídek:
Klicperova 970, 415 01 Teplice

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

„Školení v SW Siemens NX CAD CAM CAE + NX OPEN zaměřené na výrobu kusové a malosériové výroby“

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1950000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
01.03.2022 - 30.09.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Klicperova 970, 415 01 Teplice

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Viz. příloha

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Viz. příloha

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Viz. příloha

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1946000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Engineering Consulting Services s.r.o.Manětínská 1494/7323 00 Plzeň – BolevecIČ: 02239442

  Datum podpisu smlouvy: 1. 2. 2022

Datum ukončení: 1. 2. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 21. 1. 2022
 
Aktualizováno: 1. 2. 2022