Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

RENOMIA - firemní vzdělávání II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13861

Název zakázky: RENOMIA - firemní vzdělávání II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 8. 2021

Název/obchodní firma zadavatele: RENOMIA, a. s.

Sídlo zadavatele: Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno

IČ zadavatele: 48391301

DIČ zadavatele: CZ699002745

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Markéta Vodáková
  • Telefon: +420608220593
  • E-mail: marketa.vodakova@quantumcz.com

Lhůta pro podání nabídek: 17. 8. 2021 10:00

Místo pro podání nabídek:
RENOMIA, a. s., Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno - k rukám Mgr. Eriky Konupčíkové

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je realizace jazykových vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zadavatele, tj. společnosti RENOMIA, a. s., které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1a a 1b této zadávací dokumentace. 

Z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS COV-2 (způsobující nemoc COVID19, jak může být virus někdy také v praxi označován), požaduje zadavatel, aby dodavatel po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky sledoval a dodržoval aktuální podmínky Výzvy č. 97 OPZ a také příslušná nařízení vlády ČR, které se této problematiky týkají.

Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž veškeré dílčí činnosti uvedené ve Výzvě č. 97 OPZ, jedná se zejména o níže uvedené činnosti, které budou provedeny v rámci každého vzdělávacího kurzu:

a)   Organizace kurzu

-      Zaslání pozvánky na kurz do sídla zadavatele. Pozvánka bude obsahovat název kurzu, datum a místo konání, dobu trvání, stručný obsah kurzu, seznam účastníků kurzu, případně další potřebné informace týkající se kurzu.

-      Vyhotovení presenční listiny. Presenční listina musí splňovat náležitosti Výzvy 
č. 97 OPZ. Dodavatel bude vycházet ze vzoru presenční listiny uveřejněné na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz. Kopie presenční listiny bude rovněž přílohou faktury.

-      Vyhotovení materiálu se stručnou osnovou kurzu, který obdrží v písemné podobě jednotliví účastníci kurzu a po ukončení kurzu v elektronické podobě zadavatel.

-      Vyhotovení potvrzení o absolvování kurzu. Každý absolvent kurzu obdrží od dodavatele potvrzení o absolvování kurzu. Dodavatel bude vycházet ze vzoru potvrzení o absolvování kurzu uveřejněného na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz. Návrh potvrzení o absolvování kurzu bude předložen zadavateli k odsouhlasení. Kopie potvrzení o absolvování kurzu každého absolventa bude rovněž předána po ukončení kurzu zadavateli. 

-      Zajištění publicity projektu v den konání kurzu. Dodavatel je povinen zajistit, aby prostory, ve kterých bude probíhat realizace jednotlivých vzdělávacích kurzů, splňovaly v den konání kurzu povinnou publicitu projektu v souladu s Výzvou č. 97 OPZ. 

Zajištění zpětné vazby. Po ukončení všech kurzů budou zadavateli předány veškeré podklady, které se týkající daných kurzů, a to zejména dokumenty uvedené v předchozích bodech. 

b)   Lektorská činnost

Profesní odbornost lektora příslušného kurzu musí odpovídat požadavkům stanoveným zadavatelem, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a nabídce účastníka. Změna lektorského týmu je možná pouze na základě odůvodněného požadavku dodavatele a poté, co tato změna bude písemně odsouhlasena ze strany zadavatele. V opačném případě má zadavatel v případě změny lektorského týmu, který byl uveden v nabídce účastníka, právo požadovat po účastníkovi smluvní pokutu, a to ve výši 5 % z celkové nabídkové ceny účastníka včetně DPH za každé takovéto porušení.

c)   Publicita projektu

Školící (výukové) materiály a ostatní dokumenty poskytované dodavatelem, např. presenční listiny, potvrzení o absolvování kurzu, atd., budou dodržovat propagaci projektu v souladu s vizuální identitou OPZ, která je součástí Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ, které jsou uveřejněné na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz.

Realizace jednotlivých kurzů vzdělávání bude probíhat v prostorách, které zajistí zadavatel 
(s výjimkou kurzů ve Středočeském kraji, které zajistí dodavatel) – vše je blíže specifikováno v příloze č. 1b této ZD. Zadavatel zajistí, aby prostory byly vybavené pro daný typ školení, a to zejména dataprojektor, výukový PC, flipchart a kancelářské potřeby (u kurzů ve Středočeském kraji uvedené zajišťuje dodavatel). Žádné speciální pomůcky v rámci předmětu veřejné zakázky zadavatel nepožaduje. Náklady na pomůcky uvedené v tomto odstavci, prostory pro vzdělávání, příp.  občerstvení, popř. stravné účastníků vzdělávání, uhradí ten, kdo prostory zajišťuje.

Blíže viz zadávací dokumentace.

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Termín zahájení: dnem uzavření smlouvy Předpokládaný termín uzavření smlouvy: 08-09/2021 Termín dokončení: nejpozději do 30. 10. 2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění (tedy realizace vzdělávacích aktivit) je celá Česká republika (s výjimkou hlavního města Prahy) – blíže viz příloha č. 1b ZD.

Pravidla pro hodnocení nabídek:
Blíže viz bod 15 zadávací dokumentace.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:
Blíže viz bod 6 zadávací dokumentace.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz bod 11 zadávací dokumentace.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Blíže viz bod 10 zadávací dokumentace.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „RENOMIA – firemní vzdělávání II“ – NABÍDKA NEOTEVÍRAT. Zadavatel doporučuje účastníkům, aby obálku přelepili a opatřili razítkem spolu s podpisem oprávněné osoby účastníka. Na obálce bude uvedena identifikace účastníka. Účastník může využít vzoru na titulní stranu obálky, který je přílohou č. 8 této ZD. Blíže viz bod 13 zadávací dokumentace.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena na korespondenční adresu zmocněné osoby v souladu s bodem 2. 1. ZD, popř. na e-mail kontaktní osoby marketa.vodakova@quantumcz.com nebo do datové schránky aeuvxde, a to nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti a zároveň je uveřejní na webových stránkách poskytovatele dotace http://www.esfcr.cz.

Další požadavky na zpracování nabídky:
Blíže viz zadávací dokumentace vč. všech příloh

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 14), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Lingua Centrum, s. r. o., se sídlem U stadionu 1205/10, Nová Ulice, 779 00 Olomouc, IČ: 26873699

    Datum podpisu smlouvy: 9. 9. 2021

Datum ukončení: 9. 9. 2021

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 8. 2021
 
Aktualizováno: 17. 9. 2021