Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců: Manažer/manažerka projektu (akreditovaný program)

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 14100

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců: Manažer/manažerka projektu (akreditovaný program)

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 29. 8. 2022

Související projekt/y:

Název/obchodní firma zadavatele: MSV Metal Studénka, a.s.

Sídlo zadavatele: R. Tomáška 859, 742 13 Studénka

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
  • Jméno: Ing. Hana Bártová
  • Telefon: +420727881410
  • E-mail: hana.bartova@msvmetal.eu

IČ zadavatele: 47675942

DIČ zadavatele: CZ47675942

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
  • Jméno: Ing. Hana Bártová
  • Telefon: +420727881410
  • E-mail: hana.bartova@msvmetal.eu

Lhůta pro podání nabídek: 9. 9. 2022 08:00

Místo pro podání nabídek:
MSV Metal Studénka, a.s., R. Tomáška 859, 742 13 Studénka

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem této zakázky je zajistit vzdělávání pro vybrané zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a to v Akreditovaném vzdělávacím programu: „Manažer/manažerka projektu (kód:63-007-R)“.

Cíl: Cílem vzdělávací aktivity je zdokonalit se a naučit se plně využívat veškeré postupy a procesy, které definuje projektové řízení a které účastníkům pomohou zlepšit a zefektivnit projekty, které řídí.

Cílová skupina: Vzdělávání je určeno pracovníkům na pozicích Technolog, Kontrolor jakosti, Vedoucí provozu podsestav kol. vozidel, Hlavní svářečský dozor, Inženýr konstruktér – projektant, Konstruktér - projektant, Mistr kovárny, Specialista SW odpory a logistiky, Konstruktér vývoje výrobků a podsestav, Lean specialista, Mistr podsestav, Vedoucí kooperací, Kontrolor jakosti výstupní, Vedoucí tech. přípr. výroby -  poptávky,  Mistr elektro údržby, Výrobní (provozní) dispečer, Strojní zámečník. 

Rozsah vzdělávací aktivity pro jednoho účastníka:                                    

154 VH, v členění na 150 VH výuky a 4 VH závěrečné zkoušky 

150 VH teoretické výuky, kde 1 VH teorie= 45 minut. Závěrečná zkouška v rozsahu 4 VH, kde 1VH= 60 minut. 

Počet účastníků: 22 osob ve 3 skupinách

Účastník po absolvování kurzu získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení.

Obsah kurzu: 

Absolvent vzdělávacího programu získá komplexní přehled a praktické zkušenosti a znalosti v těchto oblastech:

¬    Řízení integrace projektu 
¬    Řízení rozsahu projektu
¬    Řízení časového rámce projektu
¬    Finanční řízení projektu
¬    Řízení jakosti projektu
¬    Řízení rizik projektu
¬    Řízení změn v projektu
¬    Řízení zdrojů projektu
¬    Řízení informací a dokumentace v projektu
¬    Agilní řízení projektu

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 770000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
26. 9. 2022 – 30. 4. 2023

Místo dodání / převzetí plnění:
Prostory společnosti MSV Metal Studénka, a.s., R. Tomáška 859, 742 13 Studénka, případně prostory dodavatele do 30 km od sídla zadavatele.

Pravidla pro hodnocení nabídek:

•    Nabídková cena bez DPH = váha 40%
•    Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky = váha 60%

Metody a způsob hodnocení nabídek:

1)    Nabídková cena bez DPH

V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH. 

Hodnotit se bude dle vzorce: 

100 x (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) x váha kritéria v % (40%)

V rámci subjektivních hodnocených nečíselných kritérií (Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky) bude použita bodová stupnice 1 až 100 dle hodnocení dílčích kategorií jednotlivých kritérií.

