Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení IS - ekonomika

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13513

Název zakázky: Školení IS - ekonomika

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 16. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: GERBRICH s.r.o.

Sídlo zadavatele: Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Radim Gerbrich
 • Telefon: +420603881662
 • E-mail: gerbrich@gerbrich.com

IČ zadavatele: 26961903

DIČ zadavatele: CZ26961903

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Zita Musilová
 • Telefon: +420605475566
 • E-mail: musilova@gerbrich.com

Lhůta pro podání nabídek: 31. 7. 2020 23:59

Místo pro podání nabídek:
Nádražní 106, Velké Opatovice 679 63

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Cílem vzdělávaí aktivity je prohloubení znalostí a dovedností při používání informačního systému OR-SYSTEM Open, a to v oblastech zavedených modulů - finanční účetnictví, majetek, personalistika, mzdy  cestovní příkazy a Work Flow. 

zaměstnanci budou proškoleni v nově zavedených modulech v pokročilém ovládání a budou schopni také vytvářet požadované sestavy, vlastní pohledy a exportovat data do nejrůznějších systémů.

Požadujeme školení v rozsahu teorie - 80 hodin, praxe 76 hodin a závěrečná zkouška v rozsahu 4 hodin. Kalkulace je pro 1 hodina = 60 minut.

Šolení je určeno pro 4 zaměstnance v sídle firmy Velké Opatovice, Nídražní 106.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 290000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
Srpen 2020 - Prosinec2020

Místo dodání / převzetí plnění:
Nádražní 1006

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

 • Čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociální zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • Výpis z obchodního rejstříku (či výpis z jiné obdobné evidence prokazující právní subjektivitu),
 • doklad o oprávnění k podnikání (Výpis z živnostenského rejstříku, koncesní listina)

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

rozsah dle výše uvedeného zadání

počet zaměstnanců 4

rozsah školení 160 hodin

 

platba fakturou - bankovním převodem

splatnost 14 dní

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

1 hod školení / cena

1 zaměstnanec 160 hod školení / cena

celkem náklady na 1 zaměstnance

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.Zaslat na adresu sídla firmyGERBRICH s.r.o., Nádražní 106, Velké Opatovice 67963

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.Ing. Radim Gerbrich

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.Kontakt Musilová Zita 605475566

Další požadavky na zpracování nabídky:
Platební podmínky - fakturace, hrazeno splatnost 14 dní, bankovním převodem.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 288000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): ORTEX spol.s.r.o.Resslovan935/3, Hradec KrálovéIČ: 00529745

  Datum podpisu smlouvy: 14. 9. 2020

Datum ukončení: 14. 9. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 16. 7. 2020
 
Aktualizováno: 16. 9. 2020