Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Modernizace webových stránek městské části Praha 14

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14074

Název zakázky: Modernizace webových stránek městské části Praha 14

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 24. 6. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Městská část Praha 14

Sídlo zadavatele: Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9, PSČ 198 21

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Jiří Zajac
 • Telefon: +420225295205
 • E-mail: jiri.zajac@praha14.cz

IČ zadavatele: 00231312

DIČ zadavatele: CZ00231312

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Petr Suchan
 • Telefon: +420225295363
 • E-mail: petr.suchan@praha14.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 7. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
podatelna ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1070, Praha 9, PSČ 198 21

Popis (specifikace) předmětu zakázky:
Předmětem plnění je provedení činností dodavatele k zajištění modernizace webových stránek zadavatele. Dodavatel zajistí následující činnosti:  provedení aktualizace dokumentu “Analýza webu Praha 14” ze dne 30. listopadu 2019, který obsahuje provedenou analýzu řešení a podoby webových stránek (dále také jen “WS”) a tvoří nedílnou součást návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 6 Výzvy), a to formou uživatelského výzkumu (dále jen “Aktualizace”); Aktualizace se uskuteční prostřednictvím nástroje Google Analytics;  zapracování jednotlivých opatření a doporučení obsažených v Aktualizaci do podoby WS a provedení testování nového návrhu WS uživateli, a to ve vlastním testovacím prostředí dodavatele;  technickou implementaci díla a migraci dat z původní do nové podoby WS;  nasazení produkční verze WS. V rámci analytické části dodavatel provede tyto činnosti:  prověření stávající navigace na WS v konkrétních životních situacích; organizaci činnosti dvou „fokusních skupin“ (každá skupina bude mít 5-7 účastníků) za účelem upřesnění cílů a požadavků uživatelů - zajištění účastníků, moderátora, supervisora a zpracování výstupů (dále jen „Fokusní skupiny“);  zpracování Aktualizace - výstupní zprávy z analytické části, popisující zjištění dodavatele na základě činnosti Fokusních skupin a návrhy opatření pro modernizaci WS. V rámci návrhové a implementační části dodavatel provede tyto činnosti:  návrh nového, uživatelsky příjemného navigačního systému, který bude odpovídat současným trendům v této oblasti a zároveň zohlední potřeby všech věkových skupin uživatelů; návrh bude zpracován ve dvou variantách: a) varianta 1 – pracuje s veškerým zveřejněným obsahem na webu www.praha14.cz; b) varianta 2 – pracuje pouze s obsahem, který je dle vyhodnocení a analýzy dodavatele vhodné, případně povinné (na základě platné legislativy ČR) zveřejňovat na webových stránkách zadavatele;  zhotovení kompletního grafického návrhu WS, reflektujícího průběžně připomínky zadavatele, navázaný na návrh navigačního systému ve variantě, kterou zvolí zadavatel, případně doplní o další požadavky na úpravu dle svých potřeb, a to v přiměřené vazbě na existující logo manuál zadavatele, který bude dodateli poskytnut po podpisu smlouvy;  doplnění navigace pro indexovací roboty a doplnění sitemap do robots.txt, optimalizace JS a CSS stylů pro zrychlení načítáním doplnění alternativního obsahu k netextovým prvkům;  doplnění meta tagů;  strukturalizace dat pomocí rich snippet;  minifikace vhodných částí kódu stránek;  zlepšení cacheování stránky pro lepší uživatelský zážitek a doplnění opengraph a twitter tagů pro lepší použitelnost na sociálních sítích.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 415000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
nejpozději do 15. 12. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
sídlo zadavatele Bratří Venclíků 1073/8, Praha 9, PSČ 198 21

