Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Řidičský průkaz skupiny "C+E"

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14041

Název zakázky: Řidičský průkaz skupiny "C+E"

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 5. 5. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: CETL Cargo s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 1703, 539 01 Hlinsko

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Mgr.Jiří Tlustý
 • Telefon: +420774442988
 • E-mail: tlusty@cetlcargo.cz

IČ zadavatele: 28821742

DIČ zadavatele: CZ28821742

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zuzana Bíšková
 • Telefon: +420774742988
 • E-mail: biskova@cetlcargo.cz

Lhůta pro podání nabídek: 16. 5. 2022 12:00

Místo pro podání nabídek:
CETL Cargo s.r.o., Nádražní 1703,53901 Hlinsko

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem zakázky je výuka předpisů pro 6 zaměstnanců k získání řidičského oprávnění skupiny "C+E"

Obsahem výuky je :

 • 14 hodin výuky teorie
 • 12 hodin praktické výuky - jízdy,údržba vozidla,zdravotnická příprava
 • 1 hodina zkouška

 

Celková plánovaná časová náročnost kurzu je 27 hodin  ( 26 hod - časová jednotka 45 minut, 1 hod - časová jednotka 60 minut)

 

Kurzy musí být v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání:

https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz/-/dokument/3342815

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 59520,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Předpokládaná doba realizace celé zakázky je květen – prosinec 2022. Termín zahájení je bezprostředně po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Doba plnění zakázky může být upravena dle potřeb zadavatele

Místo dodání / převzetí plnění:
Místem plnění budou školící prostory dle Smlouvy s dodavatelem vzdělávacích služeb

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena bez DPH (váha 100%)
 • Ostatní kritéria, která nebudou hodnocena, ale v případě shody k nim bude přihlédnuto:

        Podmínky a lhůta dokončení plnění

        Uživatelská přístupnost

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Povinně:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Doklad o oprávnění podnikání ( výpis ze živnostenského rejstříku)
 • Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
 • Doklad o akreditaci k provozování výuky řidičských průkazu skupiny „C“
 • Doklad o registraci k provozování autoškoly

 

      Výše požadované doklady prokazující splnění kvalifikace mohou být předloženy v podobě kopií.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Cenová nabídka musí mít písemnou formu a obsahovat následující údaje:

 

 • Identifikační údaje smluvních stran včetně IČ + DIČ pokud jsou přiděleny – Krycí list nabídky viz Příloha č.1
 • Předmět plnění
 • Cenu bez DPH, s DPH a sazbu DPH (příp. informaci, že dodavatel není plátcem DPH
 • Platební podmínky ( zadavatel preferuje platbu na fakturu se splatností )
 • Lhůtu dodání nebo harmonogram plnění
 • Místo plnění

 

Zadavatel stanovuje, že návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, případně překladem do českého jazyka)

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Cena uvedená v nabídce bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně rizik a vlivů  souvisejících s plněním předmětu zakázky.

 • Nabídková cena je konečná a nelze ji v průběhu realizace zakázky navyšovat
 • Cena musí být členěna na cenu s DPH, bez DPH, a samostatné DPH
 • Celková cena bude zahrnovat školení pro 5 zaměstnanců v rozsahu 27 hodin

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Případně může zadavatel umožnit elektronické předkládání (v tom případě jsou ovšem povinni použít elektronický nástroj, který zamezí zpřístupnění obsahu nabídky před termínem otevírání nabídek, a elektronické nabídky musí být opatřeny elektronickým podpisem.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

 • Zadavatel nebude poskytovat zálohy na nabídnuté služby
 • Platba bude probíhat na základě vystaveného daňového dokladu( faktury) se splatností min. 14 dní

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: Chybné zadání

Datum ukončení: 9. 5. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 5. 5. 2022
 
Aktualizováno: 9. 5. 2022