Upozornění: Uveřejněním dokumentace k zakázkám na www.esfcr.cz není potvrzován soulad těchto dokumentů se závaznými pravidly pro výběr dodavatele, ani její použitelnost pro jiné zakázky.

Zpět

Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. - Evropské svářečské zkoušky dle ČSN

Operační program: Operační program Zaměstnanost

Číslo zakázky: 13494

Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. - Evropské svářečské zkoušky dle ČSN

Druh zakázky: Služba

Datum vyhlášení výzvy k podání nabídek: 9. 7. 2020

Název/obchodní firma zadavatele: NC Line a.s.

Sídlo zadavatele: Komenského 233, Suchdol nad Odrou 742 01

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
 • Jméno: Bc. Tereza Birošíková
 • Telefon: +420603309636
 • E-mail: birosikova@ncline.cz

IČ zadavatele: 04020022

DIČ zadavatele: CZ04020022

Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky:
 • Jméno: Bc. Tereza Birošíková
 • Telefon: +420603309636
 • E-mail: birosikova@ncline.cz

Lhůta pro podání nabídek: 23. 7. 2020 14:00

Místo pro podání nabídek:
NC Line a.s., Komenského 233, Suchdol nad Odrou 742 01

Popis (specifikace) předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je vzdělávání z oblasti svařování, a to včetně závěrečného přezkoušení.

Zakázka bude mít jednoho dodavatele.

Vzdělávací aktivita, dále jen VA1: Evropské svářečské zkoušky ČSN EN 141 – 8. část (akreditované vzdělávání)

Rozsah: 22,5 VH, 4,5 hod teorie, 12 hod praxe a 6 hod zkouška (1 VH = 60 min)

Počet účastníků – 3

Cíl: Prohloubení kvalifikace našich zaměstnanců ve svařování

Absolventi kurzu získají „certifikát svářeče“, který je na jméno svářeče s požadovanou zkouškou a je vydán mezinárodní společností – Česká svářečská společnost ANB

Název zkoušky:

ČSN EN ISO 9606 – 1 141 P BW FM1 S s1,5 PF ss nb + doplňkový svár

ČSN EN ISO 9606 – 1 141 T BW FM1 S s6,3 D38,0 H -L045 ss nb +doplňkový svár

Vzdělávací aktivita, dále jen VA2: Evropské svářečské zkoušky ČSN EN 135 – 13. část (akreditované vzdělávání)

Rozsah: 22,5 VH, 4,5 hod teorie, 12 hod praxe a 6 hod zkouška (1 VH = 60 min)

Počet účastníků: 2

Cíl: Prohloubení kvalifikace našich zaměstnanců ve svařování.

Absolventi kurzu získají „certifikát svářeče“, který je na jméno svářeče s požadovanou zkouškou a je vydán mezinárodní společností – Česká svářečská společnost ANB

Název zkoušky:

ČSN EN ISO 9606 – 1 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb + doplňkový svár

ČSN EN ISO 9606 – 1 135 P BW FM1 S s1,5 PF ss nb + doplňkový svár

Vzdělávací aktivita, dále jen VA3: Evropské svářečské zkoušky ČSN EN 135 – 14. část (akreditované vzdělávání)

Rozsah: 22.5 VH, 4,5 hod teorie, 12 hod praxe a 6 hod zkouška (1VH = 60 min)

Počet účastníků: 1

Cíl: Prohloubení kvalifikace našich zaměstnanců ve svařování.

