Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Kvalita, efektivita, inovace

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13705

Název zakázky: Kvalita, efektivita, inovace

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 11. 2020

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Břeclav

Sídlo zadavatele: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Bc. Svatopluk Pěček
  • Telefon: +420519311391
  • E-mail: svatopluk.pecek@breclav.eu

IČ zadavatele: 00283061

DIČ zadavatele: CZ00283061

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: JUDr. Roland Vlašic
  • Telefon: +420731428200
  • E-mail: roland.vlasic@breclav.eu

Lhůta pro podání nabídek: 15. 12. 2020 09:00

Místo pro podání nabídek:
náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je optimalizace procesů a pracovních postupů na Městském úřadě v Břeclavi posílením strategického řízení úřadu a zvýšením kvality jeho fungování. Konkrétně jde o podporu procesního řízení v organizaci žadatele, řízení rizik, tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů, rozvoj informačního systému města, zlepšení interní komunikace a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.


Součástí plnění veřejné zakázky jsou následující klíčové aktivity:
1) Zlepšení procesů
2) Zlepšení integrovaného systému řízení rizik
3) Zlepšení procesů správy zdrojů - majetku města
4) Rozvoj procesů strategického řízení                                                                                                                                                      5) Hodnocení zaměstnanců                                                                                                                                                                      6) Zvýšení efektivity hodnocení a přezkoumání systému                                                                                                                          7) Zlepšení kvality komunikace

Detailní specifikace jednotlivých klíčových aktivit je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této výzvy.

Jednotlivé klíčové aktivity jsou dále rozvedené v studii proveditelnosti uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této výzvy.

Nabídka dodavatele musí obsahovat všechny uvedené klíčové aktivity v celém svém rozsahu, není přípustné nabídnout pouze některé klíčové aktivity nebo část z některých klíčových aktivit.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1987000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.1.2021 - 30.4.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Sídlo zadavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Nabídky posouzené jako úplné dle podmínek výzvy a přijaté v řádném termínu pro podání nabídek budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti na základě níže uvedených kritérií. Nabídky budou posouzeny a hodnoceny tříčlennou komisí, přičemž hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem s vahou uvedenou v hodnotících kritériích. Vítěznou nabídkou je nabídka s nejvyšším bodovým hodnocením.

Hodnotící kritéria Váha v %
Nabídková cena v Kč bez DPH      90 %
Reference nad rámec kvalifikačního kritéria   10 %

Metoda vyhodnocení kritérií:
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH
Pro hodnocení nabídkové ceny za předmět plnění je nejvhodnější nabídkou ta, která nabídne nejnižší celkovou nabídkovou cenu bez DPH a vypočte se podle vzorce:


Nejnižší cena bez DPH
-----------------------------------------------------X 100 X (váha kritéria 0,9)
Hodnocená cena bez DPH

 

Reference nad rámec kvalifikačního kritéria
Hodnoceny budou přitom dvě vybrané osoby, které mají největší přínos pro řádnou realizaci předmětu veřejné zakázky, a to vedoucí realizačního týmu a člen týmu, které se budou podílet na provádění zakázky (vedle případných dalších členů týmu). Hodnocení probíhá nad rámec splnění technické kvalifikace. Za každou osobu lze získat 50 přidělených bodů, jak je uvedeno níže v tabulce.
 

ExpertBodovaná kritériaPočet bodů za každý
započítaný rok praxe
Maximální
bodové
ohodnocení
Vedoucí
realizačního
týmu
Počet referenčních projektů, z oblasti zaměřené na evaluaci stavu, návrhu optimalizace nebo zavedení procesního řízení v rámci veřejné správy, kde osoba působila jako člen týmu nad rámec kvalifikačního kritéria10 bodů za každý referenční projekt nad rámec
kvalifikačního kritéria
50 bodů
Člen týmuPočet referenčních projektů z oblasti zpracování koncepčních a/nebo
analytických dokumentů z oblasti správy majetku, kde osoba působila jako člen týmu nad rámec kvalifikačního kritéria
10 bodů za každý referenční projekt nad rámec
kvalifikačního kritéria
50 bodů

 

Dodavatel je povinen stanovit, které konkrétní osoby budou zařazeny do tohoto hodnocení. Do hodnocení může být zařazen vedoucí realizačního týmu a jeden z členů týmu, prostřednictvím kterého bude dodavatel prokazovat splnění výše uvedené technické kvalifikace z důvodu, že tyto dvě oblasti jsou stěžejní pro řádné naplnění předmětu zakázky.

Počet referenčních projektů musí být doložen realizovanými projekty, které budou detailně uvedeny v profesním životopisu jednotlivého člena týmu.

Dodavateli, který nepředloží žádné další referenční projekty nad rámec minimálně požadované kvalifikace, bude přidělen 0 bodů pro účely hodnocení tohoto dílčího kritéria.

