Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Odborné vzdělávání KOMA - Industry s.r.o. – III.

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14088

Název zakázky: Odborné vzdělávání KOMA - Industry s.r.o. – III.

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 28. 7. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: KOMA-Industry s.r.o.

Sídlo zadavatele: Hradišťská 34, Český Těšín - Koňákov, PSČ 735 62

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Gustav Kotajny
  • Telefon: +420602550841
  • E-mail: gustav.kotajny@komaindustry.cz

IČ zadavatele: 64617912

DIČ zadavatele: CZ64617912

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Lenka Janeczková
  • Telefon: +420776162283
  • E-mail: lenka.janeczkova@komaindustry.cz

Lhůta pro podání nabídek: 11. 8. 2022 14:00

Místo pro podání nabídek:
KOMA-Industry s.r.o., Ruská 514/41, Ostrava-Vítkovice, 703 00

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053. 

Školení budou otevřená určená pro vybranou skupinu zaměstnanců společnosti KOMA-Industry s.r.o. Školené kurzy budou realizovány v prezenční formě.

Skupina - max. 12 osob.

Školící den - max. 7,5 hodin včetně 30 min povinné přestávky dle § 88 Zákoníku práce (1h=60 minut).

Téma vzdělávání: Obsluha tlakových nádob stabilních

Počet osob: 13 osob

Počet skupin: 2

Délka kurzu/1 skupina: 7 VH

 

Dodavatel zajistí na všechna školení následující výstupy a adekvátní lektorské kapacity:

Školitele/lektory
Evidence docházky
Potvrzení o absolvování
Závěrečný protokol po ukončení vzdělávání
Výukové materiály – v případě potřeby pro vzdělávání

 

Při zajištění výše uvedených skutečností se bude dodavatel řídit Pravidly pro vizuální identitu OPZ stanovenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ.

 

Účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) je vázán celým obsahem své nabídky.

Součástí plnění dodavatele budou veškeré činnosti, které nejsou detailně specifikovány, ale které jsou nutné pro řádné poskytování zadavatelem požadovaných služeb.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 9100,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaný termín realizace vzdělávacích kurzů je září 2022 až červenec 2023. Vzdělávací kurzy budou probíhat dle harmonogramu a možností zadavatele. Orientační harmonogram bude s vybraným dodavatelem dohodnut neprodleně po podpisu. Termíny vzdělávacích kurzů mohou být upraveny na základě potřeb zadavatele.

Místo dodání / převzetí plnění:
školicí místnost v Moravskoslezském kraji zajištěné objednatelem i dodavatelem

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Kritériem hodnocení zakázky je nejnižší nabídková cena.

Nejnižší cenová nabídka (100 %)

Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH stanovená jako cena celková za kompletní realizaci předmětu zakázky definovaného touto Výzvou a podmínkami stanovenými v návrhu smlouvy o zajištění odborného proškolení zaměstnanců. 

Způsob hodnocení nabídek

Doručené nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny za předmět plnění poskytovaný zadavateli v Kč bez DPH. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky podle výše nabídkové ceny, a to vzestupně od nejnižší až po nejvyšší nabídkovou cenu. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotící kritérium je v souladu se zásadou transparentnosti a je v souladu s požadavky uvedenými v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost v kap. Pravidla pro zadávání zakázek.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní způsobilost

Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek, splatný nedoplatek na pojistném či na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – podepsaný originál dodavatelem či osobou oprávněnou k zastupování dodavatele (statutárním orgánem nebo osobu k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem zastupování dodavatele + prostou kopii plné moci, je-li relevantní) ne starší než 90 dní ke dni podání nabídky. Vzor prohlášení je přílohou č. 3 této Výzvy. 

Profesní způsobilost

Doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (zadavatel doporučuje obor živnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, případně výpis ze živnostenského rejstříku, ze kterého toto oprávnění vyplývá), doklad bude předložen v prosté kopii.
Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpis z jiné evidence, pokud je v ní zapsán ve stáří max. 90 dní k podání nabídky, doklad bude předložen v prosté kopii.