2)    Metodika vzdělávání a způsob plnění zakázky  

Hodnocená kategorie: Kvalita zpracování osnov = 1 až 25 bodů

Osnovy jsou zpracovány dle požadavků s vědomím odbornosti i vhodného dopadu do životů účastníků a to pracovního i osobního. Respektují potřeby vybraných účastníků. Hlavními směry pro posuzování nabídek jsou: 

•    Odborný teoretický rámec (zpracování požadovaných témat)

•    Odborný praktický rámec a praktická využitelnost (zpracování témat s ohledem na použitelnost v reálném životě)
•    Logická obsahová posloupnost (struktura obsahu).

Hodnocená kategorie: Navržené metody a formy vzdělávání s ohledem k obsahu vzdělávací aktivity = 1 až 45 bodů

Hodnocena bude úroveň metodiky poskytovatele při vyhodnocení efektivity a účinnosti vzdělávání. 

•    Metody výuky (použité metody výuky s ohledem na témata a strukturu účastníků)
•    Formy výuky (použité formy výuky s ohledem na témata a strukturu účastníků)

Hodnocená kategorie:  Systematičnost nabízených služeb = 1 až 10 bodů

Hodnocena bude úroveň zpětné vazby dodavatele vzdělávání na potřeby aktuální cílové skupiny. Dodavatel reaguje na potřeby aktuální cílové skupiny tím, že prokáže:

•    Aktivní přístup při zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb 

Hodnocená kategorie: Kvalita realizačního týmu = 1 až 20 bodů

Hodnoceno bude vzdělání lektorů, délka praxe a referenční zakázky. Posuzovat se bude nejvyšší dosažené vzdělání, délka praxe na pozicích odborných i manažerských a zakázky, které byly realizovány lektorem s ohledem na uvedená témata.

Nejvhodnější nabídce (té, která dosáhne nejvyšší počtu dílčích bodů) bude přiřazena hodnota 100 bodů, statním budou přiřazeny body odpovídající výsledku jich porovnání touto nejvhodnější nabídkou v daném kritériu. Pro konečnou hodnotu bude použita metoda: 

Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala x váha kritéria v % (60%)

Bodové zisky za všechna hodnotící kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování.

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto základní kvalifikační požadavky:

•    výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán;
•    doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. 
•    čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů nesmí být starší 90 dnů. 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče:

•    platnou akreditaci MŠMT na realizaci vzdělávací aktivity „Manažer/manažerka projektu (Manažer projektu)“

Uchazeč předloží seznam, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl alespoň tři služby, jejichž předmětem bylo zajištění vzdělávání dospělých. Každá ze služeb musí mít hodnotu min. 300 000,- Kč bez DPH.

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě. 

Zadavatel požaduje, aby nabídka byla zpracována v následujícím členění vedeném níže a zároveň obsahovala:  

1.    Titulní stranu, na které budou uvedeny identifikační údaje zadavatele i dodavatele
2.    Nabídková cena bez DPH
3.    Specifikace předmětu zakázky – obsah, popis metodiky vzdělávání a způsob plnění zakázky
4.    Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky).

Nabídka bude podána v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. provázán šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení, musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

Nabídka bude mít všechny listy, včetně příloh, řádně očíslovány nepřerušovanou řadou počínaje číslem 1. 

Dle §2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedena cena bez DPH i s DPH). 

Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 

Není-li účastník registrovaným plátcem DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců: Manažer/manažerka projektu“ a nápisem „Neotevírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

•    Platební podmínky: Platba bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů v daném měsíci, se splatností 30 dnů. 
•    Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk.
•    Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení.
•    Není přípustné variantní řešení nabídek.

Zadavatel nepřijme částečnou nabídku, uchazeči jsou povinni podat nabídky na celý předmět plnění.

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. 12), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 770000.00

Dodavatelé:
  • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Neuron consulting, s.r.o., Jilemnického 1883/1, 748 01 Hlučín

    Datum podpisu smlouvy: 19. 10. 2022

Datum ukončení: 19. 10. 2022

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 29. 8. 2022
 
Aktualizováno: 20. 10. 2022