Absolventi kurzu získají „certifikát svářeče“, který je na jméno svářeče s požadovanou zkouškou a je vydán mezinárodní společností – Česká svářečská společnost ANB

Název zkoušky:

ČSN EN ISO 9606 – 1 135 P BW FM1 S s12 PF ss nb + doplňkový svár

ČSN EN ISO 9606 – 1 135 P BW FM1 S s1,5 PF ss nb + doplňkový svár

 

 

 

 

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: 42000,00 bez DPH

Lhůta dodání / časový harmonogram plnění /doba trvání zakázky:
1.7.2020 - 30.4.2021

Místo dodání / převzetí plnění:
Vzdělávaní bude probíhat v prostorách dodavatele

Pravidla pro hodnocení nabídek:

 • Nabídky přijaté v řádném termínu se budou hodnotit dle níže specifikovaných hodnotících kritérii a vzorců, které jsou volně k dispozici v obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci operačního programu zaměstnanost v aktuální verzi

   

  1) Nabídková cena bez DPH s váhou 40%

  2) Kvalita vzdělávacích služeb s váhou 60%

   

  1) Nabídková cena bez DPH

   

  V rámci tohoto dílčího kritéria bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH.

   

  Hodnotit se bude dle vzorce:

  100* (nejnižší nabídková cena / cena posuzované nabídky) * 40 %

   

  2) Kvalita vzdělávacích služeb

   

  V rámci tohoto hodnotícího kritéria se bude hodnotit kvalita nabízených služeb – respektive organizace a metody výuky, obsah výuky a personální zajištění výuky.

   

  a)  Subkritérium – organizace a metody výuky

  Nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto subkritéria získá 40 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto kritéria, obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.

   

  Lépe bude hodnocena nabídka s prakticky zaměřenými metodami výuky, které budou co nejbližší naší firemní praxi.

   

  b) Subkritérium - obsah výuky

  Nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto subkritéria získá 30 bodů, hůře hodnocená nabídka poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto kritéria, obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.

  Lépe bude hodnocena nabídka, která svým obsahem lépe pokryje požadovaná témata s ohledem na cílovou skupinu a s ohledem na naplnění cílů výuky. Lépe bude hodnocena nabídka, která lépe vyhoví potřebám provozu a charakteru činnostní zadavatele.

  c) Subkritérium  - personální zajištění

  Nejlépe hodnocená nabídka dle tohoto subkritéria získá 30 bodů, hůře hodnocené nabídky poměrně méně. Nabídka, která zcela nevyhoví zadavateli nebo neobsahuje podklady umožňující hodnocení dle tohoto kritéria, obdrží dle tohoto subkritéria 0 bodů.

  Uchazeč je povinen v nabídce uvést instruktory svařování k prokázání své základní kvalifikace. Dle tohoto kritéria bude hodnocena nabídka podle praxe lektorů uvedených k prokázání kvalifikace.

  Lépe bude hodnocena nabídka, kde na základě charakteru a rozsahu praxe ve specializovaném odborném vzdělávání a praktickém vedení bude lépe patrný potenciál lektorů poskytnout komplexní vzdělávání.

  Dle částečného kritéria Kvalita nabízených služeb získá bodové hodnocení podle tohoto vzorce:

  Bodový zisk =součet bodů v jednotlivých subkritérií hodnocené nabídky.

  Bodový z se vynásobí dle níže uvedeného vzorce:

  Počet bodů, které hodnocená nabídka v daném kritériu získala * 60%

  Bodové zisky za obě hodnotící kritéria se poté sečtou. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodového ohodnocení nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.

  Výsledky veškerých početních operací v rámci hodnocení nabídek budou zaokrouhleny na setiny bodu podle matematických pravidel zaokrouhlování.

   

Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:

Uchazeč je povinen v nabídce doložit stanoveným způsobem tyto kvalifikační požadavky:

 

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

c) platnou akreditaci Svářečské školy (registrační list)

d) čestné prohlášení o tom, že subjekt nemá daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném či na penále týkajícím se veřejného zdravotního pojištění nebo sociálního zabezpečení nebo na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

 

Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů. Uchazeč je oprávněn prokázat kvalifikaci také prostřednictvím výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 

Další požadavky na doložení kvalifikace uchazeče.

 

Uchazeč předloží seznam významných služeb, ze kterého bude vyplývat, že za poslední tři roky řádně a odborně poskytl přeškolení dle ČSN EN ISO 9606-1  ve výši 500 tis. Kč a zároveň dodavatel odborně poskytl přeškolení dle normy ČSN EN ISO 9606-2  ve výši ale alespoň 100 tis. Kč.

