Zpět

Hlavní město Praha vyhlašuje 2. výzvu v rámci grantového schématu Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Obsah:

 

Důležité upozornění: Usnesením Zastupitelstva hl. města Prahy bylo schváleno navýšení finančních prostředků na tuto výzvu z původních 232 980 790 Kč o 118 012 906 Kč, tj, na celkovou částku 350 993 696 Kč.

Dne 5. dubna 2005 byla hlavním městem Prahou vyhlášena druhá výzva k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí (Opatření 2.1) pro potenciální žadatele (Konečné příjemce).

Své žádosti předkládejte osobně na adrese:

odboru fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy
oddělení pro implementaci JPD 3 (4. patro)
Rytířská 10,
Praha 1

Termín ukončení podávání žádostí je 17. června 2005 do 14.00 hodin. Další informace naleznete v textu výzvy. Zájemci o informace mají možnost konzultovat přípravu projektu s pracovníky oddělení pro implementaci JPD 3 odboru zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu hl. m. Prahy. Poskytování konzultací bude ukončeno 3. června 2005