Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Platební automat

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13975

Název zakázky: Platební automat

Druh zakázky: Dodávka

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 2. 2. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Rožnov pod Radhoštěm

Sídlo zadavatele: Masarykovo náměstí 128/129, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Jan Pavlica
  • Telefon: +420571661102

IČ zadavatele: 00304271

DIČ zadavatele: CZ00304271

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Luděk Šimurda
  • Telefon: +420731131829
  • E-mail: ludek.simurda@roznov.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 2. 2022 09:00

Místo pro podání nabídek:
Adresou pro doručení/podání nabídek je: Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm (podatelna), Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je dodání samoobslužného platebního automatu pro město Rožnov pod Radhoštěm včetně napojení na ekonomický systém Ginis, který splňuje veškeré technické parametry stanovené touto výzvou k podání nabídek a je v souladu s veškerými právními předpisy upravujícími oběh a nakládání s bankovkami a mincemi, včetně dodání na místo, předání kompletní dokumentace, zaškolení obsluhy, provedení instalace a konfigurace a poskytování servisní prohlídky.

II. Popis a podmínky předmětu zakázky

Pořízení samoobslužného platebního automatu je součástí projektu „Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm“, který je spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Dodavatel je tak povinen respektovat a řídit se pravidly tohoto programu a držet se schváleného projektu Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm.

Pro akceptaci podrobné specifikace předmětu díla je nutné splnit minimální obecné, technické a softwarové požadavky. Všechny požadavky je nutné prokázat v předložené nabídce.

OBECNÉ POŽADAVKY

Doprava a montáž platebního automatu v budově Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Stojanový ocelový skelet s možností barevného provedení obsahující jak obslužnou část, tak trezor. Automat bude volně umístěn uvnitř budovy.
Zprovoznění dodaného platebního automatu u zadavatele, uvedení do ostrého provozu.
Zaškolení personálu.
Technická podpora prostřednictvím e-mailu či telefonu.
Pravidelné servisní prohlídky celého systému min. 2x ročně po dobu 5 let.
Servis / oprava v místě do 2 pracovních dnů od nahlášení závady.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Přístup ke všem prvkům z přední části automatu.

Samostatné uzamykatelné pokladničky.
Uzamykatelné tělo automatu.
Display min. LCD 17“.
Akceptace a platby přes bankovní (kreditní a debetní) karty.
Dotyková ovládací obrazovka v českém jazyce s možností přepnutí na AJ verzi.
UPS s odpovídající dobou pro bezpečné dokončení transakce a vypnutí automatu při výpadku napájení.
Bezpečnostní nastavení pro připojení terminálu do sítě LAN.
Přijímání veškerých tuzemských bankovek i mincí – vrácení všech druhů mincí a tří vybraných bankovek.
Možnost souhrnné platby více poplatků při jedné transakci (platbě).
Systém výdeje přeplatku CZK minimálně ve 3 definovaných hodnotách bankovek formou recyklace: výdej bankovek ze zásobníku, které se průběžně doplňují z přijatých plateb, kapacita recyklačních zásobníků min. na 200 bankovek.
Technologie pro bezhotovostní platbu – klávesnice, čtečka karet, bezkontaktní čtečka.
Termotiskárna s napájecím zdrojem. Délka pásky k tisku min. 300 m.
Čtečka čárového kódu a QR /Bare kódu.
Čtečka kontaktních i bezkontaktních karet – platba bude převedena na účet Města Rožnov pod Radhoštěm vedený v ČSOB, a.s.
Pokladna musí umožnit tisk a výdej dvou lístků - originál a kopie dokladu.
Pokladna musí umožnit konfiguraci obsahu dokladů (lístků) a jejich délku.
Pokladna musí generovat pravidelné ekonomické závěrky (přehled kolik bylo vybráno prostředků a na jaké číselníky).
Hlášení systému o jednotlivých možných chybách (dochází hotovost, přeplněn, stav papíru atd.).
Integrované storno tlačítko.
Přístroj je již včetně všech licencí/certifikací potřebných k provozu. Přístroj splňuje tyto tři body:

Rozpozná pravost a platnost přijímaných tuzemských a cizozemských bankovek a mincí,
Odmítne podezřelé a neplatné bankovky a mince a
Nevrátí do oběhu nepravé a neplatné bankovky.

