Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Monitorovací systém energií pro organizace Středočeského kraje

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14092

Název zakázky: Monitorovací systém energií pro organizace Středočeského kraje

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 8. 8. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Středočeský kraj

Sídlo zadavatele: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Jiří Snížek
  • Telefon: +420257280606
  • E-mail: snizek@kr-s.cz

IČ zadavatele: 70891095

DIČ zadavatele: CZ70891095

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Veronika Kortanová
  • Telefon: +420721604550
  • E-mail: Kortanova@rdksc.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 8. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v elektronické podobě na profilu zadavatele E-ZAK ve lhůtě pro podání nabídek.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka monitorovacího systému energií v rámci zavádění systému centrálního energetického managementu Středočeského kraje v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 50001: 2019 (v rámci přípravy na certifikaci Systému managementu hospodaření s energií).

Specifikace předmětu veřejné zakázky: 

Předmětem zakázky je dodávka, zavedení a provoz systému pro monitorování a vyhodnocování údajů o spotřebě elektrické energie a zemního plynu ve vybraných odběrných místech. Součástí zakázky je sběr dat z portálů distribučních společností a dodávka sady HW prostředků pro sběr dat z měřidel na vybraných odběrných místech. Systém musí být rozšiřitelný a migrovatelný do prostředí Technologického centra kraje nebo do prostředí eGovernment cloud. 

Specifikace systému je popsána formou sady funkčních a nefunkčních požadavků, rozdělených podle hlavních komponent systému (pozn.: jde o rozdělené z pohledu uživatelské funkcionality, nikoliv technickou architekturu řešení).

 

1. Webový portál bude mít za úkol především správu odběrných míst a vyhodnocování dat získaných sběrem z distribučních portálů nebo měřidel. 

2. Sběr dat z externích portálů bude zajišťovat automatizovaný sběr dat z externích portálů distribučních společností a následné předávání získaných dat do webového portálu. 

3. Sběr dat z měřidel bude zajišťovat získávání dat ze stávajících nebo nových měřidel v odběrných místech pomocí HW prostředků a následné předávání získaných dat do webového portálu. 

4. Nefunkční požadavky - licence, provozní platforma, podpora, zabezpečení, … 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 1845689,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.Fáze T+3, 2.Fáze T+6

Místo dodání / převzetí plnění:
Středočeský kraj

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je ekonomická výhodnost nabídky ve smyslu § 114 odst. 1 zákona. 

Základní kritérium pro hodnocení nabídek je celková nabídková cena. 

Účastník stanoví nabídkovou cenu za řádné a včasné splnění předmětu Veřejné zakázky, na jejíž plnění podává nabídku. 

Nabídková cena bude zpracována podle požadavků této Výzvy a jejích příloh a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky (předmětu plnění). 

Nabídková cena bude uvedena na krycím listu (příloha č. 1 této zadávací dokumentace) v následujícím členění: 

• Cena v Kč bez DPH 
• Sazba DPH v % 
• Cena v Kč včetně DPH 

Nabídková cena účastníka bude dále uvedena v závazném návrhu smlouvy (příloha č. 5 této zadávací dokumentace) ve struktuře požadované tímto návrhem smlouvy. 

Účastník odpovídá za to, že jeho nabídka zahrnuje všechny práce, činnosti, služby a dodávky vymezené 

v zadávací dokumentaci a že v uvedené nabídkové ceně jsou obsaženy veškeré náklady spojené s 

realizací zakázky (předmětu plnění).

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Obecná ustanovení o prokazování kvalifikace 

Zadavatel stanovil požadavky na kvalifikaci analogicky k požadavkům uvedeným v § 73 zákona. 

Kvalifikovaným pro splnění Veřejné zakázky je účastník, který: 

a) splní základní způsobilosti ve smyslu § 74 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.2 této zadávací dokumentace; 

b) splní profesní způsobilosti ve smyslu § 77 zákona, v rozsahu dle odst. 3.3 této zadávací 

dokumentace; 

c) splní technickou kvalifikaci ve smyslu § 79 a násl. zákona, v rozsahu dle odst. 3.4 této zadávací dokumentace.

Technická kvalifikace 

Zadavatel požaduje po účastníkovi prokázání technické kvalifikace analogicky dle § 79 zákona. 

K prokázání technické kvalifikace účastník 

A) Předloží formou čestného prohlášení seznamu zakázek z oblasti monitoringu energií realizovaných za poslední 3 roky před zahájením poptávkového řízení včetně popisu služby, doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele (s uvedením kontaktu, na kterém lze reference ověřit), viz. příloha č.7. 

