Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

V 00548B – Automatizace a inovace pro město Hustopeče – dodávka POB

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14022

Název zakázky: V 00548B – Automatizace a inovace pro město Hustopeče – dodávka POB

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 6. 4. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: Město Hustopeče

Sídlo zadavatele: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: PaedDr. Hana Potměšilová
 • Telefon: +420519412039
 • E-mail: starostka@hustopece.cz

IČ zadavatele: 00283193

DIČ zadavatele: CZ00283193

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Mgr. Ing. Ladislav Kavřík, advokát
 • Telefon: +420732837223
 • E-mail: kavrik@sklegal.cz

Lhůta pro podání nabídek: 19. 4. 2022 10:00

Místo pro podání nabídek:
https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem plnění této zakázky je dodání plnění předpokládaného v rámci dotačního projektu Automatizace a inovace pro město Hustopeče, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016661, konkrétně jde o část Portál občana (dále také „POB“) dle níže uvedených požadavků.

Předmětem plnění této zakázky je dodání pouze klientského rozhraní, kterým budou nabízeny automatické služby občanům města nebo ČR, rozumí se webová část – Portál občana (dále POB). Toto rozhraní pouze zprostředkovává výměnu dat (či zobrazuje informace o průběhu podání občanovi), ale nerealizuje vlastní automatický proces. Vlastní provedení automatických služeb v rámci agendového informačního systému je řešena v rámci jiného plnění a není součástí této zakázky. Plnění v sobě obsahuje zaslání XML dat z formulářů na definované rozhraní (viz níže), vytvoření odpovídajících formulářů, zobrazení odpovědi o stavu podání (např. platba přijata, výši částky k zaplacení apod.) a identifikaci občana přes rozhraní e-identity poskytované státem.

Úplným elektronickým podáním u této zakázky se rozumí předání XML dat z formuláře na definované rozhraní a zobrazení zpětného výstupu o výsledku podání. Samotné provedení například zaúčtování platby v agendovém informačního systému není součástí této zakázky.

Součástí plnění je licence pro webový přístup pro občany města pro vzdálenou realizaci služeb (zaplacení poplatku apod.) a užití v souladu s níže uvedenými funkčními požadavky.

Součástí ceny je i technická podpora na 1 rok, kterou účastník vyčíslí podle dodaného rozpočtu. Technickou podporu ostatních výrobců (např. Microsoft SQL, Microsoft Exchange apod.), které jsou k dispozici v současném prostředí zadavatele, není nutné zahrnout do ceny. Pokud však účastník pro svůj produkt využívá jinou platformu, pak tyto poplatky nutné k provozu na 1 rok zahrne do ceny plnění (např. jiná databáze apod.)

POB poběží na vyhrazeném virtuálním hardware s infrastrukturními licencemi současného prostředí nebo dodanými prostředky, který bude připraven podle požadavků účastníka, ale vždy v rámci technických možností stávajícího prostředí.

POB bude zpracován v souladu s vizuální identitou stávajícího webového rozhraní zadavatele tak, aby vzhledově a funkčně navazoval na stávající prostředí.

Technická specifikace

Jedná se o následující hlavní komponenty:

 • Portál občana (POB)
 • Propojení na portál MV ČR (dlaždice) a autentizace uživatelů pomocí eidentita.cz (POB)
 • Součinnost v pilotním ověření funkčnosti (POB + AUP)

podrobná specifikace Předmětu zakázky na profilu zadavatele https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193  

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 310000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
31.07.2022

Místo dodání / převzetí plnění:
MěÚ Hustopeče

Pravidla pro hodnocení nabídek:

Podané nabídky budou v souladu s ustanovením čl. 20.6 Pravidel a přiměřeně dle § 114 odst. 1 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Nabídky budou seřazeny od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší nabídkovou cenu. Ekonomicky nejvýhodnější nabídka je s nejnižší nabídkovou ceno

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Splněním kvalifikace se v tomto případě rozumí:

 • prokázání splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona
 • prokázání splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona
 • prokázání splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona

Lhůtou pro prokázání splnění kvalifikace je lhůta pro podání nabídek. Doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 ZZVZ (viz § 53 odst. 4 ZZVZ). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.

Změny kvalifikace účastníka je tento povinen doložit dle § 88 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části požadované kvalifikace, tak dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

 • doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
 • doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
 • doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písmene je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle tohoto písmene obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. V tomto závazku musí být přesně věcně vymezeno, jakou část kvalifikace jiná osoba za dodavatele prokazuje (nestačí obecný odkaz) a dále z tohoto závazku musí být dostatečně zřejmé, v jakých částech plnění zakázky, jakým konkrétním způsobem a do jaké míry se bude jiná osoba podílet na plnění zakázky (podrobnosti viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 57/2013 ze dne 6. 10. 2014).

Základní způsobilost

Způsobilým podle § 74 zákona není dodavatel, který:

 • byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením výběrového řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží (§ 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ),
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ),
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ),
 • má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ),
 • je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ).

 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ  splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle písm. a) splňovat

 • tato právnická osoba,
 • každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
 • osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se výběrového řízení pobočka závodu

 • zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
 • české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ splňovat osoby uvedené v předcházejícím odstavci a vedoucí pobočky závodu.