Splnění bezpečnostních požadavků, tj. elektronické a mechanické zabezpečení automatu, uzamykatelný vnitřní trezor.

SOFTWAROVÉ POŽADAVKY

Bezkontaktní úhrady budou napojeny na účet u ČSOB, a. s.

SW bude komunikovat se systémem sw GINIS (IS GORDIC) přes standardní rozhraní systému GINIS.
Pokladna bude pracovat ve dvou režimech dle nastavení uživatele:

Off-line – tzn. výstup do účetnictví bude na základě listinné účetní závěrky vytištěné přístrojem na vyžádání k určitému datu.

On–line – tzn. výstup do účetnictví bude prováděn datovým přenosem do informačního systému GINIS přes sw rozhraní. Součinnost se společností Gordic spol. s r.o. zajistí kupující. Dodavatel se musí napojit na standardní rozhraní systému GINIS.

Automat bude rozlišovat platby na základě identifikace. Identifikace plateb bude z ekonomických systémů. Buď bude vytištěna na dokladu pro občana jako QR kód nebo číselný údaj (variabilní symbol). Dohledání identifikace platby bude přes variabilní symbol, QR kód (variabilní symbol v QR kódu) nebo unikátním číslem plátce. Dohledání (párování) platby vždy bude probíhat v pokladnách ekonomického systému GINIS.

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 724270,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Dodavatel dodá předmět zakázky (včetně instalace, zprovoznění a proškolení) nejpozději do 3 měsíců od účinnosti smlouvy.

Místo dodání / převzetí plnění:
Město Rožnov pod Radhoštěm, Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny:

Hodnotící kritérium: Celková nabídková cena bez DPH - váha 100 %

Zadavatel seřadí nabídkové ceny podle jejich výše. Nejúspěšnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění všech podmínek zadavatele.

V případě rovnosti nabídkových cen dvou či více nabídek rozhoduje o celkovém pořadí nabídek los. Losování se může účastnit jeden zástupce každého z účastníků, jejichž nabídky splnily podmínky pro losování (komise může po zástupci požadovat, aby se prokázal dokladem totožnosti a oprávněním zastupovat účastníka). Dotčení účastníci budou vyzváni k účasti na losování nejméně 2 pracovní dny před samotným losováním.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Zadavatel požaduje po dodavatelích prokázání této kvalifikace:

- Základní způsobilosti

- Profesní způsobilosti

- Technické kvalifikace

 

Bližší popis je uveden v přílohách.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat:

krycí list nabídky, ve kterém budou uvedeny identifikační údaje dodavatele, kontaktní osoba dodavatele včetně kontaktní adresy a e-mailové adresy, nabídková cena celkem
ve členění - v Kč bez DPH, DPH v Kč, v Kč včetně DPH; dodavatel může využít krycí list, který je přílohou č. 1 výzvy; krycí list bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem
či za dodavatele,
kupní smlouva včetně přílohy č. 1, která je přílohou č. 2 výzvy; do smlouvy dodavatel doplní jen údaje v částech označených      , ostatní úpravy nejsou povoleny; smlouva bude podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; předložená kupní smlouva je závazná,
doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace, podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele; dodavatel může využít přílohy výzvy č. 3, 4 a 5,
prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů, kdy počátek této lhůty je konec lhůty pro podání nabídek, podepsané uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem; dodavatel může využít přílohu výzvy č. 6,
1x CD nebo flash disk, na kterém bude nahraná nabídka uchazeče (vyplněný návrh smlouvy bude nahrán na CD nebo flash disku rovněž ve formátu .doc nebo .docx).

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou celkem se rozumí celková cena za celý předmět veřejné zakázky tak, jak je vymezena touto písemnou výzvou a jejími přílohami, zejména smlouvou. Nabídková cena celkem musí obsahovat veškeré náklady dodavatele k řádnému provedení předmětu veřejné zakázky, včetně všech nákladů, vyplývajících z podmínek výběrového řízení.