 

 

 

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

Nabídku podá účastník v listinné podobě v jednom vyhotovení dle formálních a technických podmínek zadavatele uvedených v této výzvě.

 

Kapitoly v nabídce budou řazeny dle následujících pořadí:

 

1. Identifikační údaje

2. Specifikace předmětu zakázky

3. Cena bez DPH, cena s DPH

4. Požadavky na prokázání kvalifikace

5. Podepsaný písemný návrh smlouvy

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávacího řízení zrušit, a to za podmínek stanovených Pravidly pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet uchazečům podané nabídky.

 

Uchazeč nemá nárok na náhradu škody, včetně ušlého zisku, jestliže dodavatel využije svá práva výše uvedená (např. zrušení zakázky)

 

Nabídka bude podaná v českém jazyce. Zadavatel připouští předložení dokumentů k prokázání kvalifikace uchazeče též v jiném jazyce.  Nabídka bude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Originál nabídky bude zabezpečen a proti neoprávněné manipulaci s jednotlivými listy, tj. např. šňůrkou s přelepením volných konců a opatřen na přelepu razítkem. V případě podání nabídky v kroužkovém pořadači či podobném technickém provedení musí být takto zabezpečena proti možné manipulaci s jednotlivými listy, ovšem tak, aby bylo možné jednotlivé listy při listování nabídkou bezproblémově obracet.

 

Nabídka bude mít všechny listy očíslovány nepřerušenou řadou, počínaje číslem 1.

 

Dle §2e zákona č 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

 

 

Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na samostatnou stranu nabídky a uvede ji jako celkovou cenu za realizaci předmětu veřejné zakázky (uvedená cena bez DPH i s DPH).

 

Nabídková cena bude stanovená jako nejvýše přístupná a nepřekročitelná.

 

Není – li účastník registrovaným plátce DPH, potom tuto daň nevyčíslí a skutečnost, že není jejím plátcem, výslovně uvede v nabídce (v části, kde je vyčíslena nabídková cena).

Požadavek na písemnou formu nabídky:
Nabídka musí být zadavateli podána v listinné podobě v řádné uzavřené obálce označené názvem zakázky „Vzdělávání zaměstnanců společnosti NC Line a.s. – Evropské svářečské zkoušky dle ČSN“ a nápisem „Neotvírat“, na níž je uvedena kontaktní adresa uchazeče. Nabídky musí být podepsány dodavatelem či osobou oprávněnou zastupovat dodavatele.

Požadavek na uvedení kontaktní osoby dodavatele:
Dodavatel ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.

Požadavek na jednu nabídku:
Každý dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

Vysvětlení zadávacích podmínek:
Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat vysvětlení zadávacích podmínek (odpovědi na dotaz). Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Další požadavky na zpracování nabídky:

Platební podmínky: Úhrada bude prováděna na měsíční bázi podle počtu již realizovaných školících dnů, faktury budou vystavovány s 30 ti denní splatností.

Požadovaný jazyk nabídky: český jazyk

Zadavatel požaduje předložení nabídky v 1 originálním vyhotovení

Není přípustné variantní řešení nabídek

Zadávací řízení se řídí:
Obecnou částí pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (vydání č. …), na toto zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek.

Soubory ke stažení:

Způsob ukončení zadávacího řízení: Vybrán dodavatel

Skutečná cena zakázky v Kč (bez DPH): 42000.00

Dodavatelé:
 • Identifikační údaje dodavatele (název, sídlo, IČ): Svářečská škola a rekvalifikační centrum Studénka s.r.o., Butovická 833, Studénka 742 13 IČ: 64613488

  Datum podpisu smlouvy: 11. 8. 2020

Datum ukončení: 11. 8. 2020

Dodavatelé budou vyrozumívání o výsledku, resp. zrušení zadávacího řízení a o příp. vyloučení nabídky prostřednictvím uveřejnění informace na portálu www.esfcr.cz pod výše uvedeným názvem veřejné zakázky.


 
Uveřejněno: 9. 7. 2020
 
Aktualizováno: 24. 7. 2020