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena
 • Hodnocení nabídek: Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena jen na základě kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny (celková nabídková cena v Kč včetně DPH). V případě, že dvě nabídky budou obsahovat stejnou nabídkovou cenu, na lepším místě se umístí dříve podaná nabídka. Nabídkovou cenou je cena uvedená uchazečem v Krycím listu nabídky. Posouzení nabídek: Zadavatel posoudí nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek, zejména splnění povinných náležitostí nabídky a splnění podmínek pro účast v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo posoudit pouze nabídku, která se po provedeném hodnocení umístí první v pořadí.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST Způsobilým není dodavatel, který: a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ, nebo pro obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží, b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění, d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, e) je v likvidaci, nebo proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
  Způsob prokázání základní způsobilosti v nabídce:
  Základní způsobilost prokazuje dodavatel předložením čestného prohlášení (vzor v Příloze č. 2 této Výzvy). Z čestného prohlášení musí vyplývat, že dodavatel splňuje všechny uvedené základní předpoklady. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.
  PROFESNÍ ZPŮSOBILOST
  Splnění profesní způsobilosti prokáže dodavatel:a) předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
  b) předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti relevantní k předmětu tohoto zadávacího řízení, případně výpisu ze živnostenského rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá.
  Způsob prokázání profesní způsobilosti v nabídce:
  Profesní kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel předložením příslušných dokladů výše uvedených v originále nebo úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 3 měsíců přede dnem podání nabídky. Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel předložením dokumentu: Seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením výběrového řízení, včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele s uvedením telefonického a e-mailového kontaktu na zástupce objednatele. Dodavatel může využít vzor, který tvoří přílohu č. 5 této Výzvy. Požadovaná minimální úroveň: Pro splnění technické kvalifikace zadavatel požaduje, aby součástí seznamu významných služeb byla alespoň 1 významná služba, ukončená dodavatelem ke dni podání jeho nabídky, jejíž náplní byla tvorba či modernizace webových stránek územního samosprávního celku (např. obce, města, městské části) s počtem obyvatel převyšujícím 20 000, v minimální výši plnění 400.000,- Kč bez DPH a alespoň 1 významná služba, ukončená dodavatelem ke dni podání jeho nabídky, jejíž náplní byla tvorba či modernizace webových stránek jakéhokoliv subjektu, v minimální výši plnění 400.000,- Kč bez DPH. Způsob prokázání: Seznam významných služeb bude vyhotoven podle výše uvedené specifikace včetně uvedení ceny, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele. Součástí seznamu významných služeb musí být popis služby, ze kterého musí výslovně vyplývat splnění výše uvedených minimálních požadavků zadavatele na tvorbu či modernizaci webových stránek, dále pak cena významných služeb, doba a místo poskytnutí významných služeb, kontakt na objednatele pro ověření reference (jméno, telefon, email), a to vždy s odkazem na webové stránky objednatele či jiný odkaz, kde je možné se se službou poskytnutou Dodavatelem seznámit. Pokud byla významná služba plněna ve společnosti či jiném spojení dodavatelů, dodavatel je povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném a finančním) se na celkovém objemu významné služby podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Obchodní a platební podmínky Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to formou textu smlouvy obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené podmínky. Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění (vyznačeno žlutě). Smlouva bude podepsána osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele. Nabídka, která bude obsahovat nepodepsanou smlouvu nebo pozměněný obsah smlouvy mimo místa určená k vyplnění, může být ze soutěže vyřazena a dodavatel vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.,

Požadavky na zpracování nabídky Dodavatelé jsou povinni do nabídky zapracovat všechny požadavky zadavatele vyplývající z této Výzvy. Nabídka bude zpracována v českém jazyce, každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku pokrývající celý předmět zakázky. Zadavatel nepřipouští variantní nabídky. Místem pro podání nabídky je podatelna Úřadu městské části Praha 14 na adrese Bratří Venclíků 1070, 198 21 Praha 9, a to osobně v úředních hodinách: PO + ST 7:30 – 18:00 hod. ÚT + ČT 7:30 – 15:00 hod. PÁ 7:30 – 14:00 hod. Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné technickými problémy na straně dodavatele. Všechny doručené a přijaté nabídky budou opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu podaných nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro podání nabídek, nebudou otevírány. Struktura nabídky Zadavatel doporučuje následující strukturu nabídky:  Krycí list nabídky – Příloha č. 1 této Výzvy  Čestné prohlášení o plnění základní způsobilosti – Příloha č. 2 této Výzvy,  Doklady k prokázání profesní způsobilosti,  Doklady k prokázání technické způsobilosti – Seznam významných služeb – Příloha č. 5 této Výzvy,  Čestné prohlášení o poddodavatelích – Příloha č. 3 této Výzvy,  Čestné prohlášení k zásadám odpovědného zadávání – Příloha č. 4 této Výzvy  Návrh Smlouvy o dílo – Příloha č. 6 této Výzvy,  případně další dokumenty.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění (i) cena bez DPH (ii) sazba DPH a (iii) cena vč. DPH. Pokud dodavatel není plátcem DPH, tuto skutečnost uvede v nabídce, ve které uvede pouze nabídkovou cenu. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy a na krycím listu nabídky.
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému a včasnému plnění předmětu zakázky.
Nabídková cena musí být zpracována v souladu s podmínkami zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude předložena v listinné podobě v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (1x originál, 1x prostá kopie) a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nebo USB flashdisku, a to ve formátu *.pdf (kompletní scan nabídky) s vyplněným návrhem smlouvy.
Obě vyhotovení nabídky budou zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním provázkem, jehož volné konce budou zapečetěny nebo přelepeny nebo jinak ukončeny tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možné žádný list volně vyjmout.
Všechny listy nabídky budou číslovány vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou.
Dodavatelé podávají své nabídky v uzavřené obálce označené: „Modernizace webových stránek městské části Praha 14“ a nápisem: „Neotvírat“. Na obálce musí být uvedena adresa dodavatele.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 15 ze den 29. 4. 2022), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 24. 6. 2022
 
Aktualizováno: 24. 6. 2022