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Všechny informace a údaje uvedené ve výzvě a v přílohách vymezují závazné požadavky zadavatele, které je účastník povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce je akceptovat. Pokud účastník nepřijme požadavky stanovené výzvou a přílohami, bude se jednat o nesplnění podmínek a účastník bude vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nabídka musí být řádně čitelná a bez škrtů a přepisování. Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky bude:

Titulní strana nabídky
Krycí list nabídky podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele (Příloha č. 1)
Čestné prohlášení o neexistenci vlastnictví podílu společnosti vyššího než 25 % veřejným funkcionářem nebo jím ovládanou osobou v obchodní společnosti (Příloha č. 2), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti – (Příloha č. 3 Výzvy), podepsané dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele
Doklad o oprávnění k podnikání
Výpis z obchodního rejstříku (je-li relevantní)
Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 4) podepsaný dodavatelem, případně osobou oprávněnou jednat za dodavatele
Návrh smlouvy – řádně vyplněný a podepsaný dodavatelem (Příloha č. 5).
Další relevantní dokumenty dle zvážení dodavatele
Plná moc – pouze v případě jedná-li a podepisuje-li za dodavatele zmocněnec (v originále nebo ověřené kopii).

Zadavatel jako přílohu č. 6 této Výzvy předkládá ukázku složení nabídky, která může sloužit jako pomocný vzor pro kompletaci nabídky účastníka. Výčet obsažených údajů v tomto dokumentu Výzvy slouží pouze jako návod a neobsahuje kompletní požadované údaje.

Za obsahovou úplnost nabídky odpovídá výhradně účastník – výčet dokumentů obsažený v tomto článku Výzvy slouží pouze pro usnadnění orientace účastníka při kompletaci nabídky – pokud v tomto výčtu nebude uveden dokument a povinnost jeho doložení do nabídky by event. vyplývala ze zadávacích podmínek, nemůže se účastník zbavit odpovědnosti za obsahovou neúplnost nabídky poukazem na tento výčet dokumentů.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Celková nabídková cena bez DPH bude uvedena v krycím listu nabídky (Příloha č. 1).

Nabídková cena bude dále uvedena v kapitole Závazný vzor kalkulace kurzů (Příloha č. 4) a v Návrhu smlouvy (Příloha č. 5). Celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky, příloze č. 5 a Návrhu smlouvy se bude shodovat, v případě nesouladu je rozhodující nabídková cena uvedená v Návrhu smlouvy.

V nabídkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady nutné k realizaci této zakázky. Jejich navýšení při samotném průběhu projektu není možné.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa účastníka. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Do nabídky je zakázáno vpisovat jakékoliv dodatečné informace. Nabídka účastníka bude podána v jednom originálním vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusejí. Nabídky se nepodávají prostřednictvím datových schránek nebo zasláním do elektronické pošty zadavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek musí být doručena elektronicky e-mailem na adresu lenka.janeczkova@komaindustry.cz. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti dle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje), anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.Zadavatel je oprávněn během lhůty. podání nabídek změnit podmínky výzvy. Takto provedenou změnu musí zadavatel zaslat k uveřejnění i na portál www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Zadavatel jako součást výzvy předkládá obchodní podmínky zpracované ve formě závazného návrhu smlouvy o zajištění odborného proškolení zaměstnanců (Příloha č. 5). Dodavatel je povinen akceptovat znění závazného návrhu smlouvy a není oprávněn jakkoli zasahovat do jeho textu, tímto není dotčeno vyplnění zadavatelem požadovaných částí závazného návrhu smlouvy, a to identifikační údaje poskytovatele služeb na str. 1 a výši celkové ceny bez DPH na str. 4 a přílohu č. 1 návrhu smlouvy,. Nesplnění této podmínky je považováno za závažné porušení zadávacích podmínek s následkem vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. Návrh smlouvy bude podepsán osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Je-li smlouva podepisována osobou zmocněnou dodavatelem, musí být v nabídce předložena plná moc v prosté kopii.

Variantní ani částečné řešení nabídky není přípustné.

Nabídka ani její části se dodavateli nevrací.

Odevzdáním nabídky souhlasí dodavatel s podmínkami této výzvy.

Dodavateli nenáleží náhrada nákladů, škod či ušlého zisku vzhledem k účasti ve výběrovém řízení.

Dodavatel je povinen archivovat veškeré dokumenty týkající se projektu min. 10 let po ukončení projektu, pokud český právní řád nestanoví jinak. Doba archivace začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla příjemci vyplacena závěrečná platba, příp. kdy příjemce poukázal přeplatek dotace stanovený na základě̌ schváleného vyúčtování výdajů̊ v závěrečné žádosti o platbu zpět ŘO. Dodavatel musí umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu těchto dokladů.

Zadavatel upozorňuje na povinnosti a možnosti zrušení veřejné zakázky dle ustanovení čl. 20.10. Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 8800.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Vítkocice, a.s., Ruská 3020, 703 00 Ostrava, IČ: 45193070

    Datum podpisu smlouvy: 18. 8. 2022

Datum ukončení: 18. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 28. 7. 2022
 
Aktualizováno: 18. 8. 2022