Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Školení zaměstnanců Rotas strojírny - Helios Inuvio II

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14081

Název zakázky: Školení zaměstnanců Rotas strojírny - Helios Inuvio II

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 25. 7. 2022

Název/obchodní firma zadavatele: ROTAS STROJÍRNY spol. s r.o.

Sídlo zadavatele: Nejdecká 183, Rotava 358 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Ing. Jan Šaling
 • Telefon: +420774200162
 • E-mail: saling@rotas-strojirny.cz

IČ zadavatele: 64356922

DIČ zadavatele: CZ64356922

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Petr Nováček
 • Telefon: +420608820989
 • E-mail: petr.novacek1@gmail.com

Lhůta pro podání nabídek: 10. 8. 2022 09:00

Místo pro podání nabídek:
Nejdecká 183, Rotava 358 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Služba ve formě školení pro zaměstnance zadavatel.
Dodavatel je povinen dodržovat podmínky projektu Podpora odborného vzděláváníCZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053

Helios - Controlling, Výroba a HR

Počet hodin (1 výuková hodina = 60 minut):      
    teorie   39 h,  praxe  0 h,  zkouška    3  h, celkem 42 h

Počet účastníků  3  osoby

Předpokládaná cena     viz Předpokládaná hodnota zakázky v Kč (bez DPH):

Obsah školení          - dle přílohy č.1. Učební osnova Helios - Controlling, Výroba a HR

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 105000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
15.9.2022 - 15.12.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
Nejdecká 183, Rotava 358 01

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídková cena při hodnocení se bude vycházet z ceny za celkovou hodnotu celého souboru školení v cenách bez DPH. 
 • Metoda vyhodnocení
 •  

 • Váha nebo jiný matematický vztah mezi kritérii

  1. Nabídková cena 100%

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Základní kvalifikační požadavky

čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;

Profesní kvalifikační požadavky:

doklad opravňující dodavatele vzdělávací aktivity poskytovat vzdělávání za úplatu (např. obchodní rejstřík, živnostenský list);
doklad o akreditaci či jiný doklad, který opravňuje dodavatele vzdělávání tyto vzdělávací aktivity realizovat (např. rozhodnutí příslušného ministerstva, živnostenský list, který bude obsahovat Obor činnosti Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, Školní výuka a obdobné). U neakreditovaných vzdělávacích aktivit se předkládá doklad o dosaženém vzdělání všech lektorů vzdělávací aktivity:

Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom). Pokud vzdělání lektorů neodpovídá školené oblasti je zapotřebí doložit dokumenty, které prokazují jejich odbornost v dané oblasti (osvědčení, pracovní smlouvu. Dodavatel je povinen doložit profesní kvalifikaci minimálně za své 2 zaměstnance.

(Dodavatel předloží doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v prosté kopii.)

 

Technické kvalifikační požadavky

v rámci technických kvalifikačních požadavků doloží dodavatel seznamu minimálně 3 významných služeb poskytnutých v posledních 5 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Za významnou službu je považováno plnění v oblasti dalšího profesního vzdělávání nebo implementace systému Helios. Tyto skutečnosti dodavatel doloží vyplněním sekce Reference v Příloze č.3 Nabídkový formulář.xlsx.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka musí být zadavateli podána v českém jazyce v písemné podobě.
Nepovinně může dodavatele také doložit  nabídku v elektronické podobě ve formátu pdf a xlsx na nosiči v jedné obálce s tištěnou nabídkou.

Součástí nabídky uchazeče bude také podepsaný návrh smlouvy, který přílohou č.2

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Dodavatel do cenové nabídky zahrne veškerá náklady na realizaci vzdělávací aktivity (školení). Tzn. že bude obsahovat náklady na lektory, dopravu, učební a výukové materiály, prezentační techniku, atd.

Cena bude obsahovat jen jednu položku, tedy celkovou cenu vzdělávací aktivity (školení).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Přílohy:

1. Smlouva o dílo

2. Nabídkový formulář

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 105000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Nesos, a.s., Mikulášské nám. 18, Plzeň, IČO 25242172

  Datum podpisu smlouvy: 10. 8. 2022

Datum ukončení: 18. 8. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 25. 7. 2022
 
Aktualizováno: 18. 8. 2022