Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Implementace BIM v Autodesk REVIT – navrhování sdělovacích zařízení

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13867

Název zakázky: Implementace BIM v Autodesk REVIT – navrhování sdělovacích zařízení

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 19. 8. 2021

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Sídlo zadavatele: Legionářská 1085/8, Olomouc

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Václav Kratochvíl
 • Telefon: +420585570444
 • E-mail: kratochvil@moravia.cz

IČ zadavatele: 64610357

DIČ zadavatele: CZ64610357

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Martina Košťálková
 • Telefon: +420585570478
 • E-mail: kostalkova@moravia.cz

Lhůta pro podání nabídek: 30. 8. 2021 12:00

Místo pro podání nabídek:
Legionářská 1085/8, Olomouc

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Školení základních a pokročilých funkcí Autodesk REVIT se zaměřením na problematiku BIM s využitím nástrojů a aplikačních doplňků CCtools a CClibrary pro projektování sdělovacích zařízení pro 2 účastníky. 

Rozsah 40 hodin vč. závěrečného přezkoušení.

Obsah školení:

 • úvod do BIM
 • modelování konstrukcí, žlabů a elektroinstalačních trubek
 • trasování, dimenze, okruhování
 • koordinace ve 3D
 • zdroje BIM elementů
 • tvorba a parametrizace rodin
 • BEP, EIR, LOD
 • metody automatizace pomocí skriptování (Dynamo, Grashoper, ..)
 • práce v týmu
 • nastavení exportů
 • závěrečné přezkoušení

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 80000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
6 měsíců

Místo dodání / převzetí plnění:
Brno

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídková cena celkem bez DPH.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá na území České republiky nebo v zemi svého sídla daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat kalkulaci ceny, harmonogram školení, způsob výuky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena musí obsahovat jednotkovou cenu 1 školící hodiny bez DPH a celkovou cenu za 40 školících hodin vč. závěrečného přezkoušení. Součástí cenové nabídky musí být i veškeré další náklady spojené s výukou. 

Vzhledem k tomu, že již na dřívějších školeních jsme část zaměstnanců proškolili pro používání nástrojů CCtools a CClibrary, je pro nás klíčové zahrnout tyto nástroje o do tohoto školení. Nevlastníme dostatečný počet licencí pro účely školení, proto součástí nabídkové ceny bude i pronájem těchto doplňků po dobu školení. 

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Školení bude probíhat v prostorách naší společnosti, lektor bude přítomen osobně a harmonogram musí být nastaven tak, aby mezi jednotlivými školícími dny byl dostatečný prostor pro vstřebání učiva.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 19. 8. 2021
 
Aktualizováno: 31. 8. 2021