Účastník splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud v posledních 3 letech realizoval 

a) alespoň 2 zakázky spočívající v instalaci monitorovacího systému elektrické energie včetně zavedení SW nástroje na zpracování dat, vyčítání naměřených hodnot z distribučních portálů a instalaci měřidel spotřeby elektrické energie u odběrových míst, 

nebo 

b) alespoň 2 zakázky spočívající v instalaci monitorovacího systému zemního plynu včetně zavedení SW nástroje na zpracování dat, vyčítání naměřených hodnot z distribučních portálů a instalaci měřidel spotřeby zemního plynu u odběrových míst, 

nebo 

c) alespoň 1 zakázku spočívající v instalaci monitorovacího systému elektrické energie včetně zavedení SW nástroje na zpracování dat, vyčítání naměřených hodnot z distribučních portálů a instalaci měřidel spotřeby elektrické energie u odběrových míst a alespoň 1 zakázku spočívající v instalaci monitorovacího systému zemního plynu u veřejného nebo podnikatelského subjektu včetně zavedení SW nástroje na zpracování dat, vyčítání naměřených hodnot z distribučních portálů a instalaci měřidel spotřeby zemního plynu u odběrových míst, 

B) Předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci minimálně jedné osoby vztahující se k požadovaným činnostem u fyzické osoby, která bude služby poskytovat, nebo fyzických osob, které budou služby poskytovat. 

Účastník splňuje kritérium technické kvalifikace, pokud 

a) má minimálně 3 letou praxi v oblasti softwarového monitorování energií – doloží čestným prohlášením a profesním životopisem, 

b) má minimálně 3 letou praxi při instalaci měřidel energií - doloží čestným prohlášením a profesním životopisem.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zpracována v souladu se zákonem, podle aktuálních pravidel OPZ a dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentace. 

Nabídky na Veřejnou zakázku se podávají v elektronické podobě, a to pomocí elektronického nástroje E-ZAK dostupného na zakazky.kr-stredocesky.cz. Zadavatel doporučuje podat nabídku jako soubor dokumentů v komprimované (zabalené) složce (metoda ZIP). Zadavatel upozorňuje, že v případě, že chce účastník předložit elektronický originál dokumentu, nesmí být s tímto dokumentem nijak manipulováno (dokument nesmí být upraven, spojen s jiným PDF dokumentem apod.). Nabídka nemusí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Nabídka nemusí obsahovat elektronické originály dokumentů, u vybraného dodavatele si zadavatel může vyžádat 

předložení originálů o kvalifikaci, pokud již tyto nebyly v zadávacím řízení předloženy. V nabídce na krycím listě dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, musí být uvedeny identifikační údaje účastníka v rozsahu analogicky dle § 28 ods. 1 písm. g) zákona. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy a jiné nesrovnalosti, které by Zadavatele mohly uvést v omyl. 

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nezbytná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje zakazky.kr-stredocesky.cz. Nabídky musí účastníci doručit výše uvedeným způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. 

Nabídka účastníka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle §5 odst. 3 vyhlášky č. 260/ 2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody. 

Účastník může v poptávkovém řízení podat pouze jedinou nabídku, a pokud podá nabídku, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomtéž poptávkovém řízení prokazuje kvalifikaci. 

Pokud účastník podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími účastníky nebo podá nabídku a je současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník v tomto zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, bude Zadavatelem vyloučen ze zadávacího řízení.

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Požadavky na obsah nabídky 

Nabídka na Veřejnou zakázku bude předložena v následující struktuře: 

a) Krycí list nabídky dle vzoru, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace 

b) Obsah nabídky 

c) Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů 

d) Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této zadávací dokumentace 

e) Seznam poddodavatelů, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace 

f) Podepsaný závazný návrh smlouvy na plnění Veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace 

g) Další dokumenty požadované zadávací dokumentací anebo dle uvážení účastníka – doklady osvědčující odbornou způsobilost osob aj. (nebo poddodavatelské smlouvy) 

h) Seznam realizovaných veřejných zakázek k prokázání technické specifikace dle bodu 3.4. (např. formou čestného prohlášení, které je přílohou č. 7 této dokumentace) 

i) Popis řešení ve formě vyplněné přílohy č. 8 této dokumentace - Splnění specifikace předmětu VZ 

Požadavky na členění nabídky dle výše uvedeného mají doporučující charakter.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nezbytná registrace v elektronickém nástroji E-ZAK, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje zakazky.kr-stredocesky.cz. Nabídky musí účastníci doručit výše uvedeným způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.Nabídka účastníka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle §5 odst. 3 vyhlášky č. 260/ 2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 8. 8. 2022
 
Aktualizováno: 19. 9. 2022