 

Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ (příloha č. 3 ZZVZ)

Pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ se trestným činem rozumí

 • trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,
 • trestný čin obchodování s lidmi,
 • tyto trestné činy proti majetku
 1.  podvod,
 2. úvěrový podvod,
 3. dotační podvod,
 4. legalizace výnosů z trestné činnosti,
 5. legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti,
 • tyto trestné činy hospodářské
 1. zneužití informace a postavení v obchodním styku,
 2. sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě,
 3. pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži,
 4. pletichy při veřejné dražbě,
 5. poškození finančních zájmů Evropské unie,
 • trestné činy obecně nebezpečné,
 • trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci,
 • tyto trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
 1. trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby,
 2. trestné činy úředních osob,
 3. úplatkářství,
 4. jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci.

Prokázání základní způsobilosti

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

 • výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
 • potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
 • písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
 • písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
 • potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
 • výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

Dodavatel prokáže splnění základní způsobilosti dle § 74 odst. 1 písm. a) až e) zákona v souladu s § 53 odst. 4 zákona předložením čestného prohlášení.  

Profesní způsobilost

K prokázání splnění profesní způsobilosti dodavatele Zadavatel požaduje předložení těchto dokladů:

 • dle § 77 odst. 1 – dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Technická kvalifikace

Zadavatel požaduje k prokázání kritéria technické kvalifikace předložit následující dokumenty:

 • dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona - seznam významných dodávek poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením výběrového řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí
 • a identifikace objednatele.
 • Vymezení minimální úrovně kritéria technické kvalifikace dle § 73 odst. 6 písmo b) zákona:
 • Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních třech letech provedl alespoň 2 dodávky obdobného charakteru jako je předmět plnění zakázky, tj. instalace a uvedení do provozu webového portálu napojeného na agendový informační systém přičemž finanční objem každé referenční zakázky musí činit minimálně 150.000,- Kč bez DPH. Do hodnoty dodávky obdobného charakteru se nezapočítává cena za technickou podporu ale pouze hodnota samotné investice.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Podoba zpracování nabídky

Nabídku zpracujte písemně v elektronické podobě v českém jazyce v tomto doporučeném členění a uspořádání:

 • krycí list nabídky
 • doklady prokazující splnění základní způsobilosti
 • doklady prokazující splnění profesní způsobilosti
 • doklady prokazující splnění technické kvalifikace
 • podepsaný návrh smlouvy splňující požadavky čl. 8 zadávací dokumentace
 • další doklady požadované v zadávací dokumentaci (např. plná moc, čestná prohlášení apod.)

Forma zpracování a podání nabídky

Zadavatel uvádí podrobné informace k podání nabídek v elektronické podobě a ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem:

 • Pro podání nabídky v elektronické podobě bude použit nástroj dostupný na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz (Portál pro vhodné uveřejnění, dále jen „PVU“), kde jsou rovněž dostupné podrobné informace pro uživatele a kontakty na uživatelskou podporu.
 • Pro podání nabídky prostřednictvím PVU je nutná registrace dodavatele do tohoto systému. Žádost o registraci musí být provedena v souladu s požadavky tohoto nástroje. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky provedli potřebnou registraci, protože registrace není okamžitá a ověření identity podléhá schválení administrátorem systému. Registrace není zpoplatněna.
 • Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), PDF, JPEG, GIF nebo PNG. Větší přílohy (nad 100 MB) zadavatel doporučuje rozdělit do samostatných souborů pomocí ZIP algoritmu. (Je podporován formát ZIP s příponami ZIP a 001,002,... v případě rozdělení na části.)
 • Zadavatel nenese odpovědnost za technické zabezpečení na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh).

V souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona budou veškeré písemnosti v rámci zadávacího řízení odesílány zadavatelem prostřednictvím účtů zadavatele a dodavatele v PVU, příp. prostřednictvím jejich datových schránek nebo prostřednictvím datové zprávy opatřené platným uznávaným elektronickým podpisem dle § 211 odst. 5 zákona. V souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona je při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky doručen dokument dodáním do datové schránky adresáta. Při doručování prostřednictvím PVU je dokument doručen okamžikem jeho doručení do dispozice adresáta v tomto elektronickém nástroji.

Případné vysvětlení, změny nebo doplnění ZD budou uveřejněny na profilu zadavatele na PVU.

Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

 • Zhotovitel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako „cena nejvýše přípustná“.
 • Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny.

Nabídková cena bude uvedena v Kč a to v členění:

 • celková nabídková cena bez DPH
 • DPH z celkové nabídkové ceny bez DPH
 • celková nabídková cena včetně DPH

Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky, jež je přílohou této zadávací dokumentace. Zhotovitel přiloží naceněný rozpočet dílčích položek.

Za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy odpovídá účastník. Prokáže-li se v budoucnu, že účastník stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, nese veškeré dodatečně vzniklé náklady účastníka.

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídky se podle § 107 odst. 1 zákona podávají písemně v českém jazyce, a to v elektronické podobě výhradně prostřednictvím elektronického nástroje Portál pro vhodné uveřejnění (dále jen „PVU“) na adrese https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00283193

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek (odpověď na dotaz) ohledně zadávané zakázky. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek, případně související dokumenty, nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti podle předchozího odstavce. Pokud zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě.Vysvětlení zadávacích podmínek (včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel zveřejní na portálu www.esfcr.cz.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Zrušeno

Odůvodnění: elektronický nástroj nemá aktivován modul pro elektronický příjem nabídek (zakázka bude opětovně vyhlášena)

Datum ukončení: 13. 4. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 6. 4. 2022
 
Aktualizováno: 13. 4. 2022