Pro hodnocení tohoto kritéria je nejvýhodnější nabídkou ta, která získá nejvyšší počet bodů za reference nad rámec kvalifikačního kritéria a vypočte se dle vzorce:


Dosažené body nad rámec kvalifikace hodnocené nabídky
------------------------------------------------------------------------------ X 100 X (váha kritéria 0,1)
Počet bodů nejlépe hodnocené nabídky v rámci kritéria

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

1. Základní způsobilost:
Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon") nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; u právnické osoby musí tento předpoklad splňovat právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (je-li členem statutárního orgánu právnická osoba musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele); popř. též vedoucí pobočky závodu,

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
Způsob prokázání:
Dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, které je přílohou č. 5 této výzvy. Čestné prohlášení nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení dokladů dle § 75 zákona.


2. Profesní způsobilost:
a) Výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky (komory),

b) Doklad o oprávnění k podnikání: předložením živnostenského oprávnění či výpisu ze živnostenského rejstříku v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky pro předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona pro obor činnosti Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, případně oprávnění s obdobným oborem činnosti, jež umožní realizaci veřejné zakázky.


3. Technická kvalifikace:
seznam realizovaných významných služeb obdobného charakteru, které povahou korespondují s předmětem zakázky, poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení v rozsahu:

a) minimálně 2 služeb z oblasti zaměřené na evaluaci stavu, návrhu optimalizace nebo zavedení procesního řízení v rámci veřejné správy s minimálním finančním plněním 200.000 Kč bez DPH u každé z nich,

b) minimálně 1 služby z oblasti zaměřené na analýzu a řízení rizik v rámci veřejné správy s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH u každé z nich,

c) minimálně 2 služeb z oblasti zaměřené na zpracování koncepčních a/nebo analytických dokumentů z oblasti správy majetku s minimálním finančním plněním 200.000 Kč bez DPH u každé z nich,

d) minimálně 1 služby z oblasti zaměřené na strategické řízení a plánování s minimálním finančním plněním 150.000 Kč bez DPH u každé z nich,

e) minimálně 1 služby z oblasti zaměřené na řízení lidských zdrojů v rámci veřejné správy s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH u každé z nich,

f) minimálně 1 služby z oblasti zaměřené na lektorskou činnost systému řízení jakosti s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH u každé z nich,

g) minimálně 1 služby z oblasti zaměřené na zpracování komunikační strategie pro veřejnou správu s minimálním finančním plněním 80.000 Kč bez DPH u každé z nich.
Seznam realizovaných zakázek dodavatel předloží ve formě čestného prohlášení.

Popis zakázek bude obsahovat:
identifikační údaje objednatele, přesné označení zakázky,
přesný popis zakázky, ze kterého bude zřejmé splnění požadavků, kontaktní osoba objednatele pro ověření reference, termín realizace zakázky (od - do) s uvedením měsíců a let, celkové finanční náklady v částce Kč bez DPH,
podíl účastníka na realizaci tohoto plnění (konkrétní věcné plnění a procentuální vyjádření tohoto plnění.

b) seznam členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli a to v minimálním rozsahu:

-1 osoba (vedoucí realizačního týmu), která musí minimálně splňovat:

a) praxe 5 let v oblasti vedení projektů,

b) zkušenosti s realizací 2 služeb z oblasti evaluace stavu, návrhu optimalizace nebo zavedení procesního řízení v rámci veřejné správy s minimálním finančním plněním 200.000 Kč bez DPH u každé z nich.


v rámci realizačního týmu musí alespoň některý z členů týmu minimálně splňovat:

a) zkušenosti s realizací 1 služby z oblasti analýzy a řízení rizik v rámci veřejné správy s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH u každé z nich,

b) zkušenosti s realizací 2 služeb z oblasti zpracování koncepčních a/nebo analytických dokumentů z oblasti správy majetku s minimálním finančním plněním 200.000 Kč bez DPH u každé z nich,

c) zkušenosti s realizací 1 služby z oblasti strategického řízení a plánování s minimálním finančním plněním 150.000 Kč bez DPH u každé z nich,

d) zkušenosti s realizací 1 služby z oblasti řízení lidských zdrojů pro veřejnou správu s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH u každé z nich,

e) zkušenosti s realizací 1 služby z lektorské činnosti systému řízení jakosti s minimálním finančním plněním 100.000 Kč bez DPH u každé z nich,

f) zkušenosti s realizací 1 služby z oblasti v oblasti komunikace a komunikačních strategií pro veřejnou správu s minimálním finančním plněním 80.000 Kč bez DPH u každé z nich.