Nabídková cena celkem (ve členění cena celkem v Kč bez DPH, DPH v Kč a cena celkem v Kč včetně DPH) bude dodavatelem doplněna do krycího listu (příloha č. 1 výzvy) a do kupní smlouvy (příloha č. 2 výzvy).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Požadavky na formu zpracování nabídky:-každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku,-nabídka bude doručena/podána písemně v listinné podobě ve lhůtě pro podání nabídek,-nabídka bude zpracována v českém jazyce, v jednom vyhotovení – originál,-nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,-nabídka bude předložena v uzavřené, neporušené a řádně označené obálce, -zadavatel nepřipouští variantní řešení,-doklady, u kterých zadavatel vyžaduje podpis osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, budou podepsány: -osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeč zapsán, nebo-zástupcem uchazeče, který je k podepisování dokladů za uchazeče zplnomocněn osobou/osobami oprávněnou/oprávněnými jednat jménem uchazeče, přesně v souladu se způsobem jednání, zapsaným v obchodním rejstříku, pokud je v tomto rejstříku uchazeč zapsán; v tomto případě musí být součástí nabídky originál plné moci nebo úředně ověřená kopie plné moci. -zadavatel doporučuje dodavatelům, aby listy nabídky byly řazeny v pořadí: -krycí list nabídky (podepsaný), -návrh kupní smlouvy (podepsaný), -doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace (podepsané), -prohlášení o vázanosti nabídkou po dobu 90 kalendářních dnů (podepsané), -1x CD,-nabídka bude zabezpečena proti manipulaci, tj. listy nabídky budou navzájem spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny proti jejich vyjmutí z nabídky,-listy nabídky, kde je vyžadován podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele, budou podepsané,-obálka s nabídkou bude řádně označena textem NEOTEVÍRAT – nabídka pro veřejnou zakázku s názvem „Platební automat“-obálka s nabídkou bude dále označena názvem dodavatele, kontaktní adresou dodavatele a jeho identifikačním číslem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce, konkrétně v krycím listu nabídky, uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Zadavatel je oprávněn během lhůty k podání nabídek změnit podmínky výzvy. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně (prostřednictvím e-mailové zprávy kontaktní osobě zadavatele) vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Kontaktní osobou zadavatele pro vysvětlení zadávacích podmínek je: Ing. Luděk Šimurda, samostatný odborný referent, e-mail: ludek.simurda@roznov.cz.Pokud vysvětlení, změna nebo doplnění zadávacích podmínek vyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel tak učiní. V případě takové změny podmínek výběrového řízení, která může rozšířit okruh možných dodavatelů, prodlouží zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila alespoň minimální délku pro lhůtu pro podání nabídek platnou dle pravidel OPZ pro danou kategorii zakázek.Veškeré vysvětlení (včetně přesného anonymizovaného znění dotazů/požadavků), změny, doplnění zadávacích podmínek anebo dodatečné informace budou zveřejněny stejným způsobem jako tato výzva, tedy na portálu www.esfcr.cz a na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304271.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Podáním nabídky dává uchazeč souhlas se zveřejněním svých identifikačních údajů a nabídkové ceny pro shora uvedenou veřejnou zakázku.

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit tuto veřejnou zakázku.

Náklady, spojené s vypracováním nabídky, nese uchazeč.

Zadavatel si vyhrazuje právo vycházet při postupech v řízení z rozhodovací praxe ÚOHS[1] a příslušných soudů.

Zadavatel si může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů sám; v případě nejasností je, zejména u kvalifikace, oprávněn požadovat předložení originálů či úředně ověřených kopií dokladů.

Důvody pro zrušení daného výběrového řízení jsou uvedeny v Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo vydání 14, datum účinnosti od 1. 7. 2021, konkrétně v kapitole 20.10 Zrušení výběrového řízení.

Zadavatel neidentifikoval žádné aspekty odpovědného zadávání veřejných zakázek, jež by byly aplikovatelné ve vztahu k předmětu plnění této veřejné zakázky.

 

[1] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost, číslo vydání 14, datum účinnosti od 1. 7. 2021 a přiměřeně Vnitřním předpisem zadavatele Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2017 s účinností od 1. 3. 2017. Na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Zadávací řízení zadavatel ruší z důvodu nesplnění kvalifikace uchazeče výběrového řízení.

Datum ukončení: 16. 2. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 2. 2. 2022
 
Aktualizováno: 16. 2. 2022