Zadavatel stanovuje minimální počet členů na 4 s tím, že jeden člen týmu může působit v maximálně třech aktivitách.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního kritéria předložením profesního životopisu, ze kterého bude vyplývat: jméno a příjmení, dosažené vzdělání, obor vzdělání, dosavadní praxe v oboru a seznam realizovaných služeb vztahující se k předmětu zakázky, uvedená s ohledem na výše specifikované požadavky zadavatele, informaci o tom, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli, vlastnoruční podpis člena lektorského týmu.

Členové realizačního týmu, pomocí nichž je dokládána technická kvalifikace, se budou podílet na realizaci příslušné části veřejné zakázky po celou dobu realizace, nebrání-li tomu těžko předvídatelné okolnosti, které účastník objektivně nemohl ovlivnit. V případě ukončení zapojení člena realizačního týmu musí být tento člen týmu dodavatelem nahrazen bez odkladu osobou splňující výše uvedená kritéria, přičemž splnění těchto kritérií je dodavatel povinen zadavateli doložit předem.

4. Doklady prokazující splnění kvalifikace může účastník předložit v prosté kopii, s tím že si zadavatel vyhrazuje právo požádat o předložení originálu či ověřené kopie. Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření uváděných informací o kvalifikaci dodavatele.

5. Namísto předložení dokumentů požadovaných zadavatelem je dodavatel oprávněn prokázat svou kvalifikaci výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 228 zákona) nebo certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů (obdobně podle § 239 zákona).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podává-li nabídku více dodavatelů společně, jsou povinni ve své nabídce uvést adresu pro doručování písemností zadavatele. Odesláním písemnosti na tuto adresu se má za to, že ji zadavatel odeslal všem účastníkům společné nabídky. Zadavatel má však právo odeslat písemnost i každému účastníku společné nabídky samostatně.

Dodavatel je povinen ve své nabídce specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele. Nepředložení seznamu poddodavatelů bude chápáno tak, že zakázka bude plněna bez využití poddodavatelů.


Nabídka bude předložena v následujícím členění:

1. krycí list nabídky s identifikačními údaji dodavatele, nabídkovou cenou a podpisem oprávněné osoby (osob) dodavatele (vzor viz příloha č. 4)

2. plná moc, pokud nabídku podepisuje zmocněná osoba

3. návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele (vzor viz příloha č. 3)

4. seznam poddodavatelů

5. doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace:                                                                                                                         a) čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor viz příloha č. 5),                                                                                                         b) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán,                                                                                                           c) doklad o oprávnění k podnikání,                                                                                                                                                           d) seznam realizovaných služeb,                                                                                                                                                             e) seznam členů realizačního týmu.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v Kč v členění celková cena bez DPH, DPH, celková cena včetně DPH.

Celkovou nabídkovou cenu tvoří součet dílčích cen za jednotlivé klíčové aktivity č. 1 až č. 7 v Kč bez DPH. Celková nabídková cena v Kč bez DPH bude předmětem hodnocení.

Další požadavky týkající se ceny předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podávají písemně, a to v listinné podobě. Nabídky musí být v listinné podobě podány v jednom vyhotovení v originále. Dodavatel podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídka včetně příloh bude zpracována v českém jazyce.Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném názvem zakázky: „Kvalita, efektivita, inovace" a nápisem „Neotevírať, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Na obálce či obalu bude uvedena identifikace dodavatele (včetně e-mailového či telefonického kontaktu).Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Kontaktní osoba zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek: JUDr. Roland Vlašic, email: roland. vlasic@breclav.eu.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídek.

Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ani veřejným příslibem.

Zadávací lhůta činí 60 dnů a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

Pokud je v podmínkách této výzvy uveden odkaz na určitého dodavatele či výrobek, zadavatel umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zadavatel si vyhrazuje, že posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provede až po hodnocení nabídek, a to u vybraného dodavatele. U ostatních dodavatelů může být posouzení splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení provedeno, až pokud s vybraným dodavatelem nebude uzavřena smlouva.

Zadavatel je oprávněn zrušit výběrové řízení v souladu s čl. 20.10 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13).

Pokud z jakéhokoliv důvodu se na straně zadavatele vyskytnou okolnosti, pro které zadavatel nemůže nebo nechce uzavřít smlouvu, má zadavatel právo odmítnout všechny předložené nabídky a smlouvu neuzavřít.

V případě zrušení či neuzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, nevzniká žádnému z dodavatelů nárok na náhradu škody ani náhradu jakýkoliv nákladů souvisejících s účastí dodavatelů v tomto výběrovém řízení. Podané nabídky se nevracejí, zůstávají v evidenci zadavatele pro účely zdokumentování průběhu výběrového řízení.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 13), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 1260000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ATTIS software s.r.o.Olomouc, Lazce, Hanušova 100/10IČO:25894978

    Datum podpisu smlouvy: 5. 2. 2021

Datum ukončení: 5. 2. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 11. 2020
 
Aktualizováno: 8. 2. 2021